Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 95 - 116 2015-10-05

Democratic countries are the main source of taxes and other financial liabilities used to finance public spending. All services offered by the public, including infrastructure and health in particular to fulfill the social responsibility of the state is obliged to finance somehow. Here there are two main argument. These equity or debt. Resource needs of the State is primarily to provide their own resources. The most important item within shareholders' equity, are taxes and the like received from the public. The other alternative is that states are internal and external borrowing leads to significant macro and micro-economic issues when it is not applied in a rational way. Emissions as an alternative to equities and debt which is not desirable that can be added to the coinage. However, due to unrequited important economic and social issues along with high inflation fueled known as money printing is considered as a phenomenon that is the fundamental reason for that already is not desirable. Tax Procedural Law in tax receivables of payment stage until the arrival spent is the process organized, details of the payment of tax claims and the results of the particular obligation or paid voluntarily and on time by the responsible remained outside the scope of this law. The time of payment or non-payment of taxes collected through the use of results and public power, and are regulated by the Law on the date 07.21.1953 duly collection of public receivables 6183

Demokratik Ülkelerde kamu harcamalarının finansmanında kullanılan temel kaynak vergi ve benzeri mali yükümlülüklerdir. Devletlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için başta altyapı ve sağlık olmak üzere halka sunduğu tüm hizmetleri bir şekilde finanse etmek zorundadır. Burada iki temel argümandan söz edilebilir. Bunlar öz kaynaklar ya da borçlanma. Devlet ihtiyaç duyduğu kaynağı öncelikli olarak öz kaynaklarından sağlamak zorundadır. Özkaynak kalemleri içinde yer alan en önemli kalem, halktan alınan vergi ve benzerleridir. Devletlerin diğer alternatifi ise rasyonel bir biçimde uygulanmadığı zaman önemli makro ve mikro ekonomik sorunlara yol açan iç ve dış borçlanmadır. Öz kaynaklar ve borçlanmaya pek tercih edilmeyen bir alternatif olarak emisyon yani para basma da eklenebilir. Ancak karşılıksız para basmak bilindiği üzere yüksek enflasyonu körükleyen dolayısıyla beraberinde önemli ekonomik ve sosyal sorunları da getiren bir olgu olarak kabul edilmektedir ki zaten pek tercih edilmemesinin temel nedeni de budur. 

Vergi Usul Kanununda vergi alacağının ödenme aşamasına gelinceye kadar geçirdiği süreçler düzenlenmiş olup, vergi alacağının ödenmesine ilişkin ayrıntılar ve özellikle yükümlü veya sorumlu tarafından kendi isteğiyle ve zamanında ödenmesinin sonuçları bu yasanın kapsamı dışında kalmıştır. Vergilerin ödenmemesi veya zamanında ödenmemesinin sonuçları ve kamusal güç kullanmak suretiyle tahsili, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kamu alacakları, Özkaynaklar, Borçlanma, Vergi alacakları.

 • Akdoğan, A.(2009). Türk Vergi Sistemi Ve Uygulaması. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bayraklı, H.H.(2006) Vergi İcra Hukuku. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları Yayın No:38.
 • Bilici, N.(2010) Vergi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Bulutoğlu, K.(1976) Türk Vergi Sistemi. İstanbul: Fakülteler Matbaası
 • Çelik, B. (2002), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gözübüyük, A.Ş.(2009) Yönetsel Yargı. Ankara: Turhan Kitapevi Ankara.
 • Karakoç, Y. (2007) Genel Vergi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Kardeş, S. (2004) Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı A.P.K. Kurulu Başkanlığı Yayın No:2004/364.
 • Kırbaş, S. (1997) Vergi Hukuku. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Kızılot, Ş. Şenyüz, D. ve Taş, M. ve Dönmez, R. (2008) Vergi Hukuku. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Kuru, B.Arslan, R. Ve Yılmaz, E. (2009) İcra Ve İflas Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları. Kuru, B.,Arslan,R. Ve
 • Yılmaz,E.,(2008) İcra Ve İflas Kanunu İle
 • Nizamnamesi(Tüzüğü) Ve Yönetmeliği. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Mutluer, K. Ve Heper, F.. (2000). Türk Vergi Sistemi. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Yayınları.
 • Öncel, M. Ve Kumrulu, A. Ve Çağan, N..(2010). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan kitabevi.
 • Öngören, G.(1995). İdari Yargılama Mevzuatı. İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkan, H.(2001). Açıklamalı, İçtihatlı Ve Uygulamalı-İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Özmen, S. (1996). Amme Alacaklarının Tahsil – Ödeme Kılavuzu. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özsoy, İ.(1997). Özel Finans Kurumları. İstanbul: Asya Finans Kültür Yayınları.
 • Pehlivan, O.(2010). Kamu Maliyesi. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Pehlivan, O.(2010). Vergi Hukuku. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Pınar, B. Ve Önder, A.(2006). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Açıklaması İle Uygulaması. İzmir: Denet Yayınları.
 • Pınar, İ.(2005). Tüm Vergi Kanunları. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Şafak, A. (1996). Hukuk Sözlüğü. İstanbul: Temel Yayınları.
 • Şamlıoğlu,S. Ve Özbalcı, Y.( 1988). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum Ve Açıklamaları. Ankara: Feryal Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti.
 • Şener, E. (2001). Hukuk Sözlüğü. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şenyüz, D. (2008).Türk Vergi Sistemi. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Tekir, S. (1993). Vergi Teorisi. İzmir: Aklıselim Ofset Tesisleri.
 • Tosuner, M. Ve Arıkan Z. (2006). Vergi Usul Hukuku. İzmir: İlkem ofset.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Tahsilât Genel Tebliği Seri No:395
 • T.C. Maliye Bakanlığı Tahsilât Genel Tebliği Seri No:424
 • Türkiye Gazetesi 28.10.2004 Tarihli Nüshası”
 • Türkiye Gazetesi, 28.12.2010 tarihli nüsha
 • http://www.adaletbiz.com/anayasa-degisikligi-sonrasi-yurt-disi-cikis-yasagi- makale,64.html
 • www.Antalyadefterdarligi.gov.tr
 • www.gelirler.gov.tr ,
 • www.home.anadolu.edu.tr/donmez-haciz.htm www.ıst-def.gov.tr
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/kit/kilcim/mevzuat/k2983b.html
 • http://ersanoz.pamukkale.edu.tr
 • http://www.danistay.gov.tr/idari_yargilama.htm
 • pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/2015_merkezi_yonetim_butce_tasarisi.pdf www.turmob.org
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU

Yazar: Ali ANTEPLİ

Yazar: Ömer POLAT

Bibtex @ { ksuiibf125991, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {95 - 116}, doi = {}, title = {KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER}, key = {cite}, author = {POLAT, Ömer and ÇİFTÇİOĞLU, Hüseyin and ANTEPLİ, Ali} }
APA ÇİFTÇİOĞLU, H , ANTEPLİ, A , POLAT, Ö . (2015). KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 95-116. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125991
MLA ÇİFTÇİOĞLU, H , ANTEPLİ, A , POLAT, Ö . "KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 95-116 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125991>
Chicago ÇİFTÇİOĞLU, H , ANTEPLİ, A , POLAT, Ö . "KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 95-116
RIS TY - JOUR T1 - KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER AU - Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU , Ali ANTEPLİ , Ömer POLAT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 116 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER %A Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU , Ali ANTEPLİ , Ömer POLAT %T KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÇİFTÇİOĞLU, Hüseyin , ANTEPLİ, Ali , POLAT, Ömer . "KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 95-116.