Makaleler


T. DİKBAŞ, T. BÜYÜKBEŞE
Otantik Liderliğin Çalışan Performansına Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Kamu Kurumunda Bir Alan Çalışması, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
E. TOPCU, T. BÜYÜKBEŞE
Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
O. OKUN, T. BÜYÜKBEŞE
NATO Çalışanları Arasında İş Gören Sesliliği, Psikolojik Sermaye ve İyi Olma Hali Arasındaki İlişki: Pozitif Örgütsel Davranış Perspektifinden Çok Uluslu Bir Çalışma, Akdeniz İİBF Dergisi, (2019)
T. BÜYÜKBEŞE, E. SARSICI, B. ERŞAHAN
Çalışanların Öz Liderlik Becerileri ve Yenilikçilik Davranışı: Gelişim Kültürünün Aracı Etkisi Adıyaman Organize Sanayii Bölgesindeki İşletmelerde Araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
T. BÜYÜKBEŞE, S. ÇAVUŞOĞLU, O. OKUN
Otantik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. Büyükbeşe, M. Gökaslan
İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması, Mukaddime, (2018)
B. DEMİRAĞ, T. BÜYÜKBEŞE
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM ORTAMI ALGISININ SOSYAL SERMAYE BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Örneği, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2018)
T. BÜYÜKBEŞE, E. DİREKÇİ, B. ERŞAHAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, B. ERŞAHAN, T. BÜYÜKBEŞE, İ. KAYA
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2017)