Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 125 - 135 2020-06-30

EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Abdullah SOYSAL [1] , Hasret ALDAL [2]


ÖZET

Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinin Eğitsel Amaçlı Sosyal Ağ ve İnternet Kullanımına yönelik Öz-yeterlik (EİKÖ) algılarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Şahin (2009) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25.0 paket programından yararlanılmıştır. EİKÖ Ölçeğini oluşturan 28 adet ölçek maddesi bulunmakta olup Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, ölçek için 0.92 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde sayı-yüzdelik hesaplama, frekans analizi, güvenirlik analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Öğrencilerin eğitsel internet kullanım Öz-yeterliği ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet, okuduğu sınıf, öğrenim durumu, uyruk ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Öz Yeterlilik, Sosyal Ağ Kullanımı
  • KAYNAKÇAAkkoyunlu, Buket- Yılmaz. Emine (2005), “Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları”. Eğitim Araştırmaları, Cilt 19, ss. 1-14.Arseven, Ayla (2016), ‘Öz Yeterlilik: Bir Kavram Analizi’ Türk veya Türk Dilleri, Edebiyatı ve Tarihi Uluslararası Dönemi, Cilt 11, ss. 68-80Bardakçı, Salih- Sarıkaya, Yusuf- Yöntem, Mustafa (2018), ‘ Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’ Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, Cilt 4, Sayı, ss. 60-72Baş, Gökhan (2011), İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, Cilt 2, Sayı 1, ss. 35-52.Bozkurt, Aras. (2017). ‘ Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını ‘ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Cilt3, Sayı 2, ss. 85-124Çakır, Recep- Yükseltürk, Erman (2010), ‘Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi Ve E-Öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme’ Kastamonu Eğitim Dergisi , Cilt 18, Sayı 2, ss.501-512Dinçer, Serkan- Uyar, Murat (2015), ‘E-Öğrenme Sistemlerinin Kullanımı Sürecinde Karşılaşılan Sınıf Yönetimi ile İlişkili Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 21, Sayı 4, ss. 453-470Duggan, Ashley-Hess, Birian-Morgan, Deanna.-Kim Sooyeon. Kim-Katherine. Wilson (2001). “Measuring Students Attitudes Toward Educational Use of the Internet”, Journal of Educational Computing Research, Cilt 25, Sayı 3, ss. 267-281.Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı.Gezer, Çilem (2012), Lisansüstü Eğitim Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Araştırma Öz-Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, LefkoşaGülbahar, Yasemin- Kalelioğlu, Filiz- Madran, Orçun (2010), Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul ss.3https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ (Erişim Tarihi: 01.31.2019)Kabaran, Hasret-Altıntaş, Sedat- Kabaran, Güler (2016), Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançları İle Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, eğitim kuram ve uygulama araştırmaları dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 1-11.Karal, Hasan-Kokoç, Mehmet (2010), ‘ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması’ Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Cilt 1, Sayı 3, ss. 251-263Keinki, C. (2016) ‘Information Needs of Cancer Patients and Perception of ImpactoftheDisease, of Self-Efficacy, andLocus of Control’ Journal of CancerEducation, Cilt 31, Sayı 3, ss. 610-616Sağbaş, Ensar-Ballı, Serkan- Şen, Faruk (2017),‘Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri’ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı ss.1-11Şahin, İsmail (2009), ‘Eğitsel İnternet Kullanım Öz yeterliği İnançları Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği ‘ Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 21, Sayı 69, ss.462-463Şireci, Emine-Karabulutlu, Elanur (2017), ‘Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Hastalıklarını Kabullenme Ve Kendi Bakımlarındaki Öz Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi’Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, ss. 48Tabachnick, L.S., FİDELL, B.G. (2013), Using Multi variate Statistics (Sixth Ed.) Pearson, Boston.Tavşancıl, Ezel (2014), ‘Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi’ 5.Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.Tiryakioğlu, Filiz-Erzurum, Funda (2011), ‘Bir Eğitim Aracı Olarak Ağların Kullanımı’ 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey ss.1037Toplu, Mehmet-Gökçearslan, Şahin (2012), ‘E-öğrenmenin Gelişimi ve İnternetin Eğitim Sürecine Yansımaları: Gazi Üniversitesi Örneği Cilt 26, Sayı 3, ss. 501-505Tuncer, Murat- Özüt, Aytaç (2012), Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume Cilt 7, Sayı 2 ss. 1079-1091.TÜİK (2017) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24863Avrupa İstatistik Ofisi Veritabanı, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cismt&lang=enTÜİK. (2016).’Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri’ http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_83_20160720.pdf21.12.2018 Yenilmez, Kürşad-Turgut, Melih- Anapa, Pınar- Ersoy, Mehmet (2011), ‘‘İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları’’,5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ.Yoldaş, Cenk-Argın, Ferhat (2015), ‘‘ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi’’, Journal of Research in Education and Teaching, Cilt 4, Sayı 1, ss. 276-283.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6411-4988
Author: Abdullah SOYSAL
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2930-5794
Author: Hasret ALDAL (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf634699, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {125 - 135}, doi = {}, title = {EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Soysal, Abdullah and Aldal, Hasret} }
APA Soysal, A , Aldal, H . (2020). EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 125-135 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/634699
MLA Soysal, A , Aldal, H . "EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 125-135 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/634699>
Chicago Soysal, A , Aldal, H . "EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 125-135
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Abdullah Soysal , Hasret Aldal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 135 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Abdullah Soysal , Hasret Aldal %T EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Soysal, Abdullah , Aldal, Hasret . "EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2020): 125-135 .
AMA Soysal A , Aldal H . EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 125-135.
Vancouver Soysal A , Aldal H . EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 125-135.
IEEE A. Soysal and H. Aldal , "EĞİTSEL SOSYAL AĞ KULLANIMINDA ÖZ-YETERLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 125-135, Jun. 2020