Year 2012, Volume 2, Issue 2, Pages 105 - 120 2012-06-01

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ

Hilal KOCAMAZ [1]

823 7678

Bu çalışmada, uluslararası muhasebe standartlarının dünyada ve ülkemizde oluşum ve gelişim süreci irdelenmiş ve söz konusu standartlarla maliyet muhasebesi ve uygulamaları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Uluslararası muhasebe standartları ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmede, beton sanayi üzerinde bazı uygulamalar yapılmıştır
Uluslar arası muhasebe standartları, maliyet muhasebesi, muhasebe uygulamaları
 • Akdoğan, N. (2003). AB’ye Üye Ülkeler Arasında Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş-Dördüncü ve Yedinci Yönerge Muhasebe Standartlarının IAS’e Yakınlaştırma Çalışmaları, Prof.Dr.Yüksel Koç Yalkın’a Armağan. SBF Yayın No:590, TÜRMOB Yayınları, No: 221: 33-36.
 • Akdoğan, N. (2006). Türkiye Muhasebe Standartlarının İlk Uygulanmasında Uygulanacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş Bilançosunun Düzenlenmesi. Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Mart: 1-28.
 • Akgül, B. Ataman ve Akay, H. (2003). Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma. Türkmen Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • Akgül, B. Ataman ve Akay, H. (2006). Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’deki Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma. Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Başpınar, A. (2004). Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış. Maliye Dergisi, Sayı:146: 42-56.
 • Çiftçi, Y., Erserim, A. (y.y.). Muhasebe Standartların Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi. http://www.bandirma.balikesir.edu.tr, (20.04.2009)
 • Çiftçi, Y. (2007). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Bugüne Yapılan Muhasebe Düzenlemeleri. II. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı ve I. Muhasebe Tarihi Günleri, 28-29 Haziran, Giresun. http://www.bandırma.balikesir.edu.tr/bildiriler/kitap.doc, (25.04.2009)
 • Demirel, B. (2003). Türkiye Muhasebe Standartlarının Ülkemiz Muhasebe Uygulamaları ile Karşılaştırılması ve Antalya yöresindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma., Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Doğruer, U. (2008), AB Sürecinde UFRS’den TFRS’ye. http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ufukdogruer/003, (19.05.2009)
 • Epstein, B.J., Mirza, A.A. (2002). IAS 2002-Interpretation and Application of International Accounting Standards, John Wiley and Sons, İnc., New Jersey(U.S.A.).
 • Erdoğan, M. (2002). Finansal Muhasebe. Beta Yayınlar, İstanbul: 23-77.
 • Hanns, M.W., Schoenfeld, M.F. (1981). İnternational Accounting: Development, İssues and Future Directions. Journal of İnternational Business Studies, Vol:12, No:2, Autumn, pp. 83-100.
 • Gücenme, Ü. (2003). Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:19 ,Temmuz: 27-28.
 • Gencoğlu, Ü. Gücenme. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları. Türkmen Kitapevi, Bursa.
 • Kishalı, Y. (2001). SPK ve TMS Hedeflerindeki Farklılıkları ve Bunu Finansal Tablolara Yansıması. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:10, Nisan, 46-48.
 • Larson, K.D. and Chiappetta, B. (2007) Fundamental Accounting Principles. 18th Edition, Irwin(U.S.A.).
 • Lazol, İ. (2000). SPK Uygulamaları, Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Üçgeninde Muhasebe. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:7, Temmuz, ss: 9-11.
 • Özbek, S. (2004). Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılması Süreci. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sağlam, O., Sağlam, N. (2008). TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri. Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması(Yorum-Açıklama-Örnekler), Sağlam, N., Şengel, S., Öztürk, B. (Ed.), 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 557-582.
 • Sayar, Z. (2002). Oluşturulmakta Olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Işığı Altında Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Mevcut Durumu. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:2, Sayı 7, Ekim: 75-78.
 • Sermaye Piyasası Kanunu, 2499 Sayılı,17416 Sayılı Resmi Gazete, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/551.html
 • Seviğ, V. (2006). Türkiye Muhasebe Standartları. http://www.turmob.org.tr/turmob/basin/01-05-2006(1).htm, (07.02.2009).
 • Şen, İ. K. (2006). Borçlanma Maliyetlerinin Türk Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şensoy, H.B. (2008). Uluslararsı Finansal Raporlama Standartlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi İle Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Durumu. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tetik N., Demirel B. (2002). Türkiye’de Kamuyu Aydınlatmaya Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi-II, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı:119, Kasım.
 • Türkot, M. (2005). Finansal Muhasebede Uluslararası Standartlar. Yaklaşım Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 148, Nisan, ss: 40-46.
 • Uçma, T. (2005). Türk Muhasebe Hukukunu Oluşturan Düzenlemeler ve Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum Çalışmaları. Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı:89, Mayıs. http://www.mevzuatdergisi.com/2005/05a/05.htm, (15.03.2009)
 • Uddin, S. (2005). Global Harmanization of Accounting Standards. The Cost and Management, May-June, pp.17-23.
 • Ulusan, H. (2005). Şirketlerde IAS/IFRS’nin Kabulü veya IAS/IFRS’ye Uyum. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs: 9-30.
 • Üstündağ, S. (2000). Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TURMOB Yayınları, Sayı: 1, Nisan: 32-35.
 • Üstünel, B. (2005). 2006 Yılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Yılı Olacak. Mali Çözüm Dergisi, Sayı:72, Temmuz- Ağustos- Eylül: 18-20.
 • Üstünel, B.(2008). Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Gelişimi, 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, 27-31 Temmuz, İstanbul: 5-8.
 • Yalkın, Y. Koç. (2001), Genel Muhasebe: İlkeler ve Uygulamalar-Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 12. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Yalkın, Y. Koç. (2002). Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Haziran: 1-8.
 • Yalkın, Y. Koç, Demir, V., Demir, D. (2006). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi. 17. Dünya Muhasebe Kongresi, Mali Çözüm Dergisi(Özel Sayı), Sayı:76, Kasım, ss: 291-307.
 • Yazıcı, M. (2003). Muhasebe Standardının Tanımı. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:18, Nisan: 33-37.
 • Weygandt, J.J., Kieso, D.E., Kimmel, P.D. (2002). Principles of Financial Accounting. 6th Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York(U.S.A.)
 • www.tmsk.org.tr www.iasb.org www.spk.gov.tr
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hilal KOCAMAZ

Bibtex @ { ksuiibf125905, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {105 - 120}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ}, key = {cite}, author = {KOCAMAZ, Hilal} }
APA KOCAMAZ, H . (2012). ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 105-120. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125905
MLA KOCAMAZ, H . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012): 105-120 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125905>
Chicago KOCAMAZ, H . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012): 105-120
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ AU - Hilal KOCAMAZ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 120 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ %A Hilal KOCAMAZ %T ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ %D 2012 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KOCAMAZ, Hilal . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 / 2 (June 2012): 105-120.