Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 1 - 22 2018-06-27

BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

Bülent ÖZ [1] , Murat Deniz KENGER [2]

59 55

Günümüz iş ortamında çalışanların performanslarını verimli bir şekilde kullanabilmesi kurum içinde yaşadığı iş tatminine bağlıdır. Özellikle kurumsal yönetim, iş yaşam dengesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi faktörler çalışanların algılarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, bankacılık sektörü personelinin çalışma hayatına bakışını etkileyen faktörlerin demografik özelliklerine göre iş tatminlik dereceleri ölçülerek işe başlamayı düşünen aday/adaylara tavsiyede bulunulmaya çalışılmıştır. İlgili literatürden de yararlanılarak hazırlanan anket, Osmaniye ilindeki kamu ve özel sektör bankalarında çalışan personellere uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 24 istatistik paket programı yardımıyla analiz edilerek, personellerin çalışma hayatına olan bakışları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucundaki bulgulara göre geleneksel bankacılık alanında, kurumsal yönetim ile iş yaşam dengesi faktörleri göz önünde bulundurularak işe başlamayı düşünen aday/adaylara tavsiye etme konusunda katılım bankacılığı alanına göre nispeten olumsuz bir görüş yer almakta iken iş sağlığı ve güvenliği faktörü dikkate alındığında tüm bankacılık alanında olumlu yönde bir tavsiyede bulunulmaktadır.

Çalışma Hayatı, İş Tatmini
 • Abou-Zaki, B. and Crossman, A.. (2003). Job Satisfaction and Employee Performance of Lebanese Banking Staff, Journal of Managerial Psychology, Vol. 18, No: 4, pp. 1.
 • Bashir, U. and Ramay, I. M.. (2010). Impact of Stress on Employees Job Performance a Study on Banking Sector of Pakistan, International Journal of Marketing Studies, Vol. 2, No: 1, May, pp. 1.
 • Doğrul, B. Ş. ve Tekeli, S.. (2010). İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss. 12.
 • Eğinli, A. T.. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, ss. 36.
 • Elizabeth, G. and Zakkariya, K. A.. (2014). Job Related Stress and Job Satisfaction: A Comparative Study Among Bank Employees, Journal of Management Development, Vol. 34, No: 3, pp. 1.
 • Emhan, A. ve Gök, R.. (2011). Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, s. 158.
 • Erkuş, A., Turunç, Ö. ve Yücel, R.. (2011). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerde İçsel ve Dışsal İş Tatmininin Aracılık Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Nisan, 6(1), s. 1.
 • Göksu, N. ve Öz, B.. (2008). Etkin Ücret Yönetiminin İşletmeye Sağlayacağı Yararlar Konusunda İşgören Algılamaları: Bir Alan Çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, Sayı: 20, s. 1.
 • Göksu, N. ve Öz, B.. (2010). Banka Çalışanları İçin Ücret Tatminin Belirleyicileri ve Sonuçlarına Yönelik Teorik Bir Modelin İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği, İktisat ve İşletme ve Finans 25 (296), s. 1.
 • Korkmaz, F.. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku, Atatürk Üniversitesi, s. 25.
 • Kök, S. B. ve Özcan B.. (2012). Örgüt Kültürünün Oluşumunda Etkili Olan Faktörler ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 1.
 • Ling, W. A., Bahron, A. and Boroh, P. R.. (2014). A Study on Role Stress and Job Satisfaction Among Bank Employees in Kota Kinabalu, Sabah, International Journal of Research in Management & Business Studies, Vol. 1, Issue: 2, April, June, pp. 1.
 • Örücü, E., Yumuşak, S. ve Bozkır, Y.. (2006). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi, Manisa, Cilt: 13, Sayı: 1, ss. 13.
 • Öztürk, M. B. ve Demirgüneş, K.. (2008). Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, s. 396.
 • Soysal, A. ve Tan, M.. (2013). İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 1-47.
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E.. (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 33, Say: 147, ss. 1. (Erişim: 14 Kasım 2017): http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/687
 • Yüksel, İ.. (2004). Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve A tipik İstihdam Açısından İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), s. 48.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bülent ÖZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Murat Deniz KENGER

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf437822, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KENGER, Murat Deniz and ÖZ, Bülent} }
APA ÖZ, B , KENGER, M . (2018). BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-22. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/37890/437822
MLA ÖZ, B , KENGER, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018): 1-22 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/37890/437822>
Chicago ÖZ, B , KENGER, M . "BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ AU - Bülent ÖZ , Murat Deniz KENGER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ %A Bülent ÖZ , Murat Deniz KENGER %T BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZ, Bülent , KENGER, Murat Deniz . "BANKACILIK SEKTÖRÜ PERSONELİNİN ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 1-22.