Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 171 - 188 2015-03-10

YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Nurettin KOCA [2] , Yahya GÜNAY [3] , Hilal KOCAMAZ [4]

1136 2982

In the first part of this study, we drew a conceptual framework for corruption which is distorted social justice and social stability and we gave experienced examples related to this subject. In the second part, the definition, types, actors and prevention of accounting fraud which is pave the way for corruption was mentioned. Besides, we have completed our work by providing examples which is related to accounting fraud

Bu çalışmamızın birinci bölümünde, toplumsal adaleti ve sosyal istikrarı bozan yolsuzluğun kavramsal çerçevesini çizdik ve konuyla ilgili yaşanmış örnekler verdik. İkinci bölümde ise yolsuzlukla iç içe olarak yolsuzluğa zemin olan muhasebe hilelerinin tanımı, türleri, aktörleri ve önlenmesi konularına değindik. Ayrıca karşılaşılan muhasebe hilelerine ilişkin örnekler sunarak çalışmamızı tamamladık.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe hileleri, yolsuzluk

Muhasebe hileleri, yolsuzluk
 • Bozkurt, N. (2000). “Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri”, Muhasebe Finans Dergisi,12,s15-22
 • Emir, M. (2008). “Hile Denetim”, Mali Çözüm, 86,s 109-121
 • Alptürk, E. (2008). ,Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara,501s
 • Bozkurt, N. (2009)., İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri, Alfa,458s
 • Açık, S. (2012). “Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), s351-366
 • Duman, Ö. (2008)., Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Siyasal Kitabevi, Ankara, s275
 • Bayraklı, H.H.,Erkan, M. Ve Elitaş, C., Muhasebe ve Vergi Denetiminde Muhasebe Hata ve Hileleri, Seçkin, Bursa
 • Güçlü, F. (2008)., Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 209s
 • Özeroğlu, A.İ. (2014). “Finansal Aldatmaca ve İşletme Hileleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2, Sayı:2, s180-196
 • Okay, S. (2011), “Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman
 • Bayraktar, A. (2007). “Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi”, Yüksek Lisan Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • Bulca, H., Yeşil, T. (2014). “Bağımsız Denetim Standartlarının Muhasebe Hile Kavramına Yaklaşımı”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:1, sayı: 2, s47-58
 • Yılmaz, K. (2013). “İşletmelerde Hile Nedenleri, Önlenmesine İlişkin Uygulamalar ve Örnek Olaylar”, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Şevkin, S. (2011). “Vergi Matrahını Etkileyen Muhasebe Hileleri ve Denetim”, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Kaya, G. (2013). “Muhasebe Hilelerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa Göre Değerlendirilmesi ve Mali Analiz Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul
 • Dumanoğlu, S. (2005). “Hata ve Hile Ayırımı: Hile Denetimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, s347-358
 • Şentürk, F., Kasap, M. (2013) “Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s143-167
 • Bakırtaş, D. (2012). “Yolsuzluğun Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” Yönetim ve ekonomi, 19/2,s 87-98
 • Uğur, H. (2012). “Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Enstrümanları” TBB Dergisi, sayı 98, s301-344
 • Özbaran, H. (2003). “Yolsuzluk Ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler Ve Birimler” Sayıştay Dergisi, sayı:50-51,s17-34
 • Gönülaçar, Ş. (2012). “Etkili Bir Yolsuzlukla Mücadele İçin Kamu Denetiminde Yeni Bir Kurumsal Yapı Önerisi” Mali Hukuk Dergisi, Yıl 27, Sayı 159, s40-50
 • Oral, G.,B. (2009). “Yolsuzluk-Türk Vergi Sistemi İlişkisi ve Mücadele Stratejileri”, Doktora Tezi, ,Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Manisa
 • Başar, S. (2004). “Yolsuzluklar ve Makroekonomik Etkileri”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Erzurum
 • Gürbüz, S., Dikmenli, O. (2009). “Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal Yönü, Özelliği, İşletme Çevresi, Örgütsel Davranış ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir İnceleme” , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, s219-237
 • Kaval, H. (2005). “Muhasebe Denetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Özsemerci, K. (2003). “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri”, T.C Sayıştay Araştırma, İnceleme, Çeviri Dizisi: 27, Ankara
 • Hasdemir, İ. (2006). “Sosyolojik Bakış Açısıyla Yolsuzluk Olgusu”, Yüksek Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara
 • Öcal, N. (2008). “Neo-Liberal Birikim Modelinde Yolsuzluk Ekonomisi: Türkiye Örneği” ,Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Hatay
 • Çağlar, A.,A. (2007). “Yolsuzlukla Mücadele Uluslararası İşbirliği ve Örgütler”, Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara
 • Akalan, A.,R. (2006), “Türk Kamu Hizmetinde İyi Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya
 • Güney, T. (2013). “Yolsuzluk ve Refah”, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kütahya
 • Çimen, A. (2004). “Demokrasilerde Yozlaşma Süreci: Politik Mübadele, Ekonomik Yozlaşma ve Yolsuzluk”, Türk İdare Dergisi, Yıl:76,442, s109-122
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Nurettin KOCA

Yazar: Yahya GÜNAY

Yazar: Hilal KOCAMAZ

Bibtex @ { ksuiibf125973, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {171 - 188}, doi = {}, title = {YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Yahya and KOCA, Nurettin and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and KOCAMAZ, Hilal} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , KOCA, N , GÜNAY, Y , KOCAMAZ, H . (2015). YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 171-188. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125973
MLA YARDIMCIOĞLU, M , KOCA, N , GÜNAY, Y , KOCAMAZ, H . "YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 171-188 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125973>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , KOCA, N , GÜNAY, Y , KOCAMAZ, H . "YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 171-188
RIS TY - JOUR T1 - YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Nurettin KOCA , Yahya GÜNAY , Hilal KOCAMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 188 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Nurettin KOCA , Yahya GÜNAY , Hilal KOCAMAZ %T YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , KOCA, Nurettin , GÜNAY, Yahya , KOCAMAZ, Hilal . "YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Mart 2015): 171-188.