Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 93 - 116 2015-03-09

TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gamze ŞERBETÇİ [1]

272 1003

If the national income which a country acquires, does not distribute in an unfair way, there might be both social and cultural unrests. By mentioning this unfairness, there will be results as social explosion. The size of national income is important but the fair distribution of national income which does not cause any unrest between social stratums is more important. Macro-financial policy which provides the happiness and the tranquility of people is the most important fact. In this study, distribution of income, the types of distribution of income and its variable factors, inequality measurement methods of distribution of income and the researches that are subject to the distribution of income in Turkey have been examined are tried to be explained in a descriptive manner
Bir ülkede elde edilen milli gelir, ülkede yaşayan insanlar arasında dağıtılırken adaletsiz bir şekilde bir dağılım söz konusuysa o ülkenin her türlü sosyal ve kültürel çalkantılarla karşılaşması muhtemeldir. Başlangıçta düşük sesle konuşulacak olan bu adaletsizliğin dile getirilmesi ilerleyen dönemlerde sosyal patlamalara kadar varabilecek sonuçları beraberinde getirebilecektir. Bir ülkede elde edilen milli gelirin büyüklüğü elbette önemlidir ama bu milli gelirin ülke sosyal tabakaları arasında huzursuzluğa sebebiyet vermeyecek derecede dağıtımı, ülkede yaşayan insanların mutluluğu ve huzurunu esas alarak dağıtımı ise daha önemli hatta en önemli makro finansal politikadır. Bu çalışma ile gelir dağılımı, gelir dağılımının türleri ve etkileyen faktörleri, gelir dağılımı eşitsizlik ölçüm yöntemleri, Türkiye'de gelir dağılımı ve üzerine yapılmış araştırmalar ve sonuçları incelenerek açıklayıcı bir biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Milli Gelir, Gelir Adaletsizliği, Gelir Dağılımı
Milli Gelir, Gelir Adaletsizliği, Gelir Dağılımı
 • AKDOĞAN, A., 2009. Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 13. Baskı, Ankara, 586s.
 • AKTAN, C. C., 2002. Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Yayınları, Ankara, 1052s.
 • ALTINIŞIK, İ. ve PEKER, H. S., 2008. "Eğitim ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10 (15), ss. 101-118.
 • ATAÇ, B., 2006. Maliye Politikası, ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri, 7. Baskı, Eskişehir, 390s.
 • AY, H. M., 2004. "Adil Gelir Dağılımının Sağlanmasında Özel Tüketim Vergisinin Yeri ve Bunun Türkiye'de Uygulanabilirliği", Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • ÇALIŞKAN, Ş., 2010. "Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk", Sosyal Siyaset Konferansları, (59), ss.89-132.
 • DOĞAN C. ve TEK M., 2007. "Türkiye'de Gelir Dağılımın Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (2), ss.93-119.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2001. Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 186s.
 • GIOVANNONI, O., 2010. "Functional Distribution of Income, Inequality end the Incidence of Poverty: Stylized Facts and the Role of Macroeconomic Policy", http://www.unrishd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/9AFE 61467CE13807C125A5D0043BD24/$file/Giovannoni.pdf (14.11.2012)
 • HIGGINS M. ve WILLIAMSON J. G., 1999. "Explaining Inequality the World Kuznets http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr79.pdf (14.11.2012) Curves, and Openness",
 • KABASAKAL, Ö., 1995. "Gelir Dağılımını Düzenleyen Bir Araç Olarak Negatif Gelir Vergisi", Yeni Türkiye Dergisi, (6), ss.183-188.
 • KARLUK, S. R., 2002. Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, Beta Basım A.Ş., 7. Baskı, İstanbul, 638s.
 • KARLUK, S. R., 2005. Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisi'nde Yapısal Dönüşüm, Beta Basım A.Ş., 10.Baskı, İstanbul, 619s.
 • KARAMAN, İ., 1987. Gelir Dağılımı ve Türkiye'de Yapılan Gelir Dağılımı Çalışmaları 1959-1986, DPT, 51s.
 • KARAMAN, İ., 1995. "Dünya'da ve Türkiye'de Gelir Dağılımı", Yeni Türkiye Dergisi, (6), ss. 154-159.
 • KUŞTEPELİ, Y. ve HALAÇ, U., 2004. "Türkiye'de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (4), ss.143-160.
 • KUYUCUKLU, N., 1986. Türkiye İktisadı, Beta Basım Yayım Dağıtım, 608s.
 • NADAROĞLU, H., 1981. Kamu Maliyesi Teorisi, Sermet Matbaaası, 4. Baskı, Kırlareli, 436s.
 • ÖZBİLEN, Ş., 1998. Maliye Politikası Teori-İlkeler-Yöntemler ve Uygulama Sorunları, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Bursa, 420s.
 • ÖZTÜRK, N. ve GÖKTOLGA, Z. G., 2010. "Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler", Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 34, ss.3- 25
 • SHKOLNIKOV, V. M. vd., 2003. "Gini Coefficient as a Table Function: Computation from Discrete Data, Decomposition of Differences and Empirical Examples", Demographic Research, 8 (11), ss. 305-358.
 • ŞAHİN, H., 2006. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 8. Baskı, Bursa, 607s.
 • ŞENER, O., 1996. Kamu Ekonomisi, Beta Basım Yayım Dağıtım, 5. Baskı, İstanbul, 331s.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2008. Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?İstab_id=155 (11.10.2012) Resmi İstatistikler Dizisi-6,
 • TÜRK, İ., 2001. Mliye Politikası, Turhan Kitabevi, 14. Baskı, Ankara.
 • TÜRK, İ., 2007. Maliye Politikası Amaçlar-Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri, Turhan Kitabevi Ofset Matbaacılık Tesisleri, 20. Baskı, Ankara, 401s.
 • ULUSOY, A., 2003. Maliye Politikası, Derya Kitabevi, 2. Baskı, Trabzon, 383s.
 • UYSAL, Y., 1999. "Bölüşüm İlişkileri ve Bu İlişkilerin Düzenlenmesinde Etkili Olabilecek İktisat Politikalarının Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), ss. 1-292.
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=27 (26.12.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=24 (26.12.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=155 (11.10.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=408 (11.10.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8369 (02.12.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8661 (02.12.2012)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10902 (02.12.2012)
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze ŞERBETÇİ

Bibtex @ { ksuiibf125948, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {93 - 116}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ŞERBETÇİ, Gamze} }
APA ŞERBETÇİ, G . (2015). TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 93-116. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125948
MLA ŞERBETÇİ, G . "TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 93-116 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125948>
Chicago ŞERBETÇİ, G . "TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 93-116
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Gamze ŞERBETÇİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 116 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Gamze ŞERBETÇİ %T TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ŞERBETÇİ, Gamze . "TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL POLİTİKALARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 93-116.