Research Article
BibTex RIS Cite

ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 107 - 126, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1137603

Abstract

Artan nüfus, bilinçsiz tüketim, çevreye olan saygının yok oluşu gibi nedenler, üzerinde yaşam sürdüğümüz dünyada çevre için bir takım tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle sınırlı olan kaynakların sınırsızmış gibi düşünülmesi ve gelecek jenerasyonlara aktarılması konusunda üzerine düşen hiçbir vazifeyi yerine getirmek istemeyen tüketicilerin çokluğunun negatif etkileri çevresel anlamda duyarlı davranan tüketici ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda çevre bilincine yönelik farkındalık önemli bir konu haline gelmiştir.

Farklı sosyo kültürel yapıya sahip ve farklı dönemlerde dünyaya gelen jenerasyonların taşıdığı özelliklere göre çevre bilincinin değerlendirilmesi bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Konya ili merkez ilçelerinde yaşayan ve dönem itibariyle erişkinliğini tamamlamış 600 bireyden anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında jenerasyonlara göre çevre bilincinin farklılık gösterdiği ve bu farklılıklarda jenerasyon özelliklerinin etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Adu, I. K., Puthenkalam , J. J., & Antwi, E. K. (2021). ‘’Environmental Generation Framework: A Case of Environmental Awareness Among Farmers and Senior High School Students for Sustainable Development’’ Journal of Environmental and Agricultural Studies, Volume: 2, Issue: 1, pp. 62-78.
 • Ahmed, N., Li, C., Khan, A., Ali Qalati, S., Naz, S., & Rana, F. (2021). ‘’Purchase Intention Toward Organic Food Among Young Consumers Using Theory of Planned Behavior: Role of Environmental Concerns and Environmental Awareness’’ Journal of Environmental Planning and Management, Volume: 64, Issue: 5, pp. 796-822.
 • Aka, B. (2018). ‘’Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20, ss. 118-135.
 • Aliman, M., Budijanto, B., Sumarmi, S., & Astina, I. K. (2019). ‘’Improving Environmental Awareness of High School Students’ in Malang City Through Earthcomm Learning in the Geography Class’’ International Journal of Instruction, Volume: 12, Issue: 4, pp. 79-94.
 • Cansaran, A., & Yıldırım, C. (2014). ‘’Çevre Bilimi İle İlgili Başlıca Terimler ve Kavramlar ‘’ 4. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Değirmenci, B. (2020). ‘’Çevresel Bilinç İle Çevresel Bağlılık İlişkisinin “Demografik Özellikler” Bağlamında İncelenmesi’’ Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, ss. 1-13.
 • Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). ‘’The “New Environmental Paradigm”: A Proposed Measuring İnstrument And Preliminary Results’’ Journal of Environmental Education, Volume: 9, pp. 10-19.
 • Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Merting, A. G., & jones, R. E. (2000). ‘’Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale’’ Jorunal of Social Issues, Volume: 56, Issue: 3, pp. 425-442.
 • Elçil, Ş. (2021). ‘’Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities’’ Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, ss. 359-369.
 • Ergen Işıklar, Z., & Yeşiltuna, C. (2022). ‘’Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi’’ R&S-Research Studies Anatolia Journal, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 100-120.
 • Erten, S. (2012). ‘’Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci’’ Eğitim ve Bilim, Cilt: 37, Sayı: 166, ss. 88-100.
 • Gül, S., Aydoğmuş, M., Çobanoğlu, İ. H., & Türk, H. (2018). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği’’ Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 13-28.
 • İzmirlioğlu, K. (2008). ‘’Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici Algılarının Tespiti: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama’’ Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kalaycı, Ş. (2014). ‘’Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri’’ 6. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kayaer, M., & Çiftçi, S. (2022). ‘’Yükseköğretimde Çevre Eğitiminin Çevre Bilincine Etkisi’’ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, ss. 93-106.
 • Kousar, S., Afzal, M., Ahmed, F., & Bojnec, Š. (2022). ‘’Environmental Awareness and Air Quality: The Mediating Role of Environmental Protective Behaviors’’ Sustainability, Volume: 14, Issue: 6, pp. 1-20.
 • Li, Y. (2018). ‘’Study of The Effect of Environmental Education on Environmental Awareness and Environmental Attitude Based on Environmental Protection Law of the People’s Republic of China’’ EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Volume: 14, Issue: 6, pp. 2277-2285.
 • Mücevher, M. H., & Erdem, R. (2015). ‘’X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: Sdü Örneği’’ Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Patel, M. A. (2021). ‘’A Study of Environmental Awareness of Secondary School Students in Relation to Certain Variables’’ International Journal of Research in all Subject in Multi Languages, Volume: 9, Issue: 5, pp. 67-72.
 • Rannikko, P. (1996). ‘’Local Environmental Conflicts And The Change İn Environmental Consciousness’’ Acta Sociologica, Volume: 39, Issue: 1, pp. 57-72.
 • Rustam, A., Wang , Y., & Zameer, H. (2020). ‘’Environmental Awareness, Firm Sustainability Exposure and Green Consumption Behaviors’’ Journal of Cleaner Production, Volume: 268, pp. 1-12.
 • Sam, N., Sam, R., & Öngen, K. B. (2010). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi’’ Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 21, ss. 1-16.
 • Severo, E. A., & Guimarães, J. C. (2021). ‘’Environmental Awareness, Sustainable Consumption and Social Responsibility in the Context of the Covid-19 Pandemic’’ GRD Global Research and Development Journal for Engineering, Volume: 7, Issue: 18, pp. 7-18.
 • Ulukent, A. N. (2010). ‘’Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye’’ Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yaşar, L. D., & Saydan, R. (2019). ‘’Çevre Bilinci ve Çevreci Ürün Satınalma Davranışında Demografik Faktörlerin Etkisi: Van İli Örneği’’ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 8, ss. 126-143.
Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 107 - 126, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1137603

Abstract

References

 • Adu, I. K., Puthenkalam , J. J., & Antwi, E. K. (2021). ‘’Environmental Generation Framework: A Case of Environmental Awareness Among Farmers and Senior High School Students for Sustainable Development’’ Journal of Environmental and Agricultural Studies, Volume: 2, Issue: 1, pp. 62-78.
 • Ahmed, N., Li, C., Khan, A., Ali Qalati, S., Naz, S., & Rana, F. (2021). ‘’Purchase Intention Toward Organic Food Among Young Consumers Using Theory of Planned Behavior: Role of Environmental Concerns and Environmental Awareness’’ Journal of Environmental Planning and Management, Volume: 64, Issue: 5, pp. 796-822.
 • Aka, B. (2018). ‘’Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20, ss. 118-135.
 • Aliman, M., Budijanto, B., Sumarmi, S., & Astina, I. K. (2019). ‘’Improving Environmental Awareness of High School Students’ in Malang City Through Earthcomm Learning in the Geography Class’’ International Journal of Instruction, Volume: 12, Issue: 4, pp. 79-94.
 • Cansaran, A., & Yıldırım, C. (2014). ‘’Çevre Bilimi İle İlgili Başlıca Terimler ve Kavramlar ‘’ 4. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Değirmenci, B. (2020). ‘’Çevresel Bilinç İle Çevresel Bağlılık İlişkisinin “Demografik Özellikler” Bağlamında İncelenmesi’’ Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, ss. 1-13.
 • Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). ‘’The “New Environmental Paradigm”: A Proposed Measuring İnstrument And Preliminary Results’’ Journal of Environmental Education, Volume: 9, pp. 10-19.
 • Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Merting, A. G., & jones, R. E. (2000). ‘’Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale’’ Jorunal of Social Issues, Volume: 56, Issue: 3, pp. 425-442.
 • Elçil, Ş. (2021). ‘’Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities’’ Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, ss. 359-369.
 • Ergen Işıklar, Z., & Yeşiltuna, C. (2022). ‘’Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi’’ R&S-Research Studies Anatolia Journal, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 100-120.
 • Erten, S. (2012). ‘’Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci’’ Eğitim ve Bilim, Cilt: 37, Sayı: 166, ss. 88-100.
 • Gül, S., Aydoğmuş, M., Çobanoğlu, İ. H., & Türk, H. (2018). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği’’ Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 13-28.
 • İzmirlioğlu, K. (2008). ‘’Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici Algılarının Tespiti: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama’’ Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kalaycı, Ş. (2014). ‘’Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri’’ 6. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kayaer, M., & Çiftçi, S. (2022). ‘’Yükseköğretimde Çevre Eğitiminin Çevre Bilincine Etkisi’’ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, ss. 93-106.
 • Kousar, S., Afzal, M., Ahmed, F., & Bojnec, Š. (2022). ‘’Environmental Awareness and Air Quality: The Mediating Role of Environmental Protective Behaviors’’ Sustainability, Volume: 14, Issue: 6, pp. 1-20.
 • Li, Y. (2018). ‘’Study of The Effect of Environmental Education on Environmental Awareness and Environmental Attitude Based on Environmental Protection Law of the People’s Republic of China’’ EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Volume: 14, Issue: 6, pp. 2277-2285.
 • Mücevher, M. H., & Erdem, R. (2015). ‘’X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: Sdü Örneği’’ Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Patel, M. A. (2021). ‘’A Study of Environmental Awareness of Secondary School Students in Relation to Certain Variables’’ International Journal of Research in all Subject in Multi Languages, Volume: 9, Issue: 5, pp. 67-72.
 • Rannikko, P. (1996). ‘’Local Environmental Conflicts And The Change İn Environmental Consciousness’’ Acta Sociologica, Volume: 39, Issue: 1, pp. 57-72.
 • Rustam, A., Wang , Y., & Zameer, H. (2020). ‘’Environmental Awareness, Firm Sustainability Exposure and Green Consumption Behaviors’’ Journal of Cleaner Production, Volume: 268, pp. 1-12.
 • Sam, N., Sam, R., & Öngen, K. B. (2010). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi’’ Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 21, ss. 1-16.
 • Severo, E. A., & Guimarães, J. C. (2021). ‘’Environmental Awareness, Sustainable Consumption and Social Responsibility in the Context of the Covid-19 Pandemic’’ GRD Global Research and Development Journal for Engineering, Volume: 7, Issue: 18, pp. 7-18.
 • Ulukent, A. N. (2010). ‘’Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye’’ Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yaşar, L. D., & Saydan, R. (2019). ‘’Çevre Bilinci ve Çevreci Ürün Satınalma Davranışında Demografik Faktörlerin Etkisi: Van İli Örneği’’ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 8, ss. 126-143.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Zeynep ERGEN IŞIKLAR 0000-0001-6223-2227

Muammer ZERENLER 0000-0002-3876-5805

Ceren YEŞİLTUNA 0000-0002-5170-1689

Publication Date August 16, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA ERGEN IŞIKLAR, Z., ZERENLER, M., & YEŞİLTUNA, C. (2022). ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 107-126. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1137603
AMA ERGEN IŞIKLAR Z, ZERENLER M, YEŞİLTUNA C. ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. August 2022;12(1):107-126. doi:10.47147/ksuiibf.1137603
Chicago ERGEN IŞIKLAR, Zeynep, Muammer ZERENLER, and Ceren YEŞİLTUNA. “ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no. 1 (August 2022): 107-26. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1137603.
EndNote ERGEN IŞIKLAR Z, ZERENLER M, YEŞİLTUNA C (August 1, 2022) ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 1 107–126.
IEEE Z. ERGEN IŞIKLAR, M. ZERENLER, and C. YEŞİLTUNA, “ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 107–126, 2022, doi: 10.47147/ksuiibf.1137603.
ISNAD ERGEN IŞIKLAR, Zeynep et al. “ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/1 (August 2022), 107-126. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1137603.
JAMA ERGEN IŞIKLAR Z, ZERENLER M, YEŞİLTUNA C. ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12:107–126.
MLA ERGEN IŞIKLAR, Zeynep et al. “ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 107-26, doi:10.47147/ksuiibf.1137603.
Vancouver ERGEN IŞIKLAR Z, ZERENLER M, YEŞİLTUNA C. ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12(1):107-26.