Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 27 - 41 2016-01-13

Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik

Abdullah SOYSAL [1] , Yasemin YALÇIN [2]

360 526

Bu çalışmanın amacı farklılıkların yönetimi çerçevesinde müzakere ve kişilik ilişkisini kavramsal olarak ele almak ve ilgili araştırmacılara alt yapı sunmaktır. Dolayısıyla, bu çalışmada müzakere ve kişilik hakkında gerekli literatür taraması yapılarak kavramsal bir çerçeve ortaya konulmuştur
Müzakere, Kişilik, Farklılıkların Yönetimi, Müzakereci Kişilik
 • ACUFF, F. L. (2005) Uluslar arası Müzakere-Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Herhangi Biriyle, Herhangi Bir Konuyu Müzakere Etme, (Çev. S. Demirci), İstanbul.
 • ARKONAÇ, S. A. (1998) Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Basım Yayımcılık, İstanbul.
 • ATASOY, Z. (2012), Farklılıkların Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BARUTÇUGİL, İ. (2003) Kişisel Gelişimde Kapıları Açmak, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 • BAYAR, İ., (2001) "Farklılıkları Yönetme Sanatı" Mali Kılavuz Dergisi, Sayı.11, Ankara.
 • BAYMUR, F. (1994), Genel Psikoloji, İnkılap Kitapevi,İstanbuI.
 • CELLİCH, C. and ]AIN S.C. (2004) Global Business Negotiations: A Practical Guide, Thompson Corporation Pub., USA.
 • COHEN, H. (1996) Her konuyu müzakere edebilirsiniz, Sistem yayıncılık, İstanbul.
 • CRAVER, C. B. (2003) Negotiation Styles: The Impact On Bargaining Transactions. Dispute Resolution journal, Feb-Apr 2003; 58 (1).
 • ÇETİN, C., (2002) Müzakere Teknikleri, İlke, Süreç, Uygulama, Beta Basın,İstanbuI.
 • ÇETİN, C. (2007) Müzakere Teknikleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • DAWSON, R. (2006) Salary Negotiating: Inside Secrets From a Master Negotiator, The Career Pres, Inc., USA.
 • DEMİRPOLAT, M. (2008) Müzakere ve Müzakere Teknikleri: Orta Kademe Yöneticilerin Müzakere Stilleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DİETMEYER, R., BAZERMAN M. and KAPLAN R. (2004) Strategic Negotiaiton: A Breakthrough Four-Step Process For Effective Business Negotiation, Dearborn Trade Publishing and A Kaplan Professional Company, USA.
 • DURNA, U., (2004) Stres A ve B tipi Kişilik Yapısı Ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, C.XI, S.1, Manisa.
 • ERDEM,İ., (2012) Örgütsel Davranış, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
 • ERDOĞAN, F., (2004) Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • ERGENELi, A., (2006) Örgüt ve İnsan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • ERKUŞ, A. ve TABAK, A., (2008) İş Yaşamında Müzakereler: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • GÖKÇÜL, B. (2005) Müzakere-Stratejik İlişki Kurma, İstanbul.
 • KARİP, E. (2003) Çatışma Yönetimi, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • KOCABAŞ, T. (2005) "Elektronik Ortamda Müzakerenin Karar Davranışı Üzerinde Etkileri” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • LATİF, H. ve UÇKUN, G. (2004) Mülakat-Avantajlı Stratejiler, İstanbul.
 • MANNING, T. and ROBERTSON, B. (2004) "Influencing, Negotiating Skills and Conflict- Handling: Some Additional Research and Reflections", Industrial and Commercial Training.
 • MİLLER, L.E., and MİLLER ]. (2002) A Woman's Guıde to Successful Negotiating, USA: McGraw Hill.
 • MOORHEAD, G. and GRlFFln R.W. (1992) Organizational Behavior, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • OKAT, B. (2011), "Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi ve Farklılık İklimine Kuramsal Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksel Lisans Tezi, Izmir.
 • OLIVER, D. (2001) Etkili Müzakerenin 101 Yolu, Çev. H. T. Dursun, 1.Basım, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • ÖZEL, E. (2008) “Farklı Kültürlerden Yöneticilerin Müzakere Tarzlarının Karşılaştırılması (Türk ve Amerikan Yöneticilerinin Karşılaştırılması)" Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul.
 • ÖZKAYA, M., ÖZBİLGİN, M. Ve ŞENGÜL, CM. (2008), "Türkiye'de Farklılıkların Yönetimi:Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 19: 359-374.
 • PEHLİVAN, İ. (2002) İş Yaşamında Stres, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • REARDON, K. (2005) Becoming a Skilled Negotiator, USA:]ohn Wlley & Sons Inc.
 • SAMSUN, 0. (2010) "Müzakere Stratejilerinin Kullanımında Psikolojik Güçlendirme Algısı, Müzakerede Hissedilen Güç ve Strese Bağlı Kişiliğin Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • SÜNBÜL, D. (2008) “Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerileri, Öfke Kontrolü ile Özsaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi“, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • SÜRGEVİL, O. (2008), “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.11, Sayı 20, Aralık: 111-124.
 • SÜRGEVİL, 0. Ve BUDAK, G. (2008), " İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 4: 65-96.
 • ŞEVKİN, B. (2008) “Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının İlköğretim 4.-5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Stratejileri ve Saldırganlık Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • ŞİMŞEK, M.S., AKGEMCİ, T., ÇELİK A. (2010) Davranış Bilimleri, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • TÜRK DİL KURUMU (TDK), (2013), Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5 152b73ee54276.07511923 (İndirilme Tarihi: 20.03.2013).
 • TÜRK, F. (2008) “Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Becerileri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • TÜRNÜKLÜ, A. (2006) Sınıf Ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım:0narıcı Disiplin, Ekinoks, Ankara
 • UÇAN,M. Y. (2008) "Müzakere yönetimi ve Bir Model Denemesi", Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • UÇAY, D. (2003) Müzakere ve Uzlaşma Teknikleri, İstanbul
 • VAROĞLU, K. A. ve SIĞRI Ü. (2008) İş, Yönetim ve Diploması Dünyasında Müzakere, Siyasal Kitapevi Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara
 • ZENGİN, F. (2008) "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının İlköğretim 4-.-5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Stilleri ve Atılganlık Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah SOYSAL

Yazar: Yasemin YALÇIN

Bibtex @ { ksuiibf125913, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {27 - 41}, doi = {}, title = {Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Yasemin and SOYSAL, Abdullah} }
APA SOYSAL, A , YALÇIN, Y . (2016). Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 27-41. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125913
MLA SOYSAL, A , YALÇIN, Y . "Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 27-41 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125913>
Chicago SOYSAL, A , YALÇIN, Y . "Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 27-41
RIS TY - JOUR T1 - Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik AU - Abdullah SOYSAL , Yasemin YALÇIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 41 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik %A Abdullah SOYSAL , Yasemin YALÇIN %T Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD SOYSAL, Abdullah , YALÇIN, Yasemin . "Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ocak 2016): 27-41.