Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 65 - 92 2015-03-09

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK

Halil AYDINLI [1] , Levent MEMİŞ [2]

236 946

In this study focuses urban governance networks that contributing to sustainable urban development. inthiscontext, first of all, sustainability, sustainable urban development, governanceandgovernance network/network governancewereexamined. Assemblythatcontributingtosustainable urban development as a network governance model since 23 yearswasexaminedwiththeapproach of casestudy.Achievementsandactivities, structure, functions, emergence of assemblywhich “Kurultay” is takenintoaccount, it is one of thewell-functioning of participativemanagementpractices. Andit is seenthatcontributetosustainable urban developmentwithitsactivities
Çalışmada, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağlayan kentsel yönetişim ağlarına odaklanılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kentsel kalkınma, yönetişim ve yönetişim ağı/ağ yönetişimi kavramları ele alınmış olup, örnek olay yaklaşımı çerçevesinde, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağlayan bir ağ yönetişim modeli olarak 23 yıldır sürdürülen Mesudiye İlçe Kurultayı incelenmiştir. Kurultayın oluşumu, yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve kazanımları dikkate alındığında, iyi işleyen katılımcı yönetim uygulamalarından birini teşkil ettiği, kapsamında yaptığı faaliyetler ile sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağladığı görülmektedir.
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma, Ağ Yönetişimi, Mesudiye İlçe Kurultayı
 • AARS, J.andFIMREITE, A. L. (2005).LocalGovernmentandGovernance in Norway: Stretched
 • Accountability in Network Politics, ScandinavianPoliticalStudies, 28 (3):239-256.
 • BENKLER, Y. (2012). Penguen ve Leviathan-İşbirliğinin Kişisel Çıkar
 • Karşısındaki Zaferi, (Çev.) E.Kantemir.İstanbul: Optimist Yayınları.
 • BEVIR, M. (2010).DemocraticGovernance, UK: Princeton UniverstyPress.
 • BEVIR, M.(2009).KeyConcepts in Governance, UK:SAGE Publications.
 • ÇELİK, M. B. (2013). Moğol İstilası Zamanında Türkistan, (edt.) A. Kanlıdere, Orta Asya Türk Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları:81-103.
 • ÇUKURÇAYIR, M. A. (2011). Yerel Yönetimler, Konya: Çizgi Kitapevi.
 • DARICI, B. (2007). Yerel Kalkınma’da Küresel Yaklaşımlar Ve Türkiye’nin Konumu, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı:215-221.
 • DE TONI, A. F. and NONINO, F.(2010), "The Key Roles In The İnformal Organization: A Network Analysis Perspective", Learning Organization, 17(1): 86 -103.
 • DENHARDT, R. B. andDENHARDT, J. V. (2000).The New Public Service: ServingRatherthanSteering, Public Administration Review, 60 (6): 549- 559.
 • DENHARDT, J. V. andDENHARDT, R. B. (2007).The New PublıcServıce: Servıng, Not Steerıng, New York: M.E. Sharpe, Inc.,Armonk.
 • ERAYDIN, A. - TÜREL, A.- UZUN, N.- KÖROGLU, B. A. - ATAÖV, A.- ERKUS- ÖZTÜRK, H. (2008). Kentsel Bölgeler için Yeni Örgütlenme Modelleri ve Gelişme Stratejileri: Türkiye’de Yeni Dönemde Ortaya Çıkan Kentsel Bölgelerde Rekabetle Sosyal Bütünleşmeyi Uzlaştıran Çok Katmanlı Yönetişim Modellerinin Geliştirilmesi, Ankara: TUBİTAK Proje No: SOBAG-COST 105K001.
 • ERAYDIN, A. (2008).Politikalardan Süreç Tasarımına: Yeni Bölgesel Politikalar ve Yönetişim Modelleri, İzmir: 2. Bölgesel Kalk Sempozyumu Bildiri Kitabı:5-25.
 • ERDÖNMEZ, C. (2005). Köykent: Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Bir Kırsal Kalkınma Projesinin Çözümlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:35-51.
 • ERKUL, A. - KUTLAR, A. -GÜNDÜZ, M. - DOĞANOĞLU, F. ve GÜNDÜZ, F. (?). “Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Köykent Yaklaşımı: Mesudiye Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • EROĞLU, H. T. (2009). Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Belediyeler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri 1, Ankara: TODAİE Yayın No: 351: 65-82.
 • GENÇ, N. (2010). Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Türk İdare Dergisi, 466:145- 159.
 • GOLDSMITH, S.andEGGERS, W. D.(2004).Governmentby Network, Washingto, D.C: BrookingsInstitutionPress,
 • GÖYMEN, K. (2010). Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, İstanbul: Boyut Yayıncılık ve Tic. A.Ş.,
 • GÜNDOĞDU, G. (2009). “Kalkınmacı Yerel Yönetimler Aranıyor…” 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri 1, Ankara: TODAİE Yayın No: 351: 427-437.
 • HUYS, M.andKOPPENJAN, J. (2010).“Polıcy Networks InPractıce: TheDebate On TheFuture Of Amsterdam AırportSchıphol”, (edt.), S. P.Osborne, The New PublicGovernance?:EmergingPerspectives on theTheoryandPractice of PublicGovernance, New York: Routledge: 365-393.
 • KARAKURT, E. (2008). Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Rolü, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10 (2): 76-100.
 • KENNEY, M. (2009).Turningtothe “Dark Side”: Coordination, Exchange and Learning InCriminal Networks, Kahler, Miles (edt.) NetworkedPolitics: Agency, IthacaandLondan: 79-102. Cornell UniverstyPress,
 • KLIJN, E.-H. (2008).GovernanceandGovernance Networks in Europe, Public Management Review, 10(4): 505-525.
 • KOÇ, B. ve GÜL, A.(2006). Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde KÖYKENT Modeli: Ordu-Mesudiye KÖYKENT Projesi Uygulaması,Antalya: Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi.
 • KOKX, A.andKEMPEN, R. V. (2010).DutchUrban Governance: Multi-Level Or Multi-Scalar?,European Urban andRegionalStudies, 17(4): 355–369.
 • KOLIBA, C.,MEEK, J. W. andZIA, A. (2011).Governance Networks in Public Administration andPublicPolicy, U.S.A.: CRC Press.
 • MARIN, M. C. (2009). Ordu-Mesudiye Köykent Projesinin Katılım, Mekânsal ve Sosyoekonomik Boyutlarıyla Bir Değerlendirmesi, TUBİTAK Proje No: 107K152.
 • OSBORNE, S. P. (2010).The(New) PublicGovernance: A Suitable Case ForTreatment?,(edt.), S. P. Osborne, The New PublicGovernance?: EmergingPerspectives on theTheoryandPractice of PublicGovernance, New York: Routledge: 1-16.
 • ÖZCÜRE, G. ve ERYİĞİT, N.(2006), “Türkiye’de STK’lar ve Kent Konseyleri Deneyimleri Perspektifinde Mesudiye Kurultayları ve Köykent Projesi’nin Değerlendirilmesi”, Çanakkale: III.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı: 171-177.
 • ÖZTAŞ, N. ve ACAR, M. (2004).“Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler”, Acar, Muhittin ve Özgür, Hüseyin (Edt.), Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım: 289-317.
 • PETERS, B. G. (2010). Meta-GovernanceAndPublıc Management, (edt.), S. P. Osborne, The New PublicGovernance?:EmergingPerspectives on theTheoryandPractice of PublicGovernance, New York: Routledge: 36- 51.
 • POWELL, W. W.(1990).Neither Market NorHierarchy: Network Forms of Organization, ResearchInOrganizationalBehavior, 12: 295-336.
 • PROVAN, K. G. andKENIS, P. (2007).Modes of Network Governance: Structure, Management, andEffectiveness, Journal of Public Administration ResearchandTheory, 18: 229–252.
 • SIKKINK, K. (2009).ThePower of Networks in International Politics, (edt.) M.Kahler, IthacaandLondan: Cornell UniverstyPress: 228-247. Agency, PowerandGovernance,
 • SØRENSEN, E.andTORFING, J. (2009).MakıngGovernance Networks Through EffectıveAndDemocratıc Administration, 87(2): 234–258.
 • Metagovernance, Public
 • TAŞCI, Ö. E. (2003). Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı; Mesudiye ‘‘Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi, ?
 • TORFING, J.-PETERS, B. G.-PİERRE, J.andSØRENSEN, E.(2012). Interactive Governance: AdvancingtheParadigm, First Published, New York: Oxford UniverstyPress.
 • ÜSTÜNER, Y. (2003). Siyasa Oluşturma Sürecinde Ağ Yönetişimi Kuramı, Amme İdaresi Dergisi, 36 (3,): 49-65.
 • ÜSTÜNER, Y. (2008). Kamu Yönetimi ve Ağ Yaklaşımları,(edt.) B. Parlak, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları: 63-89.
 • VANGEN, S.andHUXHAM, C. (2010).IntroducıngTheTheory Of Collaboratıve Advantage, (edt.), PublicGovernance?:EmergingPerspectives on theTheoryandPractice of P. PublicGovernance, New York: Routledge: 163-184. The New
 • WILLIAMS, K. (2010).SustainableCities: ResearchAndPracticeChallenges, International Journal of Urban Sustainable Development, 1(1-2): 128- 132.
 • ZAVADSKAS, E. K.- KAKLAUSKAS, A.-VAINIŪNAS, P.-ŠAPARAUSKAS, J.(2004). A Model Of Sustainable Urban Development Formation, International Journal of Strategic Property Management, 8 (4):219-229.
 • ZERBINATI, S.andMASSEY, A. (2008).Italianand English LocalFunding Networks: Is there a Winning Formula?,LocalGovernmentStudies, 34(1): 81-104. İnternet Kaynakları
 • BARNES, M.-SKELCHER, C.-BEİRENS, H.-DALZİEL, R., JEFFARES, S. and WİLSON, L. (2008).DesigningCitizen-CentredGovernance, http://www.jrf.org.uk/ system/files/2205-governance-citizens-engagement.pdf (15.08.2013)
 • EMREALP, S. (2005). Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler, http://www.umraniye.bel.tr/images/kentkonseyi/YG21%20El%20Kita bi.pdf (10.05.2012)
 • GÜNDÜZ, M.,AKSU, B. ve ESGİN, A. (2005). “Mesudiye’lilerin ‘Mesudiye Kurultayı’na http://www.megev.org.tr/userfiles/files/15_Kurultay.pdf (18.08.2013) İlişkin Görüşleri”,
 • KURT, Ö.(2009). Küreselleşme Sürecinde Kamu Siyasası Sürecine Katılım:Ağ Yönetişimi Yaklaşımı, VII. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Icerik.aspx?Page=6 (11.11.2013) PETERSON, J. (2003).Policy Networks, http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_90.pdf (10.09.2013)
 • RHODES, R. A. W.(2013). How ToManageYourPolıcy Network, DiscussionPaperPreparedForTheCommonwealthSecretariat, http://www.raw-rhodes.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Com-Sec- 2013-v2.pdf (05.10.2013).
 • SEYİTDANLIOĞLU, M.,“Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düşünceler”,dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/941/11708.pdf (15.11.2013)
 • TAĞMAT, T. S. (2009). Yerel Yönetim Modelleri ve Katılımcı Süreçler: Avrupa’da Güncel http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi =360&RecID=2014 (15.10.2013) Belgeler,
 • TURGUT, N., Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Katılımın Rolü, acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2656/3438.pdf (15.10.2012). “Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu”, Edt. Deniz Öztok ve Deniz Tapu, WWF-Türkiye, (15.09.2012)
 • http://www.wwf.org.tr/page.php?ID=520 Aalborg Şartı:
 • Sürdürülebilir Avrupa
 • http://www.mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs/aalborgsarti.pdf (15.10.212) Kentler ve Kasabalar,
 • Promotingsustainable urban development in Europe, 2009, AchievementsandOpportunities, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/urban 2009/urban2009_en.pdf(10.10.2012) Şehirleri Türkiye’nin
 • Sürdürülebilirlik Araştırması,
 • http://www.mastercard.com/tr/personal/tr/promotions/Turkiyenin_Ill
 • eri_Surdurulebilirlik_Arastirmasi.pdf (25.10.2012). 10. Kalkınma Planı,
 • http://www.kalkinma.gov.tr/DocObjects/
 • View/15090/Onuncu_Kalk%C4%B1nma_Plan%C4%B1.pdf (15.09.2013) Bu Nedir Mesudiye
 • Kurultayı?,http://www.oktayeksi.com.tr/
 • ?kkk=MesudiyeKoseDetay&i=7&Name=NED%DDR%20BU%20MESUD%
 • DDYE%20KURULTAYI? (25.07.2013) Mesudiye Gelişme Vakfı,
 • http://www.megev.org.tr/calisma_kurallari
 • html (21.07.2013)
 • İnceleme Yapılan Kaynaklar Mesudiye İlçesi Gelişme Planı(MEGEP), 2000, http://www.megev.org.tr/kurultay_kitaplari-88.html (20.06.2013) 5, 6,
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil AYDINLI

Yazar: Levent MEMİŞ

Bibtex @ { ksuiibf125947, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {65 - 92}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, Levent and AYDINLI, Halil} }
APA AYDINLI, H , MEMİŞ, L . (2015). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 65-92. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125947
MLA AYDINLI, H , MEMİŞ, L . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 65-92 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125947>
Chicago AYDINLI, H , MEMİŞ, L . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 65-92
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK AU - Halil AYDINLI , Levent MEMİŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 92 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK %A Halil AYDINLI , Levent MEMİŞ %T SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD AYDINLI, Halil , MEMİŞ, Levent . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 65-92.