Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 173 - 194 2017-12-30

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Salih YEŞİL [1] , Sibel PURTAŞ [2]


Bu çalışmada, her geçen gün önemi artan bir strateji olan farklılıkların yönetimi, işletme performansı ve kurumsal itibar konuları ele alınmıştır. Bu çalışmada amaçlanan; farklılıkların yönetimi kavramı ve bu kavramın işletme performansı ve kurumsal itibar üzerindeki etkilerinin incelenerek, diğer yandan işletmelerin farklılıkların yönetimi ile ilgili benimsemiş olduğu yaklaşımları değerlendirmektir.

Araştırmanın alan çalışması Kahramanmaraş ilindeki tekstil firmaları üzerinde anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler, frekans, korelasyon ve regresyon yöntemleriyle analiz edilmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre farklılıkların yönetiminin kurumsal itibar ve işletme performansını, kurumsal itibarın da, işletme performansını pozitif anlamda etkilediği belirlenmiştir. İşletmelerin benimsediği yaklaşım tarzları incelendiğinde “farklılıkların yönetimi” olgusunun biraz daha önem kazandığı ve bu tür işletmelerin yasal gereklilikleri ve ötesinde bir şeyler yapmaya önem verdikleri görülmüştür. Sonuçlar teorik ve uygulama bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Farklılıkların yönetimi, işletme performansı, kurumsal itibar

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, İŞLETME PERFORMANSI, KURUMSAL İTİBAR
 • AGARS, M. D., KOTTKE, J. L., (2004). Models and Practice of Diversity Management: A Historical Review and Presentation of a New Integration Theory. The Psychology and Management of Workplace Diversity, Ed.: Stockdale, M. S., Crosby, F. J., Blackwell Publishing, USA, 55-77.
 • AKAL, Z., (1992). İşletmelerde Performans Ölçü ve Denetimi, MPM, (473), Ankara, 1-2.
 • ALVAREZ, E. B. ve JACKSON, S. E. (1992). Working Through Diversity As A Strategic Imperative, In S. E. Jackson (ed.), Diversity In The Workplace, The Guilford Press New York.
 • ARGÜDEN, Y. (2003). İtibar Yönetimi. 1.basım. İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları
 • BARUTÇUGİL, İ., (2004). “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 228-235.
 • CARR-RUFFİNO, N., (1998). Managing Diversity People Skills For A Multicultural Workplace, USA: Simon & Schuster Custom Publishing.
 • CARUANA, A., RAMASASHAN B., VE KRENTLER K.A., (2004). Corporate Reputation, Customer Satisfaction,Customer Loyalty: What Is The Relationship? In H.E. Spotts (Ed.), Proceedings: Developments In Marketing Science, Coral Gables, Fl: Academy Of Marketing Science, (27): 301.
 • DAVİES, D., (2006). Managing Your Reputation http://www.dbrc.co.uk/managing %20 your %20 reputation.pdf:(12.04.2015).
 • FLOOD, R. L. ve ROMM, N. R. A., (1996). Contours of Diversity Management and Triple Loop Learning. Kybernetes. 25(7/8):154-163.
 • FOXMAN, E. ve EASTERLİNG, D., (1999). The Representation Of Diversity In Marketing Principles Texts: An Exploratory Analysis, Journal Of Education For Business: 285-288.
 • GALBREATH, J., (2010). "How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia", European Business Review, 22 (4):411-431.
 • GILBERT, J. A., STEAD, B. A. ve IVANCEVİCH, J. M., (1999). Diversity Management: a New Organizational Paradigm, Journal of Business Ethics, 21(1):61-76.
 • GÜMÜŞ, M ve ÖKSÜZ, B., (2009). İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi. İstanbul: Journal of Yaşar University, 4(16):2129-2150.
 • GÖZTEPE, H., (2009). Öğrenen Organizasyon Dinamiklerinin Toplam Kalite Yönetimi, İnovasyon Ve Organizasyon Performansına Etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gebze.
 • HELVACI, M. A., (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (35):1–2.
 • KİM, B, Y., (2006). Managing Workforce Diversity, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 5:2, 69-90. DOI: 10.1300/J171v05n02_05 Basılmamış Ders Notları
 • MAHON, J.F., (2002). “Corporate reputation: a research agenda using strategy and stakeholder literature”, Business and Society, 41 (4): 415-45.
 • MCMAHAN, G. C., BELL, M. P. ve VIRICK, M., (1998). Strategic Human Resource Management: Employee Involvement, Diversity, And International Issues, Human Resource Management Review, 3(8):193-214.
 • MOLLİCA, K. A., (2003). The İnfluence Of Diversity Context On White Men’s And Racial minorities’ Reactions To Disproportionate Group Harm, The Journal Of Social Psychology, 4 (14): 415-431.
 • MOR BARAK, M. E., (2005). Managing Diversity, Toward a Globally Inclusive Workplace, USA: Sage Publications.
 • OKAT, B., (2010). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi Ve Farklılık İklimine Kurumsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • ÖZTÜRK, A., (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • SAYLI, H. ve UĞURLU, Y. (2007). Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme, 12(3):75-96.
 • SPEECHLEY, C. ve WHEATLEY, R., (2001). Developing A Culture For Diversity İn A Week, Hodcer And Stoughton, London.
 • SÜRGEVİL, O. ve BUDAK, G. (2008). İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (4):65-96.
 • ŞEN, M., (2010). Tedarik Zinciri Yönetiminin Kobilerde İşletme Performansı Üzerine Etkileri Ve Bir Örnek Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Konya.
 • TİNAZ, P., (1999). Performans Değerlendirme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’ deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme, C.B.Ü. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 380-400.
 • TRIANA, M, C., ve GARCIA, M., F., (2009), Valuing Diversity: A Group-Value Approach To Understanding The Importance Of Organizational Efforts To Support Diversity Journal Of Organizational Behavior, Journal Of Organizational Behavior, 30:941–962.
 • UZUNOĞLU, E., ve ÖKSÜZ, B. (2008). Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü, Konya: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(3):111-123.
 • WİLLİAMS, K. ve O’REİLLY, C.,(1998). Demography And Diversity In Organizations: A Review Of 40 Years Of Research, Research In Organizational Behavior, (20): 77-140.
 • YILMAZ, K., (2005). Performans Değerlendirme sürecinde 360 Derece Geri Bildirim Sistemi, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, (1):27-44.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Salih YEŞİL
Country: Turkey


Author: Sibel PURTAŞ

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372960, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {173 - 194}, doi = {}, title = {FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Yeşi̇l, Salih and Purtaş, Sibel} }
APA Yeşi̇l, S , Purtaş, S . (2017). FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 173-194 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372960
MLA Yeşi̇l, S , Purtaş, S . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 173-194 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372960>
Chicago Yeşi̇l, S , Purtaş, S . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 173-194
RIS TY - JOUR T1 - FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Salih Yeşi̇l , Sibel Purtaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 194 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Salih Yeşi̇l , Sibel Purtaş %T FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Yeşi̇l, Salih , Purtaş, Sibel . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 173-194 .
AMA Yeşi̇l S , Purtaş S . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 173-194.
Vancouver Yeşi̇l S , Purtaş S . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 173-194.
IEEE S. Yeşi̇l and S. Purtaş , "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, KURUMSAL İTİBAR VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 173-194, Dec. 2017