Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 316 - 0 2015-03-09

İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Serkan ADA [1] , Akın ABUL [2]

242 953

Social media sites, developing for forming an online social environmen tand drawing attention of masses of people for communication and interaction, enable businesses to keep track of, give directi onto, and impact consumers’ views and preferences by considering the environmental impacts. In this research study, we examine how businesses use social media and how social media enable sreputation and functionality. In the context of this study, we administered a structured survey to business students in Kahramanmaraş Sütçü İmam University and examined whether reputation and functionality differ sdepending on various demographic variables
Sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan ve büyük kitlelerin birbirleriyle yoğun olarak iletişime ve etkileşime geçebildikleri elektronik ortamlar olan sosyal medya siteleri, işletmelerin tüketici düşüncelerini takip edebildikleri, bu düşüncelere yön veren çevresel etmenleri inceleyebildikleri ve tüketicilerin tercihlerini etkilemeye çalıştıkları bir pazarlama aracı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada işletmelerin sosyal medyayı ne şekilde kullandığı ve sosyal medyada yer almanın işletmelerin itibarı ve işlevselliği üzerindekietkileri incelenmiştir.Araştırma kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine anket uygulanmış olup, sosyal medya kullanım algısının itibar ve işlevsellik alt boyutlarının, çeşitli demografik değişkenler açısından fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler:Sosyal Medya, İtibar, İşlevsellik
Sosyal Medya, İtibar, İşlevsellik
 • BARUTÇU, S. ve TOMAŞ, M. (2013), ''Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü'', Journal of Internet Applications and Management, 4 (1), 5-24.
 • BLACKSHAW, P. ve NAZZARO, M. (2004), ''Consumer-Generated Media (CGM) 101: Word-of-Mouth in the Age of the Web-Fortified Consumer'', http://www.brandchannel.com/images/papers/222_cgm.pdf (Erişim tarihi: 10.04.2014).
 • GUO, Z., CHEUNG, K. ve TAN, F. B. (2008), "Motivations for Using CMC and Non- CMC Media in Learning Contexts: A Uses and Gratifications Approach, ICIS 2008 Proceedings, Paper 71.
 • İŞLEK, M. S. (2012), "Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • İtibar Yönetimi Enstitüsü. (2013), ''İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması'', http://www.iye.org.tr/wpcontent/uploads/2013/02/Isletmelerde_Ku rumsal_Itibar-Arastirmasi_Raporu_2013.pdf, 20.04.2014). (Erişim tarihi:
 • KAPLAN, A. ve HAENLEIN, M. (2010), ''Users of the World, unite The challenges and Opportunities of Social Media'', Business Horizons, 53 (1), 59-68.
 • KARA, T. (2012), ''Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma'', Global Media Journal, 2 (4), 102-117.
 • KARA, T. ve ÖZGEN, E. (2012), Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Basım.
 • KELLY, K. (2006), New Rules, http://www.kk.org/newrules/newrules intro.html
 • KÖSEOĞLU, Ö. (2013), ''Bir Pazarlama İletişimi Ortamı Olarak Facebook: Reklam ve Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz'', Global Media Journal, 3 (6), 74-101.
 • MILLS, A. (2012), ''Virality in Social Media: the SPIN Framework'', Journal of Public Affairs, 12 (2), 162-169.
 • ÖZGEN, E. ve DOYMUŞ, H. (2013), ''Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım'', Online Academic Journal of Information Technology, 4 (11), 91-103.
 • ÖZMEN, Ş. (2009), Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • SOLMAZ, B. ve GÖRKEMLİ, H. (2012), ''Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği'', Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 183-189.
 • TUİK (2013), ''Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'', http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569, (Erişim tarihi: 15.04.2014). WIKIPEDIA (2011), ''Sosyal Sosyal_medya, (Erişim tarihi: 20.04.2014). Medya'',
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ADA

Yazar: Akın ABUL

Bibtex @ { ksuiibf125959, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {316 - 0}, doi = {}, title = {İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ADA, Serkan and ABUL, Akın} }
APA ADA, S , ABUL, A . (2015). İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 316-0. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125959
MLA ADA, S , ABUL, A . "İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 316-0 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125959>
Chicago ADA, S , ABUL, A . "İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 316-0
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Serkan ADA , Akın ABUL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 0 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Serkan ADA , Akın ABUL %T İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ADA, Serkan , ABUL, Akın . "İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 316-0.