Year 2014, Volume 4 , Issue 2, Pages 33 - 48 2015-03-10

REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ

Hülya KENDİRLİ [1] , Selçuk KENDİRLİ [2]


Companies in today's which ones are in highly competitive environment, nevertheless they could be successful if they slant to research and development and innovation. They can decrease to their product cost and they can increase to their market share while if they develop new products and new processes. With the increase of globalization, in same time consumers also have increased their opportunities for communication and people can access information in every corner of the world. This diversity of information also brought new consumer demands and transport systems together. And businesses have to make innovation to their product and their process for adapting to this process. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) must adapt to this process because of they are the significant portion of the economy. But it is quite difficult to creating to innovation climate and its implement in Turkey, which has not yet completed the process of institutionalization of SMEs. However, this will contribute significantly to the country's industry if the enterprises give importance to the innovation
Günümüzün yoğun rekabet ortamı içinde firmalar, araştırma-geliştirme ve yenilik (innovation) çalışmalarına yöneldikleri ölçüde başarılı olabilmektedirler. Bu geliştirdikleri yeni ürünlerle ve süreçlerle üretim maliyetlerini düşürmekte, pazar paylarını da arttırabilmektedirler. Küreselleşmenin artması ile birlikte, tüketicilerin de haberleşme imkânları artmış, insanların dünyanın her köşesindeki bilgilere ulaşabilme imkânı ortaya çıkmıştır. Bu bilgi çeşitliliği yeni tüketim isteklerini ve yeni ulaştırma sistemlerini de beraberinde getirmiştir işletmeler de bu sürece uyum sağlayabilmek için, ürün ve süreçlerde yenilik yapmak zorunda kalmışlardır. Bu sürece, ekonomilerin önemli kısmını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) de ayak uydurmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Fakat henüz kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış olan Türkiye’deki KOBİ’lerin yenilik ikliminin yaratılması ve hayata geçirilmesi oldukça zordur. Ancak bu işletmelerin yeniliğe önem vermeleri ülke sanayisine önemli katkılar sağlayacaktır.
İnovasyon, Üniversite Sanayi İşbirliği, KOBİ
 • Acs, Z. J. (1994); “Where New Things Come From”, Inc, Vol:16, Issue:5, pp. 29.
 • Acs, Z. J. and Audretsch, D. B. (1990); Innovation and Small Firms, MIT Pres, Cambridge.
 • Acs, Z. J. and Audretsch, D. B. (1987); “Innovation, Market Structure and Firm Size”, The Review of Economics and Statistics, Vol:69, Number:4, November, pp.567-574.
 • Acs, Z. J. and Audretsch, D. B. (1988); “Innovation in Large and Small Firms: An Ampirical Analysis”, The American Economic Review, Sep:88, Vol:78, Issue:4, pp.678-690.
 • Altınok, S. (2000); İktisada Giriş, Konya.
 • Audretsch D.; Lehmann, E. (Editors: Albert N. Link and F. M. Scherer) (2005); Mansfield’s Innovation in the Theory of Innovation: The Economics of R&D, Innovation, and Technological Change, Springer Publishing, USA.
 • Avrupa Komisyonu Raporu, 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/ sme/facts- figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/ 2013/annual-report-smes-2013_en.pdf, erişim: 24-02-2014
 • Bocquet, R. (2007); “Inter-firm Relations and Innovative Activity: A Cluster Analysis Based on Subcontracting Firms in The French Sillon Alpin”, http:// www. univie.ac.at/EMNET/2007/papers/Bocquet.pdf, (Erişim Tarihi: 15/07/2008).
 • Brouwer, E. and Kleinknecht, A. (1996); “Firm Size, Small Business Presence and Sales of Innovative Products: A Macroeconometric Analysis”, Small Business Economics, Vol:8, Issue:3, June 1996, pp. 189-201.
 • ÇAĞIRAN KENDİRLİ, H. (2008); “İşletmelerde Rekabet Tekniği Olarak Yenilik ve Çorum’daki Kobi’lerde Bir Uygulama Çalışması”, Gazi Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çorum İli Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2007), Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Sayı 2.
 • Dachs, B. and Ebersberger, B. (2007); “Does Foreign Ownership Matter for the Innovative Activities of Enterprises?”, Austrian Research Centers (ARC), Vienna, Austria, April 2007, http:// www. econsearch.net/papers/DachsEbersberger.pdf (Erişim Tarihi: 15/07/2008).
 • Dinçer, Ö. (1996); Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul.
 • Eren, E. (1982); İşletmelerde Yenilik Politikası, Formül Matbaası Yayınları, İstanbul.
 • Gentzoglanis, A. (1994); “Sunk Costs, Innovation and Spillover Effects in R&D Intensive Industries”, Journal of Applied Business Research, Fall:94, Vol:10, Issue:4, pp. 1- 11.
 • Geroski, P.A. , Walters, C. F. (1995); “Innovative Activity Over the Business Cycle”, The Economic Journal, 105, July, pp. 926-928.
 • Hartman ,E. and Tower, C. B. (1994); “Information Sources and Their Relationship to Organizational Innovation in Small Businesses”, Journal of Small Business Management, Vol.:32, Issue:1, January , pp.36-47.
 • İmamoğlu, S. Z. (2002); “ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Yenilik Çabaları ve KOBİ’lerde Ürün Yeniliği Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • İraz, R. (2005); Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Konya, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı.
 • Jennings, D. F. and Young, D. M.(1990); “An Ampirical Comparison Between Objective and Subjective Measures of the Product Innovation Domain of Corporate Entrepreneurship”, Entrepreneurship: Theory and Practice, Fall: 90, Vol.:15, Issue:1, pp. 53-66.
 • Karataş, S.(1991) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. Veli Yayınları, İstanbul.
 • KENDİRLİ, S. ve İ. ÇAĞLAR, (2010);"Corporate Governance As A Strategic Management Factor: Investigating Financial Institutionalization In Çorum SMEs", LV2010Manuscripts, Academic and Business Research Institute Conference- Las Vegas, 1-10 pp., Las Vegas, ABD, Nisan 2010
 • Kendirli, S. ve M. Bilginer (2001); “Modern Finansman Teknikleri Bağlamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Alternatif Çözüm Önerileri”. Standard, Yıl:40, Sayı:272, Nisan, s.85.
 • Kendirli, S., C. Tanrıöven (2004); "Çorum Ticaret Borsasının İşlevleri ve Borsa Üyelerinin Beklentileri", Gazi Universitesi, İİBF Dergisi , ss.165-185.
 • Kendirli, S., M. Tuna, F. Şanöz,(2007); "AB’ye Giriş Sürecinde İşletmelerde Yönetim Bilinci ve Finansal Politikalara Etkileri, Çorum KOBİ’lerine Yönelik Bir Araştırma", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 500-514 pp., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Kırıkkale, Türkiye, 31 Mayıs 2 Haziran.
 • KOSGEB, KOBİ Rehberi, Ankara, 2000.
 • Léger, A. and Swaminathan, S. (2008); “Innovation Theories: Relevance and Implications for tx_picturedb/dw2006-1680.pdf (Erişim Tarihi: 15/07/2008). http:// www. druid.dk/ uploads/ MFA, erişim: 25-02-2014,
 • http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son- gelismeler.tr.mfa
 • Miller, D. and Friesen, P. H. (1982); “Innovation in Conservative and Entrepreneurial Firms: Two Models of Strategic Momentum”, Strategic Management Journal, 3(1), pp.1-25.
 • Müftüoğlu, M. T. (1991); Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler-Sorunlar & Öneriler, 1. Baskı, Sevinç Yayınevi, Ankara.
 • Müftüoğlu, T. (1998); Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara.
 • Müftüoğlu, T. ve Durukan, T. (2004); Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Nurkut, İ. (1996), Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun KOBİ'lere Etkisi. TES-AR Yayınları, No:20, Ankara.
 • Oktay, E., ve A. Güney (2002); “Türkiye'de Kobi'lerin Finansman Sorunu Ve Çözüm Önerileri”, 21.Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C.
 • Sarıaslan, H. (1994), Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları, Çözüm İçin Bir Finansal Paket Önerisi, TOBB Yayınları, Ankara.
 • Sarıaslan, H. (1996), Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İmalat Sanayii İşletmelerinde Sorunlar ve Yeni Stratejiler, TOBB Yayınları, Ankara.
 • Selçuk, Y. (1997); “İmalat Sanayisinde Yeniliği Belirleyen Örgütsel Etmenler: Merkeziyetçilik, Biçimsellik ve Yenilik İklimi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Söğüt, M. A.; (1997) “Experience In Promotion of SME’s In Turkey”, Prepared For The Southeast European Cooperative Initiative (SECI) Project Group Meeting On “Financial Policies To Promote SME’s Conference”, Nisan, Romanya.
 • Symeonidis, G. (1996); Innovation, Firm Size And Market Structure: Schumpeterian Hypotheses And Some New Themes, London School Of Economics Organization For Economic Co-Operation And Development, Economics Department Working Papers, No. 161, Paris.
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist erişim: 23-02-2014
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15881, erişim: 24-02-2014
 • Wilson, A. L., Ramamurthy, K., Nystrom, P. C. (1999), “A Multi-attribute Measure for Innovation Adoption: The Context of Imaging Technology”, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 46, No. 3.
 • Wolfe, R.A.; (1994);“Organizational Innovation: Review, Critic and Suggested Research Directions”, Journal of Management Studies, 31, pp.405-407.
 • Yeniçeri, Ö.,İnce, M. (2005); Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik: IQ, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
 • Yıldırım, M.(1998), “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri”, Gümrük Dergisi, Yıl:7, Sayı:24, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2006); Çorum Sanayi, Çorum Sanayi ve Ticaret Odası, Çorum.
 • Yılmaz, F. (2004), “Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), İktisadi Araştırmalar Ve Planlama Müdürlüğü, www. isbank. com.tr/ dosya/ ekon- tr_kobiler 2004.pdf
 • Young, R. C., Francis, J. and Young D., (1993), Christopher H.; “Innovation in Small Manufacturing Firms”, Community Development Reports, Research Briefs and Case Studies, Cornell Community and Rural Development Institute, Vol:1, Issue4, Sep.
Primary Language TR
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hülya KENDİRLİ

Author: Selçuk KENDİRLİ

Dates

Publication Date : March 10, 2015

Bibtex @ { ksuiibf125963, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {33 - 48}, doi = {}, title = {REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {KENDİRLİ, Hülya and KENDİRLİ, Selçuk} }
APA KENDİRLİ, H , KENDİRLİ, S . (2015). REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 33-48 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125963
MLA KENDİRLİ, H , KENDİRLİ, S . "REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 33-48 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125963>
Chicago KENDİRLİ, H , KENDİRLİ, S . "REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 33-48
RIS TY - JOUR T1 - REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ AU - Hülya KENDİRLİ , Selçuk KENDİRLİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 48 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ %A Hülya KENDİRLİ , Selçuk KENDİRLİ %T REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD KENDİRLİ, Hülya , KENDİRLİ, Selçuk . "REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (March 2015): 33-48 .
AMA KENDİRLİ H , KENDİRLİ S . REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 33-48.
Vancouver KENDİRLİ H , KENDİRLİ S . REKABETÇİ BİR ORTAMDA KOBİ’LERİN GELECEĞİNDE İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE ÇORUM İNCELEMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 48-33.