Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 237 - 256 2017-12-30

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Ferid ÖNDER [1] , Tahsin KARABULUT [2]


Bir finansal sistemin başarısı, fon fazlası olan ekonomik birimlerle fon açığı olan ekonomik birimler arasındaki aracılık etme görevini ne kadar etkin bir şekilde yerine getirebildiğine bağlıdır. Bu nedenle finans sistemlerinin fon değişimine olanak tanıyacak araç çeşitliliğine sahip olması oldukça önemlidir. Son yıllarda teşvik edilen Bireysel Emeklilik Sistemi de, yurtiçi tasarrufların artırılmasına zemin hazırlayarak, finansal sistemin gelişimine destek sunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığıyla yatırıma yönlendirilen fonların, finansal derinleşmeye katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Farklı modeller aracılığıyla tahmin edilen ekonometrik bulgular, Bireysel Emeklilik Sisteminde yatırıma yönlendirilen fonların finansal derinleşmeye pozitif katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Eşbütünleşme, Finansal Derinleşme, Türkiye Ekonomisi

bireysel emeklilik sistemi, eşbütünleşme, finansal derinleşme, türkiye ekonomisi
 • Agenor, P.R.. (2000). The Economics of Adjustment and Growth, Washington DC, The World Bank.
 • Ağır, H.. (2010). Türkiye’de Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi, BDDK Kitapları, BDDK Aroks Doküman Merkezi No: 8, 210s.
 • Akın, F.. (2008), Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Araştırma, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 232s.
 • Akpınar, Ö.. (2012). Özel Emeklilik Fonları: Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimi, Fuat Erdal (Ed.). Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Yayın No: 2513, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 122-138.
 • Al-Sharkas, A.. (2004). The Dynamic Relationship Between Macroeconomic Factors and the Jordanian Stock Market, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1 (1), pp. 97-114.
 • Ang, J.B. and Mc Kibbin, W.J.. (2007). Financial Liberalization, Financial Sector Development and Growth: Evidence From Malaysia, Journal of Development Economics, 84 (1), pp. 215-233.
 • Ang, J.B.. (2008). Are Financial Sector Policies Effective in Deepening the Malaysian Financial System?, Monash University, Discussion Paper, 26 (4), pp. 623-635.
 • Ang, J.B.. (2008a). A Survey of Recent Developments in the Literature of Finance and Growth, Journal of Economic Surveys, 22 (3), pp. 536-576.
 • Baek, J. and Koo, W.W.. (2008). Identifying Macfroeconomic Linkages to US Agricultural Trade Balance, Canadian Journal of Agricultural Economics 56:, pp. 63-77
 • Başoğlu, U.. Ceylan, A.. Parasız, İ.. (2001), Finans Teori Kurum ve Araçlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa,
 • Ben Naceur, S.. Boubakri, N. ve Ghazouani, S.. (2008). Privatization and Financial Market Development: A Comparison Between Mena Countries and Other Regions, Economic Research Forum, Working Paper No. 390, 27p.
 • Bilgin, C. ve Şahbaz, A.. (2009). Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 8(1), ss. 177-198.
 • Bittencourt, M.. (2008). Inflation and Financial Development: Evidence from Brazil, United Nations University, Research Paper No: 2008/14, pp. 91-99.
 • Chen, F.. Roll, R. and Ross, S. (1986). Economic Forces and the Stock Market, Journal of Business, 59, pp. 383-403.
 • Chun-Ling, G.. (2011). Reserch On Interactive Relationship between Agricaltural Insurance and Rural Financial Development in Central and Western Region, Asian Agricultural Research, 3 (5), pp. 136-139.
 • Clark, G.L.. and Whitside N.. (2003). Pension Security in the 21st Century, Oxford Univesity Pres, New York, 218p.
 • Cull, R.. Senbet, L.W. and Sorge, M. (2001). Deposit Insurance and Financial Development, Policy Research Working Paper, WPS 2682, pp. 1-61.
 • Cutler, D.M and Poterba, J.M. and Summers L.H.. (1989). What Moves Stock Prices?, Nber Working Paper Series, National Breau of Economic Research, Camdbridge, 19p.
 • Davis, E.P.. The Structure, (1993). Regulation and Performance of Pension Funds in Nine Industrial Countries, The World Bank Paper for IBRD Project on Old Age Income Security, Washington DC.
 • Demir Y.. Yavuz A.. (2004). Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004, 9 (1), ss. 281-300.
 • Dickey, D. and Fuller, W.. (1979). Distrubituon of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of American Statistical Association, 74, pp. 427-431.
 • Enache, C.. Milos, L. and Milos M.. (2015). Pension Reform and Capital Market Development in Central and Eastern Countries, Economic Research, pp. 1848-9664.
 • Ergenekon Ç.. (1998). Özel Emeklilik Fonları Şili Örneğinden Alınacak Dersler, İMKB Yauınları, İstanbul, 152s.
 • Erim, N. ve Türk, A. (2005) Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, s. 2, ss. 21-44.
 • Errunza, V. and Hogan, K. (1998). Macroeconomic Determinants of European Stock Market Volatility, European Financial Management, 4 (1), pp. 361-377.
 • Fama, E.. (1981). Stock returns, real activity, inflation and money, American Economic Review, 71 (1), pp. 545-565.
 • Gueraineau, S. and Sawadogo, R.. (2015). Does Insurance Development Affect The Financial Markets in Developing Countries?, International Finance and Banking, 3 (1), pp. 136-149.
 • Guérard Y. and Jenkins G.. (1993). Building Private Pension Systems: A Handbook, International Center for Economic Growth Harvard Institute for International Development, San Francisco, 100p.
 • Gultekin, B.. (1983). Stock market returns and inflation: Evidence From Other Countries, Journal of Finance, 38, pp. 49-67 Haslag, J.H. and Koo, J. (1999). Financial Repression, Financial Development and Economic Growth, Federal Reserve Bank of Dallas, 99 (2), 43p.
 • Homa, K. and Jaffee, D.. (1971). The Supply of Money and Common Stock Prices, The Journal of Finance, 26,. pp.1045-1066.
 • Horng, M.. Chang Y. and Wu T.. (2012). Does Insurance Demand of Financial Development Promote Economic Growth? , Applied Economics Letters, 19, pp. 105-111.
 • Hu, Y.. (2012). Growth of Asian Pension Assets: Implications for Financial and Capital Markets, ADBI Working Paper Series, No:360, pp. 1-29.
 • Ippolito Richard A.. (1986). Pensions, Economics and Public Policy, Pension Research Council, Wharton School University of Pennsylvania, Illinois USA, 296p.
 • İşseveroğlu, G.. ve Hatunoğlu, Z.. (2012). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ekim, ss. 155-174.
 • Jawadi, F.. Bruneau, C. and Sgahierj, N.. (2009). Non- Linear Cointegtaion Relationship between Non- Life Insurance Premium and Financial Markets, The Journal of Risk and İnsurance, 76 (3), pp. 753-783.
 • Johansen, S.. (1992) Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54 (3), pp. 383-397.
 • Johansen, S. and Juselius, K.. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration With Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, pp. 169-210.
 • Johansen, S. and Juselius, K.. (1992). Testing Structural Hypothesis in A Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and tha UIP for UK, Journal of Econometrics, 53, pp.211-244.
 • Johansen, S.. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, pp.231-254.
 • Kar, M.. (2001). Finansal Kalkınma Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 22, ss. 150-164.
 • Kwiatkowski, D.. Phillips, P.C.B.. Schmidt, P. and Shin, Y.. (1992). Testing The Null Hypothhesis of Stationarity Against the Alternative of Unit Root: How Sure Are We that Economics Time Series Have a Unit Root?, Journall of Econometrics, 54, pp. 159-178
 • Law, S. H. and Demetriades, P.. (2006). Opennes, Institutions and Financial Development, World Economy Finance Research Programme Working Paper Series, Economic&Social Research Council, WEF, 0012.
 • Levine R.. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, 35, pp. 688-726.
 • Lynch, D.. (1996). Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia Pasific Countries, Developing Economies, 33 (1), pp. 3-33.
 • Meng, C. and Pfau, W. D.. (2010). The Role of Pension Funds in Capital Market Development, National Graduate Institue For Policy Studies Discussion Paper 10 (17), pp. 1-20.
 • Mesike, G.. Ibiwoye, A.. (2012). Pension Reform and Financial Development Nexus: Evidence From Nigeria, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (6), pp. 574-586.
 • Oktayer, N. ve Oktayer A.. (2007). Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, ss. 55-80.
 • Olayungbo, D.O.. (2015). Insurance Demand, Financial Development and Economic Growth in South Africa: Evidence from Toda-Yamamoto Causality Test, Journal of Applied Economics and Business, 3(3), pp. 35-54.
 • Özbolat M.. (2004). Türkiye’de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara, 254s.
 • Özel, Ö. ve C. Yalçın, (2013). Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme, TCMB 13 (04). İnternet erişimi: http://tcmb.gov.tr/research/teblig/abstract/wp1304_tr.php
 • Öztürk, N.. Barışık, S. ve Darıcı, H. K.. (2010). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi, ZKÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), ss. 95-119.
 • Perron, P.. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57 (6), pp. 1361-1401.
 • Perron, P.. (1997). Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables, Journal of Econometrics, 80 (2), pp. 355-385.
 • Perron, P.. Rodríguez, G.H.. (2003). GLS Detrending, Efficient Unit Root Tests and Ttructural Change, Journal of Econometrics, 27 (1), 115p.
 • Saltoglu, B.. (1998). Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasaların Gelişimi, İktisat Dergisi, 12 (25), ss. 13-37.
 • Sibindi, A.B.. (2014). Life Insurance, Financial Development and Economic Growth In South Africa, Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 4 (3), pp. 7-14.
 • Subeniotis, D.N.. Papadopoulos D.N.. Tampakoudis I.A.. Tampakoudi, A.. (2011). How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets, European Research Studies, 16 (1), pp. 103-118.
 • Sukar, A. and Hassan, S.. (2001). US Exports and Time Varying Volatility of Real Exchange Rate, Global Finance Journal, 21, pp. 109-119.
 • Thomas, A.. Spataro, L. and Mathew, N.. (2014). Pension Funds and Stock Market Volatility: An Empirical Analysis of OECD Countries, Journal of Financial Stability, 11, pp. 92-103.
 • Uralcan, Ş.. (2005). Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Altyapısı, İstanbul, Beta Yayınevi, 93s.
 • Yapı Kredi Emeklilik, (2004). Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Mevzuat Eğitim Kitabı İstanbul.
 • Zoli, E.. (2007). Financial Development in Emerging Europa: The Unfinished Agenda, IMF Working Paper, 244 (7), 36p.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ferid ÖNDER
Country: Turkey


Author: Tahsin KARABULUT
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf373286, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {237 - 256}, doi = {}, title = {BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Önder, Ferid and Karabulut, Tahsin} }
APA Önder, F , Karabulut, T . (2017). BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 237-256 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/373286
MLA Önder, F , Karabulut, T . "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 237-256 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/373286>
Chicago Önder, F , Karabulut, T . "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 237-256
RIS TY - JOUR T1 - BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ AU - Ferid Önder , Tahsin Karabulut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 256 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ %A Ferid Önder , Tahsin Karabulut %T BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Önder, Ferid , Karabulut, Tahsin . "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 237-256 .
AMA Önder F , Karabulut T . BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 237-256.
Vancouver Önder F , Karabulut T . BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 237-256.
IEEE F. Önder and T. Karabulut , "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL DERİNLEŞMEYE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 237-256, Dec. 2017