Subjects


Journals


Articles


Y. MAVİ, S. YEŞİL, M. HATUNOĞLU
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
M. HATUNOĞLU, S. YEŞİL
The Effects of Factors Influencing Knowledge Sha-ring on The Knowledge Sharing: A Field Research, OPUS International Journal of Society Researches, (2020)
S. YEŞİL, Y. MAVİ
THE FACTORS AFFECTING EMOTIONAL LABOUR: A FIELD STUDY ON MUNICIPALITY WORKERS IN KAHRAMANMARAŞ, Süleyman Demirel University Visionary Journal, (2020)
İ. İSPİR, S. YEŞİL
Human Resources Management Applications The Effect of Employees on Job Satisfaction, Innovation and Individual Performance, Journal of Yaşar University, (2020)
F. UĞURLU, S. YEŞİL
Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, (2020)
G. ÇIKMAZ, S. YEŞİL
The Effect of Perceived Organizational Support on Psychological Ownership, OPUS International Journal of Society Researches, (2020)
S. YEŞİL, Y. MAVİ
Duygusal Emeğin Etkilediği Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması1, Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2018)
S. YEŞİL, S. PURTAŞ
FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
S. YEŞİL, Y. MAVİ, S. CEYLAN
The Perception of Ethical Climate and Its Effects on Individual Results, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
S. YEŞİL, İ. DOĞAN, Ö. DOĞAN
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ İLE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KAHRAMANMARAŞ İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Journal of Management and Economics Research, (2016)
Ö. Çınar, S. Yeşil
A proposal of the structural equation model for review of the effect of organizational commitment and organizational support on employee performance, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2016)
F. SÖZBİLİR, S. YEŞİL
ORGANIZATIONAL CREATIVITY: AN EMPIRICAL STUDY AT A PUBLIC ORGANIZATION IN TURKEY IN TERMS OF FACTORS MOTIVATING CREATIVITY, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2015)
S. YEŞİL, M. GÜVEN
Are the Turkish Companies Ready for the Global Business? Cultural Challenge And Its Management, Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, (2014)
S. YEŞİL
İŞLETMELER AÇISINDAN ETKİN BİR İŞ TOPLANTISININ DNA’LARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2012)
S. YEŞİL
Globalization and the Globalization process of Firms: Opportunities and Threats, The International Journal of Economic and Social Research, (2010)