Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 59 - 81 2020-06-30

KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Aydın GÜRBÜZ [1] , Nur Esra BEKERECİ [2] , Yücel AYRIÇAY [3]


Katılım bankaları finansal sistemdeki payını gün geçtikçe artırmaktadır. Türkiye’de kamu sermayeli bankaların katılım bankacılığı sektörüne giriş yapmasıyla, bankacılık sistemdeki paylarının 2025 yılı itibariyle %15’ler seviyesine çıkartılması öngörülmektedir. Böyle bir hedefin tutturulması için katılım bankalarının müşterilerle ilişkilerini daha etkin ve verimli biçimde sürdürmeleri zorunludur. Bu açıdan, bireysel müşteriler kadar, kurumsal müşterilerin katılım bankalarına yönelik görüş ve algıları önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odasına (KMSTO) bağlı 58 büyük ölçekli firmanın katlım bankalarına yönelik algılarının anket yöntemiyle araştırılmasıdır. Faktör analiziyle sonuçların geçerli ve güvenilir bir ölçek yapısına sahip olduğu tespit edilen çalışmada, firmaların katılım bankalarına yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla t-Testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, firmaların demografik özellikleri ile hizmet boyutu, din boyutu, finans boyutu ve tanınma boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Ankete katılan firmaların katılım bankası tercihlerinde en önemli kriterlerin sırasıyla, hizmet ve finans boyutları olduğu bulgulanırken, bu kriterlerin ardından din ve tanınma boyutları gelmektedir.
islami bankacılık, KatılımBankaları, Kurumsal Müşteri Algısı, Faktör Analizi
 • Ahmad, Norafifah ve Haron, Sudin, (2002), “Perceptions of Malaysian corporate customers towards Islamic banking products and services”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.3, No.4, pp. 13-29.
 • Amin, Muslim ve Isa Zaidi. (2008), “An examination of the relationship between service quality perception and customer satisfaction: A SEM approach towards Malaysian Islamic banking”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.1, No.3, pp. 191-209.
 • Anaç, Turhan ve Kaya, Ferudun. (2017), “Katılım Bankacılığı Sektöründe Bireysel Müşterilerin Banka Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.13,Sayı.2, ss. 75-96.
 • Asdullah, Muhammad Ashar ve Yazdifar, Hassan. (2016), “Evaluation of factors influencing youth towards Islamic banking in Pakistan”, ICTACT Journal on Management Studies, Vol.2, No.1, doi: 10.21917/ijms.2016.0030.
 • Baykara, Halid Velid, (2012), “Katılım Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Bodibe, Seipati - Chiliya, Norman - Chikandiwa, Christopher Tarisayi (2016), “The factors affecting customers’ decisions to adopt Islamic banking”, Banks and Bank Systems, Vol.11, No.4, pp. 144-151.
 • Colman, Andrew M ve Pulford, Briony D (2006), A crash course in SPSS Windows, 3. Baskı, New Jersey, Blackwell.
 • Chaouch, Naoel (2017), “An Exploratory Study of Tunisian Customers’ Awareness and Perception of Islamic Banks”, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.3, No.2, pp. 7-32. doi: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.01.
 • Dusuki, Asyraf Wajdi ve Abdullah, Nurdianawati Irwani (2007), “Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?”, International Journal of Bank Marketing, Vol.25, No.3, pp. 142-160.
 • Erol, Cengiz ve El-Bdour, Radi (1989), “Attitudes, Behaviour and Patronage Factors of Bank Customers towards Islamic Banks”, International Journal of Bank Marketing, Vol.7, No.6, pp. 31-37.
 • Echchabi, Abdelghani ve Abd. Aziz, Hassanuddeen Abd. (2012), “Empirical Investigation of Customers’ Perception and Adoption Towards Islamic Banking Services in Morocco”, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.12, No.6, pp.849-858.
 • Gait, Alsadek H. ve Worthington, Andrew C. (2009), “Libyan Business Firm Attitudes towards Islamic Methods of Finance”, Article in SSRN Electronic Journal, doi: 10.2139/ssrn.1370752
 • Gökçen, Gürbüz ve Gönen, İbrahim (2017), “Katılım Bankalarının Finans Sektörü İçindeki Yeri ve Katılım Bankalarına Yönelik Müşteri Algısı”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cily.2, Sayı.1, ss. 61-77.
 • Haque, Ahasanul - Osman, Jamil - Ismail, Ahmad Zaki Hj (2009), “Factor Influences Selection of Islamic Banking: A Study on Malaysian Customer Preferences”, American Journal of Applied Sciences, Vol.6, No.5, pp. 922-928.
 • Haron, Sudin - Ahmad, Norafifah - Planisek, Sandra L. (1994), “Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers”, International Journal of Bank Marketing, Vol.12, No.1, pp. 32-40.
 • Kalaycı, İrfan (2013), “Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt.9, Sayı.19, ss. 51-74.
 • Metawa, Saad ve Almossawi, Mohammed (1998), “Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications”, International Journal of Bank Marketing, Vol.16, No.7, pp. 299- 313. doi: org/10.1108/02652329810246028.
 • Naser, Kamal - Al Salem, Athmar - Nuseibeh, Rana (2013), “Customers Awareness and Satisfaction of Islamic Banking Products and Services: Evidence from the Kuwait Finance House (Note 1)”, International Journal of Marketing Studies, Vol.5, No.6, pp. 185-199.
 • Nunnally, Jum C. (1978), Psychometrıc Theory, New York: McGraw Hill.
 • Okumuş, Hacer Şaduman. (2005), “Interest-Free Bankıng In Turkey: A Study Of Customer Satısfactıon and Bank Selectıon Crıterıa”, Journal of Economic Cooperation, Vol.26, No.4, pp. 51-86.
 • Rustam, Sehrish - Bibi, Saiqa - Zaman, Khalid - Rustam, Adeela - Haq, Zahid-ul (2011), “Perceptions of Corporate Customers Towards Islamic Banking Products and Services in Pakistan”, The Romanian Economic Journal, No.41, pp. 107-123.
 • Ser, Nor - Nursyafira, Fatin - Sundram, Veera (2014), “Determinants of Attitude towards Islamic Financing among Halal-Certified Micro and SMEs”, http://ssrn.com/abstract=2540610
 • Tayran, Sinan (2018), “Customer Satisfaction in Participation Banks: Case in Istanbul”, Journal of Industrial Policy and Technology Management, Vol.1, No.1, pp. 1-10.
 • Tekin, Bilgehan (2019) “Üniversite Öğrencilerinin Katılım Bankacılığına Yönelik Bilgi, Algı ve Farkındalık Düzeyleri ve Tercihlerine Etkisi”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, ss. 135-150.
 • TKBB, (2005), Türkiye Katılım Bankaları Strateji Belgesi 2015-2025. http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB-Strateji-Belgesi.pdf,
 • Toraman, Cengiz - Ata, Ali - Buğan, Mehmet Fatih (2015), “İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt.14, Sayı.4, ss. 761-779.
 • Türkan, Yavuz ve Arpacık, Mustafa (2017), “Din Görevlilerinin Katılım Bankacılığına Bakış Açısı: Bingöl İlinde Bir Uygulama”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.14, ss. 233-244. DOI: 10.29029/busbed.327862
 • Şendoğdu, A. Aslan (2014), “Özel Kamu ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.19, Sayı.1, ss. 91-106.
 • Yıldırım, İsmail ve Çakar, Recep (2018), “Perspectives of Small and Medium Enterprises (SMEs) on Islamic Banking Practices: A Study on the Assessment of Investment Financing and Business Savings”, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.4, No.3, pp. 50-61.
 • Yılmaz, Tuncer - Ekinci, Sevgül - Önk, Kadir (2018), “KOBİ’lerin Katılım (İslami-Faizsiz) Bankalarının Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma”, International Journal of Academic Value Studies, Vol.4, No.18, pp. 54-69.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2428-2327
Author: Aydın GÜRBÜZ (Primary Author)
Institution: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4625-5132
Author: Nur Esra BEKERECİ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5148-391X
Author: Yücel AYRIÇAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf678666, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {59 - 81}, doi = {}, title = {KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Aydın and Bekereci̇, Nur Esra and Ayrıçay, Yücel} }
APA Gürbüz, A , Bekereci̇, N , Ayrıçay, Y . (2020). KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 59-81 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/678666
MLA Gürbüz, A , Bekereci̇, N , Ayrıçay, Y . "KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 59-81 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/678666>
Chicago Gürbüz, A , Bekereci̇, N , Ayrıçay, Y . "KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 59-81
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Aydın Gürbüz , Nur Esra Bekereci̇ , Yücel Ayrıçay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 81 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Aydın Gürbüz , Nur Esra Bekereci̇ , Yücel Ayrıçay %T KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Gürbüz, Aydın , Bekereci̇, Nur Esra , Ayrıçay, Yücel . "KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2020): 59-81 .
AMA Gürbüz A , Bekereci̇ N , Ayrıçay Y . KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 59-81.
Vancouver Gürbüz A , Bekereci̇ N , Ayrıçay Y . KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 59-81.
IEEE A. Gürbüz , N. Bekereci̇ and Y. Ayrıçay , "KURUMSAL BANKA MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKALARINA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 59-81, Jun. 2020