Research Article
BibTex RIS Cite

İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması

Year 2017, Volume: 7 Issue: 1, 95 - 116, 12.08.2017

Abstract

Bu çalışmada, iyimserlik
ve yaşam doyumu arasındaki ilişki incelenmiş olup, demografik özeliklerle bu
iki değişken arasında anlamlı farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin farklı bölümlerinde birinci öğretimde okuyan
344 öğrenci üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler,
korelasyon, regresyon, t testi ve ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuç
olarak, iyimserlik ve yaşam doyumu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki
bulunurken; öğrencilerin demografik özellikleri ile bu iki değişken arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.Anahtar
Kelimeler:

İyimserlik, Yaşam Doyumu, Üniversite

References

 • Atalay, C. G. (2012), “Optimism Syndrome in Business Life: A Research of Optimism About Academicians in Turkey”, Procedia – Socialand Behavioral Sciences 58: 964– 970.
 • Baltaş, A. (2001). Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bilajac, L.,Marchesi, V. V., Tešić, V. &Rukavina,T. (2014), “Lıfe Satısfactıon, Optımısm And Socıal Capıtal As Predıctors Of Mental Health Of The Recıpıents Of Fınancıal Welfare From The State”, Psychiatria Danubina, 26, 3, 435-441.
 • Buchanan, G. M. ve Seligman, M. E. P. (1995). Explanatory Style, Hillsdale, NJ: Erlbaum. Diener,E.,Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). “The Satisfaction With Life Scale”, Journal Of Personality Assesment, 49(1): 71-75.
 • Dikmen, A. A. (1995). “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (3-4): 115-140.
 • Graves, L. M.,Ohlott, P. J. ve Ruderman, M. N. (2007). “Commitmentto Family Roles: Effects on Manager’s Attitudes and Performance”, Journal of Applied Psychology, 92 (1): 44-56.
 • Güler, B. K. ve Emeç, H. (2006). “Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi, 21 (2): 129-149.
 • Gündoğar, D., Gül Sallan, S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007). “Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi”, Klinik Psikiyatr, 10: 14-27.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Hayes, C. T. (2007). “Optimism, Stress, Life Satisfaction, and Job Burnout İn Restaurant Managers”, The Journal of Psychology, 15 (6): 565-579.
 • Hosseinkhanzadeh, A. A. veTaher, M. (2013). “The Relationship between Personality Traits with Life Satisfaction”, Sociology Mind, 3 (1): 99-105.
 • Kabasakal, Z. ve Uz Baş, A. (2013). “Öğretmen Adaylarında Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Problem Çözme Becerileri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1): 27-35.
 • Karatepe, O. M. ve Baddar, L. (2006). An Empirical Study of the Selected Consequences of Frontline Employees’ Work–Family Conflict and Family–Work Conflict, Tourism Management 27: 1017-1028.
 • Kaya, D. Ş. ve Zerenler, M. (2014). Çalışma Hayatında Psikolojik Sermaye, Mesleki Bağlılık ve Kariyer Planlamasına Genel Bakış, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kesken J. ve Ayyıldız N. A. (2008). “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 8 (2): 729-754.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kümbül, Güler, B. (2009). “Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı Bileşenleri ve Yönetimi İçinde Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar”, Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Şenay Yürür, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Kyle W. L.,Lebsack, S. A. ve Lebsack. R. R. (2008). “PositivityIn Healthcare: Relation of Optimism to Performance”, Journal of Health Organization and Management, 22 (2): 178-188.
 • Leung, B. W.,Moneta, G. And Mc-Bride Chang, C., (2005), “Thınk Posıtıvely And Feel Posıtıvely: Optımısm And Lıfe Satısfactıon In Late Lıfe”, Int’L. J. Agıng And Human Development, Vol. 61(4) 335-365.
 • Luthans, F. (2008). Organizational Behavior, 11th Ed., McgrawHill.
 • Luthans, F. ve Jensen, S. M. (2005).“TheLinkagebetweenPsychologicalCapitalandCommitmenttoOrganizationalMission: A Study of Nurse”, 35 (6): 304-310.
 • Melendez, J. C.,Tomas, J. M., Oliver, A. ve Navaro, E. (2009). “Psychological and Physical Dimensions Explaining Life Satisfaction among the Elderly: A Structural Model Examination”, Archives of Gerontology and Geriatrics, 48: 291-295.
 • Moller, V. (1996). “Life Satisfaction and Expectations for the Future in Sample of University Students: A research Note”, South African Journal of Sociology, 27 (1): 109-125.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik, 4. Baskı, Kaan Yayınları, Eskişehir.
 • Özkalp, E. (2009). “Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımları Ve Konuları”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, ss. 491-497.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Ünüvar, Ş., Avşaroğlu, S. and Uslu, M. (2012), “An Evaluation of Optimismand Life Satisfaction of Under graduate Students in the School of Tourism and Hotel Management”, Asian Social Science, 8, 12.
 • Pavot, W. ve Diener, E. (1993). “Review of the Satisfaction with Life Scale”, (Ed.) E. Diener Assessing Well-Being: The Collected Works of EdDiener, Social Indicators Research Series 39: 101-117.
 • Peterson, C. (2000). “The Future of Optimism”,American Psychologist, 55 (1): 44-55.
 • Piccolo, F. R.,Judge, T. A., Takahashi, K., Watanabe, N. ve Locke, E. A. (2005). “Core Self-Evaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness”, Journal of Organizational Behavior, 26: 965-984.
 • Recepoğlu, E. (2013). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1): 311-326.
 • Sapmaz, F. ve Doğan, T. (2012). “Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İyimserlik”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3): 63-69.
 • Scheıer, M. F. ve Carver, C. S. (1985). “Optimism, Coping, and Health: Assessment and Implications of Generalized Outcome Expectancies”, Health Psychology, Vol. 4: 219-247.
 • Schimmack, U.,Radhakrishnan, P., Oishi, S., Dzokoto, V. ve Ahadi, S. (2002). Culture, Personality, and Subjective Well-Being: Integrating Process Models of Life Satisfaction, Journal of Personality&Social Psychology, 82: 582-593. Tiger, L. (1979). Optimism: The Biology of Hope, Simon and Schuster, New York. NY.
 • Tuzgöl Dost, M. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22): 132-143.
 • Zhao, R. X.,Qu, H. ve Ghiselli, R. (2011). “Examining the Relationship of Work-Family Conflictto Job and Life Satisfaction: A Case of Hotel Sales Managers”, International Journal of Hospitality Management, 30: 46-54.
Year 2017, Volume: 7 Issue: 1, 95 - 116, 12.08.2017

Abstract

References

 • Atalay, C. G. (2012), “Optimism Syndrome in Business Life: A Research of Optimism About Academicians in Turkey”, Procedia – Socialand Behavioral Sciences 58: 964– 970.
 • Baltaş, A. (2001). Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bilajac, L.,Marchesi, V. V., Tešić, V. &Rukavina,T. (2014), “Lıfe Satısfactıon, Optımısm And Socıal Capıtal As Predıctors Of Mental Health Of The Recıpıents Of Fınancıal Welfare From The State”, Psychiatria Danubina, 26, 3, 435-441.
 • Buchanan, G. M. ve Seligman, M. E. P. (1995). Explanatory Style, Hillsdale, NJ: Erlbaum. Diener,E.,Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). “The Satisfaction With Life Scale”, Journal Of Personality Assesment, 49(1): 71-75.
 • Dikmen, A. A. (1995). “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (3-4): 115-140.
 • Graves, L. M.,Ohlott, P. J. ve Ruderman, M. N. (2007). “Commitmentto Family Roles: Effects on Manager’s Attitudes and Performance”, Journal of Applied Psychology, 92 (1): 44-56.
 • Güler, B. K. ve Emeç, H. (2006). “Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi, 21 (2): 129-149.
 • Gündoğar, D., Gül Sallan, S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007). “Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi”, Klinik Psikiyatr, 10: 14-27.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Hayes, C. T. (2007). “Optimism, Stress, Life Satisfaction, and Job Burnout İn Restaurant Managers”, The Journal of Psychology, 15 (6): 565-579.
 • Hosseinkhanzadeh, A. A. veTaher, M. (2013). “The Relationship between Personality Traits with Life Satisfaction”, Sociology Mind, 3 (1): 99-105.
 • Kabasakal, Z. ve Uz Baş, A. (2013). “Öğretmen Adaylarında Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Problem Çözme Becerileri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1): 27-35.
 • Karatepe, O. M. ve Baddar, L. (2006). An Empirical Study of the Selected Consequences of Frontline Employees’ Work–Family Conflict and Family–Work Conflict, Tourism Management 27: 1017-1028.
 • Kaya, D. Ş. ve Zerenler, M. (2014). Çalışma Hayatında Psikolojik Sermaye, Mesleki Bağlılık ve Kariyer Planlamasına Genel Bakış, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kesken J. ve Ayyıldız N. A. (2008). “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 8 (2): 729-754.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kümbül, Güler, B. (2009). “Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı Bileşenleri ve Yönetimi İçinde Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar”, Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Şenay Yürür, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Kyle W. L.,Lebsack, S. A. ve Lebsack. R. R. (2008). “PositivityIn Healthcare: Relation of Optimism to Performance”, Journal of Health Organization and Management, 22 (2): 178-188.
 • Leung, B. W.,Moneta, G. And Mc-Bride Chang, C., (2005), “Thınk Posıtıvely And Feel Posıtıvely: Optımısm And Lıfe Satısfactıon In Late Lıfe”, Int’L. J. Agıng And Human Development, Vol. 61(4) 335-365.
 • Luthans, F. (2008). Organizational Behavior, 11th Ed., McgrawHill.
 • Luthans, F. ve Jensen, S. M. (2005).“TheLinkagebetweenPsychologicalCapitalandCommitmenttoOrganizationalMission: A Study of Nurse”, 35 (6): 304-310.
 • Melendez, J. C.,Tomas, J. M., Oliver, A. ve Navaro, E. (2009). “Psychological and Physical Dimensions Explaining Life Satisfaction among the Elderly: A Structural Model Examination”, Archives of Gerontology and Geriatrics, 48: 291-295.
 • Moller, V. (1996). “Life Satisfaction and Expectations for the Future in Sample of University Students: A research Note”, South African Journal of Sociology, 27 (1): 109-125.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik, 4. Baskı, Kaan Yayınları, Eskişehir.
 • Özkalp, E. (2009). “Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımları Ve Konuları”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, ss. 491-497.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Ünüvar, Ş., Avşaroğlu, S. and Uslu, M. (2012), “An Evaluation of Optimismand Life Satisfaction of Under graduate Students in the School of Tourism and Hotel Management”, Asian Social Science, 8, 12.
 • Pavot, W. ve Diener, E. (1993). “Review of the Satisfaction with Life Scale”, (Ed.) E. Diener Assessing Well-Being: The Collected Works of EdDiener, Social Indicators Research Series 39: 101-117.
 • Peterson, C. (2000). “The Future of Optimism”,American Psychologist, 55 (1): 44-55.
 • Piccolo, F. R.,Judge, T. A., Takahashi, K., Watanabe, N. ve Locke, E. A. (2005). “Core Self-Evaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness”, Journal of Organizational Behavior, 26: 965-984.
 • Recepoğlu, E. (2013). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1): 311-326.
 • Sapmaz, F. ve Doğan, T. (2012). “Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İyimserlik”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3): 63-69.
 • Scheıer, M. F. ve Carver, C. S. (1985). “Optimism, Coping, and Health: Assessment and Implications of Generalized Outcome Expectancies”, Health Psychology, Vol. 4: 219-247.
 • Schimmack, U.,Radhakrishnan, P., Oishi, S., Dzokoto, V. ve Ahadi, S. (2002). Culture, Personality, and Subjective Well-Being: Integrating Process Models of Life Satisfaction, Journal of Personality&Social Psychology, 82: 582-593. Tiger, L. (1979). Optimism: The Biology of Hope, Simon and Schuster, New York. NY.
 • Tuzgöl Dost, M. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22): 132-143.
 • Zhao, R. X.,Qu, H. ve Ghiselli, R. (2011). “Examining the Relationship of Work-Family Conflictto Job and Life Satisfaction: A Case of Hotel Sales Managers”, International Journal of Hospitality Management, 30: 46-54.
There are 35 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Bengü Hırlak

Mustafa Taşlıyan

Buket Sezer

Publication Date August 12, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Hırlak, B., Taşlıyan, M., & Sezer, B. (2017). İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 95-116.
AMA Hırlak B, Taşlıyan M, Sezer B. İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. August 2017;7(1):95-116.
Chicago Hırlak, Bengü, Mustafa Taşlıyan, and Buket Sezer. “İyimserlik Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki Ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7, no. 1 (August 2017): 95-116.
EndNote Hırlak B, Taşlıyan M, Sezer B (August 1, 2017) İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 1 95–116.
IEEE B. Hırlak, M. Taşlıyan, and B. Sezer, “İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 95–116, 2017.
ISNAD Hırlak, Bengü et al. “İyimserlik Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki Ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7/1 (August 2017), 95-116.
JAMA Hırlak B, Taşlıyan M, Sezer B. İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;7:95–116.
MLA Hırlak, Bengü et al. “İyimserlik Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki Ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 95-116.
Vancouver Hırlak B, Taşlıyan M, Sezer B. İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;7(1):95-116.