Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 159 - 172 2015-10-05

BANKACILIKTA MESAİ, HEDEF VE GÜVEN OLGULARININ PERFORMANS VE MOBBİNG ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İsmail BAKAN [1] , Burcu ERŞAHAN [2] , Buket SEZER [3] , Şule SÜNBÜL [4]

321 736

In all aspects of today's business world, it has been able to achieve and maintain their profit of profitability. At this point particularly to achieve reach the targets, there must be great responsibility to take organization employers; which including the managers. For a stand of working long hours, so the situation does not seem encouraging, unless in the effort to achieve the set targets which, if any of the set targets caused by fear of losing his job with professional insecurity. The workers may be exposed to mobbing constitutes the basis of this study, in that such a case, how will affect the performance of the workers. In this study, the questionnaire has been applied to public, private and the participation banks’ staff who are working in the different branches in the region of eastern Mediterranean Adana, Osmaniye, Antakya, Gaziantep and Kahramanmaraş and the result has been tested by statistical analysis and the meaningful difference between results presented

Günümüz iş dünyasının her alanında, örgütlerin esas kuruluş amaçları, kar elde etmek ve bu karlılıklarını sürdürebilmek olmuştur.  Bu noktada, belirlenen hedeflere ulaşmak için başta yöneticiler olmak üzere, örgüt çalışanlarının tamamına büyük sorumluluklar düşmektedir. Konulan hedeflere ulaşmak gayreti içinde olan,  belirlenen hedefleri gerçekleştiremediği takdirde, işini kaybedeceği korkusu ile meydana gelen mesleki güvensizlikle birlikte;  uzun mesai saatlerine katlanan bir çalışan için, durum pek de iç açıcı görünmemektedir. Böyle bir durumda, çalışanın performansının nasıl etkileneceği,  mobbinge maruz kalıp kalmadığı, bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır.

Bu çalışmada Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Osmaniye, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki kamu bankası, özel banka ve katılım bankalarının farklı şubelerinde çalışan 200 personele anket uygulanmış, elde edilen veriler istatistiki analizlerle test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedef Baskısı, Fazla Mesai, Mesleki Güven, Performans, Mobbing

Hedef Baskısı, Fazla Mesai, Mesleki Güven, Performans, Mobbing
 • Acar, A.B. ve Dündar, G. (2008). İşyerinde Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) Maruz Kalma Sıklığı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 37 (2): 111- 120.
 • Ahad M. O. & Junaidah H.Y. I. (2013). Establishing Linkages Between Religiosity And Spirituality On Employee Performance. Employee Relations, 35 (4): 360-376.
 • Alan, B. ve Duncan, C. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows: A Guide for Social Scientists. Routledge: London.
 • Altaş, S.S. ve Kuzu, A. (2013). Örgütsel Etik, Örgütsel Güven Ve Bireysel İş Performansı Arasındaki İlişki: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma.
 • Arı, S. G. (2003). Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır mı? Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2: 17-36.
 • Bayar, K. (2014). Hedef Belirlemenin Altın Kuralı. Yönetim Stratejileri.
 • Burak, B. (2008). Performans Yönetimi ve Faydaları Stratejik Boyut. http://www.stratejikboyut.com/article_detail.php?id=272, (25.05.2015).
 • Burke, R.J. (2001). Workaholism Components, Job Satisfaction, and Career Progress. Journal of Applied Social Psychology 31(11):2339-2356.
 • Bülbül, O.G. (2013). Mesai Saatinde Alarm Kriteri. Akşam E-Gazete s:3
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma
 • Cornoiua, T.S. ve Gyorgya, M. (2013). Mobbing in Organizations. Benefits of Identifying the Phenomenon. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 78: 708 – 712.
 • Çolak, Ö.F., Kılıçkaplan, S. (1999). Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri: Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:1 Sayı: 3 ,1-11.
 • Demirel, Y.(2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi. 15 (2): 179-194.
 • Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (9.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Drucker, P,. (1963). “Managing for Business Effectiveness” . Harvard University Articles. Boston.
 • Emhan A. ve GÖK R. (2011). Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. The Journal of Accounting and Finance . Temmuz. 161.
 • Gerşil, G.S. ve Aracı, M. (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri. Çalışma ve Toplum, 1.
 • Gerybadze, A.(1995). Strategic Alliances and Process Redesign. Effective Management and Restructing of Cooperative Projekts and Networks. Berlin-Newyork.
 • Görgülü, N., Beydağ, K.D., Şensoy, F. ve Kıyak, M. (2014). The Effects Of Mobbing (Bullying) On Health Employes . Procedia - Social and Behavioral Sciences. 152:503 – 509.
 • Hawke, J. D Jr.(2002). Independent Bank Regulation is Essential for Sustained Economic Growth”Business Economics. V. 37 (3); Jul 2002: 6-10.
 • Kalkavan, S. & Katrinli, A. (2014). The Effects Of Managerial Coaching Behaviors On The Employees’ Perception Of Job Satisfaction, Organisational Commitment, And Job Performance: Case Study On Insurance Industry In Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 1137-1147.
 • Kırtok, A.(2010). Başarmak İçin İlk Adım. Ahmet Kırtok Akademik Blog:6-7.
 • Mıchael, O., Court, D., & Petal, P. (2009). “Job stress and organizational commitment among mentoring coordinators”. International Journal of Educational Management, 23(3), 266-288.
 • Norusis, M.J. (1992). SPSS for Windows Professional Statistics, Release 5, SPSS Inc., Chicago.
 • Nunally, J. C. (1978), Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,s.205.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi: 205.
 • Özdemir, R.(2014). Bankacılıkta Hedef Baskısı. Yeniçağ Kamu Gazetesi:3-4.
 • Özdiyar, S. (2012). Hedef Yoksa Başarı Yok. İstanbul s.2-3
 • Öztürk, A. (2012). Özgüven ve İlişki Psikolojisi. İstanbul, 3-4.
 • Seferoğlu, S.S (2012). Eğitimde Hedefler: Hedef Türleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE :1.
 • Sekman, M. (2013). İş Dünyasının Yeni Sendromu: Hedef Baskısı. KİGEM
 • Shimazu A., Demerouti, E., Bakker, A. B., Shımada, K., & Kawakamı, N.(2011). “Workaholism and Well-Being among Japanese Dual Earner Couples: A Spillover-Crossover Perspective”, Social Science& Medicine, 73(3), 399- 409.
 • Taşkın, Ç., Akat Ö., Erol Z. (2010). Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Bursa’da Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:10 Sayı:3 ,s:11-22.
 • Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi:Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 65(2):196-218.
 • Yücesoy, Y. ve Demir M. (2011). Çalışma Yaşamında Haklar. Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara s:28-30
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail BAKAN

Yazar: Burcu ERŞAHAN

Yazar: Buket SEZER

Yazar: Şule SÜNBÜL

Bibtex
APA BAKAN, İ , ERŞAHAN, B , SEZER, B , SÜNBÜL, Ş . (). . , 5 (1), 159-172. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125995
MLA BAKAN, İ , ERŞAHAN, B , SEZER, B , SÜNBÜL, Ş . "". 5 (): 159-172 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125995>
Chicago BAKAN, İ , ERŞAHAN, B , SEZER, B , SÜNBÜL, Ş . "". 5 (): 159-172
RIS TY - JOUR T1 - AU - İsmail BAKAN , Burcu ERŞAHAN , Buket SEZER , Şule SÜNBÜL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 172 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %A İsmail BAKAN , Burcu ERŞAHAN , Buket SEZER , Şule SÜNBÜL %T %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD BAKAN, İsmail , ERŞAHAN, Burcu , SEZER, Buket , SÜNBÜL, Şule . "BANKACILIKTA MESAİ, HEDEF VE GÜVEN OLGULARININ PERFORMANS VE MOBBİNG ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 159-172.