Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 221 - 236 2017-12-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ

Tuba BÜYÜKBEŞE [1] , Emre DİREKÇİ [2] , Burcu ERŞAHAN [3]


Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının iletişim becerilerine ve bireysel yenilikçilik seviyelerine etkisini incelemektir. Sonuçların değerlendirilmesi, korelasyon ve regresyon analizleriyle yapılmıştır. Gaziantep ilinde bulunan 3 üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri arasından tesadüfî olarak seçilen 203 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bu araştırma sonucunda; duygusal zekânın iletişim becerisini ve bireysel yenilikçiliği olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Yenilikçilik, İletişim.

DUYGUSAL ZEKA, YENİLİKÇİLİK, İLETİŞİM
 • Agarwal, R. And Prasad, J. (1998). A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology. Information Systems Research, 9(2):204-224.
 • Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of Emotional Social Intelligence (ESI). Psicothema, 18:13-25.
 • Barsade, S.,Brief, A. P., ve Spataro, S. E. (2003). The Affective Revolution in Organizational Behaviour: The Emergence Of A Paradigm. In J. Greenberg(Ed.), Organizational Behaviour: The State Of The Science, Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum , 3-52.
 • Boyatzis, R. E.,ve Sala, F. (2004). Assessing Emotional Intelligence Competencies. InG. Geher (Ed.). Measuring Emotional Intelligence: Common Ground And Controversy Hauppage, NY:Nova Science , 147-180.
 • Cherniss, C. (2010). Emotional Intelligence: Toward Clarification of a Concept. Industrial and Organizational Psychology, 3(2):110-126.
 • Çetinkaya, Ö.,ve Alparslan, A. M. (2011). Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1):363-377.
 • Dilekman, M.,Bascı, Z., ve Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12(2):223-231.
 • Dobre, C.,Dragomir, A., vePreda, G. (2009). Consumer Innovativeness: A Marketing Approach. Management and Marketing, 4(2):19-34.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1):209-230.
 • Edutopia. (2001, Şubat 22). Edutopia. Mart 7, 2016 tarihinde http://www.edutopia.org/social-emotional-intelligence-learning-education adresinden alındı
 • Fenwick, T. (2003). Innovation: ExaminingWorkplace Learning in New Enterprises”,Journal of Workplace Learning, 15(3):123-132.
 • Goleman, D. (1995). Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? (çev. Banu Seçkin Yüksel,2005).İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D. (1997). “Beyond IQ: Developing The Leadership Competencies Of Emotional Intelligence”,2nd International CompetencyConference.London.
 • Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Random House Digital.
 • Goleman, D. (2000). İşbaşında Duygusal Zekâ. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Hurt, H. T., Joseph, K., veCook, C. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4:58-65.
 • Iksan, Z. H.,Zakaria, E., Meerah, M. S., Osman, K., Lian, C. K., Mahmud, D. S., et al. (2012). Communication Skills Among University Students. SocialandBehavioralSciences59:71-76.
 • Jordan, P. J.,veTroth, A. C. (2002). Emotional Intelligence And Conflict Resolution: Implications For Human Resource Development, Advancesin Developing Human Resources, 4(1):62-79.
 • Karatepe, S. (2005). “Örgütsel İletişim”, Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler içerisinde, Ankara: Nobel Yayınları, 222-251.
 • Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kösterelioğlu, M.A. ve Demir, F. (2014). Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyinin Öğretmen Liderliğine Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies, 26: 247-256.
 • Lu, Yu, Liu,veYao. (2003). TechnologyAcceptance Model for Wireless Internet, Internet Research. 206-222.
 • Lyons, J. B.,ve Schneider, T. R. (2005). The İnfluence Of Emotional Intelligence On Performance. Personality And Individual Differences , 39:693-703.
 • Mayer, J. D., Roberts, R. D., ve Barsade, S. G. (2008). Human Abilities: Emotionalintelligence.AnnualReview of Psychology, 59:507–536.
 • Mayer, J. D.,veSalovey, P. (1997). What is emotionalintelligence? In P. Saloveyve D.J. Sluyter (Eds.). New York: Basic Books.
 • Mayer, J. D.,Salovey, P., veCaruso, D. R. (2000). Models of emotionalintelligence. In R.J. Sternberg (Ed.), Handbook of Intelligence (2nd ed.) New York: Cambridge UniversityPress , 396-420.
 • Nov, Y. (2008). Personality and Technology Acceptance: Personal Innovativeness in IT, Openness and Resistance to Change. Hawaii International Conference on Systems Sciences, proceedings of the 41st Annual Conference (s. 448). Hawaii: ISSN: 1530-1605.
 • Öz, H. (2014). Emotional Intelligence as A Predictor of L2 Communication. Procedia – Social and Behavioral Sciences 186: 424 – 430.
 • Özer, A. K. (2000). İletişimsizlik Becerisi.İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Park, J. (2005). “Fostering Creativity And Productivity Through Emotional Literacy: The Organizational Context”. Development and Learning in Organizations, 5-7.
 • Pease, A. (2003). Beden Dili, Yeşim Özben (Çev.). İstanbul: Rota Yayın.
 • Petrides, K. V.,Pita, R., ve Kokkinaki, F. (2007). The Location Of Trait Emotional Intelligence in Personality Factor Space. British Journal of Psychology, 98(2):273-289.
 • Redding, W.C. (1984). The Corporate Manager's Guide To Better Communication . Glenview: Scott, Foresman and Company.
 • Rogers. (2005). Evaluation of Diffusion of Innovation, International Encyclopedia of theSocial- BehaviouralSciences. ISBN:0-08-043076-7, 4982-4986.
 • Sabherwal, R., Hirschheim, R. ve Goles, T. (2001). The Dynamics of Alignment: İnsights From A Punctuated Equilibrium Model. Organization Science, 12(2): 179-197.
 • Schutte, N.,Malouff, J. M., veBobik, C. (2001). Emotional Intelligence and Interpersonal Relations. The Journal of Social Psychology, 141 (4):523-536.
 • Shih, H. A.,ve Susanto, E. (2010). “ConflictManagementStyles, Emotional Intelligence, And Job Performance İn Public Organizations”. International Journal of Conflict Management , 21(2):147-168.
 • Taşlıyan, M.,Hırlak, B., ve Harbalıoğlu, M. (2014). Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(3):45-58.
 • Tatar, A., Tok, S., veSaltukoğlu, G. (2011) Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,21(4): 325-338.
 • Usluel, Y. K.,ve Mazman, S. G. (2010). Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabulu Ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler: Bir İçerik Analizi Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39):60-74.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık .
 • Uzkurt, C. (2008). Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Wong, C. S.,veLaw, K. S. (2002). “The Effects Of Leader And Follower Emotional Intelligence On Performance And Attitude: An Exploratory Study. The Leadershi pQuarterly, 13(3):243-274.
 • Yaylacı, G. Ö. (2006). Kariyer Yaşamında Duygusal Zekâ ve İletişim Yeteneği.İstanbul: Hayat Yayınları.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tuba BÜYÜKBEŞE
Country: Turkey


Author: Emre DİREKÇİ
Country: Turkey


Author: Burcu ERŞAHAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372971, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {221 - 236}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Büyükbeşe, Tuba and Di̇rekçi̇, Emre and Erşahan, Burcu} }
APA Büyükbeşe, T , Di̇rekçi̇, E , Erşahan, B . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 221-236 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372971
MLA Büyükbeşe, T , Di̇rekçi̇, E , Erşahan, B . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 221-236 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372971>
Chicago Büyükbeşe, T , Di̇rekçi̇, E , Erşahan, B . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 221-236
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ AU - Tuba Büyükbeşe , Emre Di̇rekçi̇ , Burcu Erşahan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 236 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ %A Tuba Büyükbeşe , Emre Di̇rekçi̇ , Burcu Erşahan %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Büyükbeşe, Tuba , Di̇rekçi̇, Emre , Erşahan, Burcu . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 221-236 .
AMA Büyükbeşe T , Di̇rekçi̇ E , Erşahan B . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 221-236.
Vancouver Büyükbeşe T , Di̇rekçi̇ E , Erşahan B . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 221-236.
IEEE T. Büyükbeşe , E. Di̇rekçi̇ and B. Erşahan , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 221-236, Dec. 2017