Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 85 - 94 2015-03-10

İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI

Demokaan DEMİREL [1]

342 897

Region refers to a specific integrity has geographical, economic and political qualifications. Also, region is separable to the lower level administrative units. Regionalization means decentralization and it refers to the empowerment of the local and territorial units in an administrative aspect. Regional development agencies are defined as structures providing sectorial and overall development in the region, offering different facilities to the local and foreign investors. Agencies are a tool to improve regional economic competitiveness. The EU promotes regional policies to make more attractive regions in the union’s member countries. In this context, the regionalization policy has been followed by the United Kingdom since the early 1990s. This study focuses on the structure and functions of the regional development agencies established after 1990s and abolished in 2010 in the United Kingdom. It evaluates the problems of the agencies and the criticisms directed at the regional policies. It describes that factors affect the success of the agencies

Bölge; coğrafi, sosyal, ekonomik ve siyasal niteliklere sahip belirli bir bütünlüğü simgelemektedir. Bölge aynı zamanda yönetsel kademelere ayrılabilen bir birimdir. Bölgeselleşme merkeziyetçilikten uzaklaşmak anlamındadır ve yerel- bölgesel birimlerin yönetsel açıdan güçlendirilmesini ifade etmektedir. Bölge Kalkınma Ajansları; bölgelerde sektörel ve genel kalkınmayı sağlayan yerli ve yabancı yatırımcılara çeşitli imkânlar sunan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Ajanslar bölgesel ekonomik rekabeti geliştirmenin bir aracıdır. AB birlik üyesi ülkelerdeki bölgeleri daha cazip kılmak için bölge politikalarını teşvik etmektedir. Bu kapsamda İngiltere 1990’lardan itibaren bölgeselleşme politikaları izlemiştir. Bu çalışma İngiltere’de 1990 sonrası kurulan ve 2010’da kaldırılan bölge kalkınma ajanslarının yapısı ve işlevlerine odaklanmaktadır. Ajansların problemlerini ve bölgesel politikalara yönelik eleştirileri değerlendirmektedir. Ajansların başarısını etkileyen faktörler arasındaki etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölge, Bölgeselleşme, Bölge Kalkınma Ajansları, Yatırım ve Rekabet, İngiltere.

 • Aslan, Özlem (2010). “Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü ve Etkileri: İngiltere Örneği”, Birol Akgül ve Nısfet Uzay (edt.), Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Allen, Grahame (2002). “Regional Development Agencies (RDA)”, House of Commons Library Research Paper, 02/50.
 • Bache, Ian (2008). “İngiltere’de Bölgesel Kalkınma Kurumlarının Meşruiyeti”, Bölgesel Kalkınma Ajansları, İPM, İstanbul, ss.152-188.
 • Çakmak, Erol (2006). Yerel Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Demirci, Aytül Güneşer (2005). “Farklı Ülkelerde Bölge Kalkınma Ajansları”, Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, Ankara: Paragraf Yayınevi, ss.181-196.
 • Dura, Yahya Can (2007). “Dünya Uygulamaları Bağlamında Kalkınma Ajanslarının Yapısal Analizi”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 455, ss.141-171.
 • Dyson, Jane, Edward Wood and Christopher Barclay (1998). “Regional Development Agencies Bill”, Bill 100 of 1997/98, House of Commons Library, Research Paper, 98/07.
 • DPT (2008). Dokuzuncu Kalkınma Plânı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Gönül, Dilcu (2007). Bölge Planlama Politikaları ve Bir Araç Olarak Kalkınma Ajansları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Halkier, Henrik, M. Danson and C. Damborg (1998). Regional Development Agencies in Europe: An Introduction and Framework for Analysis, Henrik Halkier, Mike Danson, Charlotte Lamborg (eds.), Regional Development Agencies in Europe, London: Jessica Kingsley Publishers, pp.13-25.
 • Harding, Richard (2006), “İngiltere ve Romanya’da Bölgesel Kalkınma Ajansı Deneyimleri”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV), ss.137-160.
 • Hughes, James (1998). “The Role of Development Agencies in Regional Policy: An Academic and Practitioner Approach”, Urban Studies, Vol.35, No.4, pp.615-626.
 • Kayasü, Serap ve diğerleri (2003). Yerel/Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Arttırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Kaya, Kılıç (2007). Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Model: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasu, Koray (2005). “İngiltere’de Bölge Kalkınma Ajansları”, Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir? Ankara: Paragraf Yayınevi, ss.197.238.
 • Karasu, Koray (2013), “İngiltere’de Kamu Yönetimi”, (Haz. Koray Karasu), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara: İmge Kitabevi, ss.145-293.
 • Keleş, Ruşen (1998). “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.3-10.
 • Keleş, Ruşen (1999). Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği.
 • Keleş, Ruşen ve Ayşegül Mengi (2013), Avrupa Birliği’nin Bölge Politikaları, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Kontoğlu, Özer (2008). “Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İngiltere Örneği”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 461, ss.135-145.
 • Morgan, Kevin (2002). “The English Question: Regional Perspective on a Fractured Nation”, Regional Studies, V.36, N.7, pp.797-810.
 • Mengi, Ayşegül (1998), Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Nalbant, Atilla (1997). Üniter Devlet, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Özer, Mehmet Akif (2008). “Değişen Dengeler Karşısında Bölgeselleşme ve Avrupa Birliği”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 460, ss.39-56.
 • Özen, Pınar (2005). Bölge Kalkınma Ajansları, TEPAV.
 • Probst, Klemens (1994). Regionale Selbstverwaltung Die bayerische Bezirke als Modell für ein bürgernahes Europa, München: Verlag v. Florenz.
 • Roberts, Peter W. and Greg Lloyd (2000). “Regional Development Agencies in England: New Strategic Regional Planning Issues?” Vol.34, I.1, pp.75-79.
 • Tomaney, John and John Mawson (2002). England: The State of the Regions, Bristol: Policy Press.
 • İnternet Kaynakları: Avrupa Bölgesel Özerklik /avrupakonseyianlasma2.php) (8.6.2014). Şartı,
 • (http://www.yerelnet.org.tr/ uluslararasi
 • EURADA (1999). Creation, Development and Management of RDAS: Does It Have To Be So Difficult? (http:www.eurada.org) (8.6.2014). London Development Agency, “Our Purpose and Priorities”, (http://www.lda.gov.uk/server.php?show=ConWebDoc.2046) (10.7.2009).
 • North West Development Agency, (http://www.nwda.co.uk/about-us.aspx) (10.7.2009).
 • North East Development Agency, (http:www.onenortheast.co.uk/page/index.cfm) (10.7.2009).
 • South West England Regional Development Agency, (http://www.southwestrda.org.uk /what-we-do/index.shtm) (10.7.2009).
 • South East England Regional Development Agency, (http://www.seeda.co.uk/About- SEEDA) (10.7.2009).
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Demokaan DEMİREL

Bibtex @ { ksuiibf125967, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {85 - 94}, doi = {}, title = {İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Demokaan} }
APA DEMİREL, D . (2015). İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 85-94. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125967
MLA DEMİREL, D . "İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 85-94 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125967>
Chicago DEMİREL, D . "İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 85-94
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI AU - Demokaan DEMİREL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 94 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI %A Demokaan DEMİREL %T İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİREL, Demokaan . "İNGİLTERE’DE 1990 SONRASI BÖLGESELLEŞME POLİTİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Mart 2015): 85-94.