Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 347 - 366 2016-02-19

SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mehmet TAN [1] , Yeter ÇİÇEK [2] , Hatike KOÇAR [3]


Günümüzde siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez
unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Halkın yönetime katılmasının
ve yönetenleri belirlemesinin aracı olan siyasi partiler üstlendikleri bu görevle
demokrasinin siyasal hayata yerleşmesini sağlarlar. Parti içi demokrasi ise tam
bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bir siyasi parti kendi içinde
demokrasiyi uygulayamıyorsa bunu temsil ettiği ülke bazında uygulaması da
pek gerçekçi olmayacaktır. Dolayısıyla parti içinde demokrasinin varlığı
partilerde demokratik bir yapının ve etkin bir katılımın oluşmasına da katkıda
bulunur.
Bu kapsamda çalışmada; demokrasi, siyasi partiler ve parti içi
demokrasi hakkında genel bilgiler verilmiş olup, parti içi demokrasinin Türkiye
ölçeğinde sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda ülkenin en
önemli siyasal sorunlarından biri olan parti içi demokrasinin önündeki
engellerin nasıl aşılabileceğine dair ortaya konulan önerilerde çalışmanın
amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasi Partiler, Parti İçi Demokrasi,
Türkiye

Demokrasi, Siyasi Partiler, Parti İçi Demokrasi, Türkiye
 • Bilge, M., (2011). Türkiye’de Demokrasi Kültürü: Siyaset ve Toplum, Alıntı: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/viewFile/5000146 758/5000133920, Erişim Tarihi: 29.11.2015.
 • Çelik, Ö., Aksan, G. ( 2011).Demokrasi ve Bürokrasi Arasındaki Gerilim Temelinde Türk Hukukundaki Bazı Düzenlemeler Genel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:15, Sayı: 2.
 • Çelik, Ö., Aksan, G.(2011).Gerilim ve Uzmanlaşma: Demokrasi Ekseninde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 25.
 • Dursun, D., (2008).Siyaset Bilimi, 4.b, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Ekizceroğlu, R.(2008) Türkiye’de Parti İçi Demokrasi’nin Hukuksal Boyutları,
 • Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 275s.
 • Erdoğan, M., (1998). Liberal Toplum Liberal Siyaset, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Giritli, İ., Sarmaşık J., (2001).Anayasa Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Bası, 2. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • Gökçe, A., F., (2013). Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi Ve Disiplin Algısı: Türkiye, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies, Yıl 5, Sayı 9, 64‐79ss.
 • Gözler, K., (2006).Anayasa Hukukuna Giriş, Yedinci Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Gözübüyük, Ş., (2002). Anayasa Hukuku, 10.b, Turan Kitabevi, Ankara.
 • İnan, S., (2014). Türkiye’de Demokrasinin Yapılanmasında Önemli Bir Unsur: Parti İçi Demokrasi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Tez, Ankara, 242s.
 • Kabasakal, M., (1991). Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908‐1960), Tekin Yayınları, İstanbul.
 • Kapani, M., (1995). Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 160s.
 • Kapuçoğlu, S., (2004) Demokrasi ve Parti İçi Demokrasi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 152s.
 • Karpat, K., (2013). Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 368s.
 • Kuş, H., (2010). Türkiye’de Siyasi Partilerin Gelişimi Ve 1980 Sonrası Sağ Partilerde Parti İçi Demokrasi Sorunu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 113s.
 • Odyakmaz, Z., (1996). Siyasi Partilerin Kapatılması İle İlgili Hükümlerde Uyumsuzluklar http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg13/zehr aodyakmaz.pdf, Erişim Tarihi: 28.11.2015. Güçlükler, Alıntı:
 • Öğün, S. S., (2004). Türk Politik Kültürü, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Ökmen, M., (2008). Demokratik Yerinden Yöneti, Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:3, Sayı: 27.
 • Önal, M., (2007) Türkiye’de Parti İçi Demokrasi: Chp Ve Akp Örneği, Dokuz
 • Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye
 • Cumhuriyeti Tarihi Programı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 307s.
 • Özbudun, E., (1974). Siyasal Partiler, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Özer, İ,. (1996) Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler, Hacettepe üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Ankara.
 • Öztekin, A,. ( 2003). Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Parla, T., (1995). Türkiye’nin Siyasal Rejimi 1980‐1989, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 233s.
 • Pustu, Y., (2005) Yerel Yönetimler ve Demokrasi, Sayıştay Dergisi, Nisan Haziran Dönemi, Sayı: 57.
 • Şafak, A., (2012). Türk Demokrasisi ‐ Siyasi Partiler, Parti Kültürü Ve Seçim Sistemi http:///C:/Users/user/Downloads/5000079713‐5000108571‐1‐ PB%20(1).pdf, Erişim Tarihi: 28.11.2015. Alıntı:
 • Teksoy, B., Y., (2010). Demokrat Parti’de Parti İçi Demokrasi (1946‐1960), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 196s.
 • Tezcan, M., (2013). Siyasi Partiler Yasası Bağlamında Parti İçi Demokrasi İncelemesi, Leges Kamu Hukuku Dergisi, Sayı 6, 36‐45ss.
 • Tuncay, S., (1996).Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • Tunç, H., (2008). Demokrasi Türleri Ve Müzakereci Demokrasi Kavramı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. Sa. 1‐2.
 • Tuzcuoğlu, F., (2001). Anayasal Demokrasi, Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi, Der: Davut Dursun, Şehir Yayınları, Ankara, 297s.
 • Türk,C., (2009). Parti İçi Demokrasi: Chp, Mhp Ve Ak Parti, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 239s.
 • Türköne, M., (2013). Siyaset, İstanbul, Etkileşim Yayınları.
 • Türköne, M., (2003). Siyaset Bilimi, Lotus Yayınları.
 • www.todaie.edu.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1041&dergi=3 Anıl Çeçen, Demokrasi ve İnsan Hakları, Erişim Tarihi: 8.12.2015.
 • Yaman, A., (2014). Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti İçi Demokrasi İstanbul‐ Fatih İlçesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 133s.
 • Yanık, M., (2002). Parti İçi Demokrasi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet TAN

Author: Yeter ÇİÇEK

Author: Hatike KOÇAR

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126024, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {347 - 366}, doi = {}, title = {SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {TAN, Mehmet and ÇİÇEK, Yeter and KOÇAR, Hatike} }
APA TAN, M , ÇİÇEK, Y , KOÇAR, H . (2016). SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 347-366 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126024
MLA TAN, M , ÇİÇEK, Y , KOÇAR, H . "SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 347-366 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126024>
Chicago TAN, M , ÇİÇEK, Y , KOÇAR, H . "SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 347-366
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Mehmet TAN , Yeter ÇİÇEK , Hatike KOÇAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 366 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Mehmet TAN , Yeter ÇİÇEK , Hatike KOÇAR %T SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD TAN, Mehmet , ÇİÇEK, Yeter , KOÇAR, Hatike . "SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (February 2016): 347-366 .
AMA TAN M , ÇİÇEK Y , KOÇAR H . SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 347-366.
Vancouver TAN M , ÇİÇEK Y , KOÇAR H . SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 366-347.