Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 175 - 186 2015-03-09

İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ

Ömer FETTAHLIOĞLU [1] , Sevda DEMİR [2]

316 926

In the present century, to have a highly skilled workforce, to keep them in their hands and to use them effectively have become significant for businesses in order to achieve competitive advantage and/or to maintain their superiority. Today in which capital, machine and equipment supply has become easier then before, the most important problem is to have skilled workforce. At this point,the human resource management has entered a new era and a kind of transformation has begun from management of human to management of abilities. The most important element to keep the abilities in the hand is the merit system and meritocracy. In this research, general ability management and concepts of merit are explained. Using the findings on the subject obtained by practitioners and researchers , ADMINISTRATIVE PANDORA, a name given by us, is explained theoretically. It is thought that ADMINISTRATIVE PANDORA concept which hasn't been used in literature before and evolved by us, is going to shed light on researches on merit management, meritocracy and talent management issues
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, işletmelerin rekabetçi üstünlükler elde etmek ve/veya üstünlüklerini korumak için, yetenekli işgücüne sahip olması, onları ellerinde tutmaları ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri oldukça önemli hale gelmiştir. Girişimcilik faktörleri arasında yer alan, sermaye temini, makine ve teçhizat temininin eski zamanlara göre daha kolay hale geldiği zamanımızda, en önemli sorun, yetenekli iş gücüne sahip olabilmektir. Gelinen bu noktada, insan kaynakları yönetiminde de yeni bir döneme girilmiş, insanların yönetiminden yeteneklerin yönetimine doğru bir dönüşüm başlamıştır. Yetenekleri elde tutmanın en önemli unsuru ise, liyakat sistemleri ve meritokrasidir. Bu çalışmada, genel olarak yetenek yönetimi ve meritokrasi kavramları anlatılmıştır. Söz konusu kavramlar üzerinde uygulamacı ve araştırmacıların elde ettikleri bulgulardan hareketle de tarafımızca YÖNETSEL PANDORA adını verdiğimiz kavram üzerine teorik bir anlatım yapılmıştır. Literatürde daha önce kullanılmayan ve tarafımızdan geliştirilen YÖNETSEL PANDORA kavramın, liyakat yönetimi, meritokrasi ve yetenek yönetimi konularında yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yönetsel Pandora, Meritokrasi, Yetenek Yönetimi
Yönetsel Pandora, Meritokrasi, Yetenek Yönetimi
 • AGUİNİS, H., GOTTFREDSON, R.K., JOO H., 2012. Using Performance Management to Win the Talent War,. Human Performance, Business Horizons (55), 609—616.
 • ALTINÖZ, M., ve ÇÖP, S., 2010. “Yetenek Yönetiminin Algılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bildiriler Kitabı, sayfa 129–141, Adana.
 • ALVARADO, L. A., 2010. Dispelling the Meritocracy Myth: Lessons for Higher Education and Student Affairs Educators. The Vermont Connection (31), 10-20.
 • ATAOĞLU, Y., 2009. Kamu Kuruluşlarında Personel Seçme Yöntemleri, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • BERGER, L.A. ve BERGER, D.R., 2004. The Talent Management Handbook, Newyork: The McGraw-Hill Companies,. 450s.
 • BERGLAS, S., 2008. “Birinci Sınıf Oyuncular Nasıl Üretken Olur”, Harward Business Review, MESS Yayın No: 552.
 • BUCKİNGHAM, M. ve VOSBURGH, R.M., 2001. “The 21st Century Human Resources Function: It's The Talent, Stupid ,” Human Resource Planning,(24/4).
 • CANMAN, A.D., 1995. Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayını, Ankara.
 • CAPPELLİ, P., 2008. Talent Management for the Twenty-First Century. Harvard Business Review, (86/3), 74-81.
 • CONATY, B. ve CHARAN, R., 2011. Yetenek Sarrafları: Akıllı Liderler Niçin İnsanlara Rakamlardan fazla Değer Verir?. Çeviren: Nadir Özata., MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • CUNNİNGHAM, I., 2007. Talent Management: Making it Real. Development and Learning in Organizations, (21/2), 4-6.
 • ÇAYAN, D., 2011. Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Niğde.
 • ÇELİK, M ve ZAİM, A.H., Yetenek Yönetimi Yaklaşımı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (10/20), 33-38.
 • DAVİES, B. ve DAVİES, B. J., 2010. Talent Management in Academies. International Journal of Educational Management, Vol: 24 No: 5.
 • GREEN, N.D., 2008. Managing The Talent Management Pipeline Towards A Greater Understanding Of Senior Managers‟ Perspectives in The Hospitality And Tourism Sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management, (20/7), 807-819.
 • HORVÁTHOVÁ, P. ve DAVİDOVÁ, M., 2011. Application of Talent Management with the use of Information and Communications Technology in the Czech Republic and Other Developing. Emerging and Transitions Economies, World Academy of Science, Engineering and Technology, (80/56), 427-434.
 • MCCAULEY, C. ve WAKEFİELD, M., 2006. Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop And Keep its Strongest Workers. The Journal For Quality & Participation, Winter, (29/4), 4-8.
 • FREİRE, P., 1998. Ezilenlerin Pedaojisi. (Çev:D. Hattatoğlu ve E. Özbek), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • HALİSÇELİK, E., URGANCI, F., ARAT, E., BALCI, M., BOYACIOĞLU, A.B.,TUTAL, A., 2008. Teknik Terimler Sözlüğü, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yay., Ankara.
 • HANDFİELD E. M. H. ve AXELROD, J. B., 2001. The War For Talent. Boston: McKinsey & Company Inc., Harvard Business School Press.
 • HUTCMACHER, W., 2001. In Pursuit of Equity in Education (1-22).
 • HYTER, M., 2004. Meritocracy: Responding to Myth. Handbook Of Business Strategy, 41-43.
 • LEBLEBİCİ, D. N., 2008, Ağustos. Yönetim Bilimi Açısından Klasik Dönemi Hatırlamaya İlişkin Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (21), 99-118.
 • LİVRAGHİ, G., 2011. The Contradictions of “meritocracy”. (22-1).
 • MCNAMEE, S. j., ve MİLLER, R. K. 2004. The Meritocracy Myth. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • MEHTA, P. B., 2011. Meritocracy And İts Discontents. The West Bengal National University of Juridical Sciences, January - March.
 • MEURET, D., 2001. In Pursuit of Equity in Education Using International Indicators to Compare Equity Policies,. Kluwer Academic Publishers, (93-111).
 • MORGAN, J., SİSAK, D. ve VARDY, F., 2012. “On the Merits of Meritocracy” Tinbergen Institute Discussion Paper, 12-077/1,
 • RACZ, S., 2000. Finding The Right Talent Through Sourcing And Recruiting, Strategic Finance.
 • REDHOUSE English-Turkish Dictionary. 1986. İstanbul: Redhouse Yayınevi.
 • SEZER, Y., 2006. Kamu Hizmetine Girme Hakkı, Seçkin Yay., Ankara.
 • SHARMA, R. ve BHATNAGAR, J., 2009. Talent Management – Competency Development: Key to Global Leadership. Industrial and Commercial Training, (41/3).
 • SCULLION, H.; COLLINGS, D.G. ve CALIGIURI, P., 2010. “Global Talent Management”, Journal of World Business, (45/2), 105–108.
 • ŞAHİN, E., 2010. Platon ve Fârâbî’de Aristokrasi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51(1), 111-130.
 • TORUN , Y., 2009. Meritokrasi: Adaletin Terazisi mi Yoksa Bir Adalet İllüzyonu mu? Eğiitim Bilim Toplum Dergisi, 7(26), 89-99.
 • YILDIRIM, M., 2013. Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (11/2).
 • UREN, L., 2011. What Talent Wants: The Journey To Talent Segmentation. Strategic HR Review, (10/6).
 • YOUNG, R. M., 2002. Meritocracy: A critique. Science As Culture, 11(3), 381-386.
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer FETTAHLIOĞLU

Yazar: Sevda DEMİR

Bibtex @ { ksuiibf125952, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {175 - 186}, doi = {}, title = {İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {FETTAHLIOĞLU, Ömer and DEMİR, Sevda} }
APA FETTAHLIOĞLU, Ö , DEMİR, S . (2015). İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 175-186. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125952
MLA FETTAHLIOĞLU, Ö , DEMİR, S . "İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 175-186 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125952>
Chicago FETTAHLIOĞLU, Ö , DEMİR, S . "İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 175-186
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ AU - Ömer FETTAHLIOĞLU , Sevda DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 186 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ %A Ömer FETTAHLIOĞLU , Sevda DEMİR %T İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD FETTAHLIOĞLU, Ömer , DEMİR, Sevda . "İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 175-186.