Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 117 - 138 2017-08-12

Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi

İsmail BAKAN [1] , Buket SEZER [2] , Ceylan KARA [3]


                Bu çalışmada, bilgi yönetiminin örgütsel çeviklik ve örgütsel atalet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kahramanmaraş’ta turizm, tekstil, otomotiv, metal, enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ve çalışanlarına yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Başlangıçta 300 anket dağıtılmış olup, geçerli olduğu düşünülen 237 veri araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak bilgi yönetimi boyutlarının, örgütsel çeviklik ve örgütsel atalet üzerinde etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Çeviklik, Örgütsel Atalet, Bilgi Yönetimi

 

örgütsel çeviklik, örgütsel atalet, bilgi yönetimi
 • Ahrne, G. And Papakostas, A.. (2001). InertiaandInovation.Stockholm: SCORE (Stockholm Center forOrganizationalResearch) , 17.
 • Arlı, D., Ceylan, Ö. Ve Akduman Yetim, S.. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Atalete İlişkin Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 13, 1: 73–911.
 • Atlı, D.. (2014). Bilgi Çağında İşletmeler Açısından Bilgi Yönetimi ve Stratejik Önemi. Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 5 - 7 Şubat, Mersin Üniversitesi.
 • Barutçugil, İ.. (2002). Bilgi Yönetimi. Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. LTD. ŞTİ., İstanbul, Ekim.
 • Boyer, M. and Robert, J.. (2006). OrganizationalİnertiaAndDynamicİncentive. Journal of EconomicBehavior&Organization, Vol. 59, 324–348.
 • Cegarra-Navarro, J., Soto-Acosta, P., ve Wensley, A. K.P.. (2016). Structured Knowledge ProcessesAndFirmPerformance: The Role Of OrganizationalAgility. Journal of Business Research 69 (2016) 1544–1549.
 • Chung, S., Young Lee, K., And Kim, K.. (2014). JobPerformance Through Mobile Enterprise Systems: The Role Of OrganizationalAgility, Locationİndependence, AndTaskCharacteristics. Information & Management 51: 605–617.
 • Collinson, S. And Wilson, D.. (2006). Inertia in JapaneseOrganizations: Knowledge Management RoutinesandFailuretoInnovate.OrganizationStudies, 27, 9, SAGE Publications (London, ThousandOaks, CA & New Delhi).
 • Çakar, N.D., Yıldız, S. Ve Dur, S.. (2010). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi: Örgüt Kültürü ve Örgüt Yapısının Temel Etkileri. Ege Akademik Bakış, 10,1.
 • Durna, U. ve Demirel, Y.. (2008). Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, Ocak-Haziran: 129-156.
 • Gabriel, J., Cegarra, N., Pedro, S., Anthony, And Wensley, K.P..(2016). Structured Knowledge Processes And Firm Performance: The Role Of Organizational Agility. Journal of Business Research 69: 1544–1549.
 • Glenn, M.. (2009). OrganizationalAgility: How Business Can SurviveandThrive in Turbulent Times. A Report Fromthe Economist IntelligenceUnitSponsoredBy EMC.
 • Golmoradi, R.,andArdabili, F. S.. (2016). Theeffects of SocialCapitalandLeadershipStyles on Organizational Learning. Procedia - SocialandBehavioralSciences 230: 372 – 378.
 • Güçlü, N. ve Sotirofski, K.. (2006). Bilgi Yönetimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 4: 351-371.
 • Holmen, M., And Fallahi, S..(2013). Business Model İnnovationAndOrganizationalİnertia: CostlySignals, CapabilitiesAndUsers.Druıd Academy At ComwellRebildBakker, Rebild/Aalborg.
 • İleri, Y., ve Soylu, Y.. (2010). Bir Rekabet Üstünlüğü Aracı Olarak Çeviklik Kavramı ve Örgüt Yapısına Olası Etkileri.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 13, 1-2, 13-28.
 • İpçioğlu, İ. Ve Erdoğan, Z.. (2005). İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2.
 • Keçecioğlu, T. Ve Çiçek, A.. (2012). Örgüt DNA’sına Yerleşen Yeni Bir Kavram ve Marka: Örgütsel ve Stratejik Çeviklik (Örgütsel Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek). Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXXIII-II: 295-308.
 • Kutvan, A.B. ve Savaş, T.. (2011). Bilgi Yönetimi, Bilginin Toplumsallaştırılması Ve Bir Toplumsal Bellek Projesi Olarak “İndex Periyodik Yayınlar Veritabanı” Üzerine Bir İnceleme. AcademicJournal of Information Technology – ISSN: 1309‐1581 – Yaz.
 • Larsen, E.R. ve Lomi, A..(1996). The Dynamics of OrganizationalInertia, SurvivalandChange. www.systemdynamics.org/conferences/1996/proceed/papers/larse308.pdf: 308-311 (06.04.2017).
 • Larsen, E. andLomi, A.. (2002). RepresentingChange: A System Model Of OrganizationalİnertiaAndCapabilities As DynamicAccumulationProcesses. SimulationModellingPracticeandTheory 10: 271–296.
 • Li, J., Liu, M.,And Liu, X.. (2016). Why Do EmployeesResist Knowledge Management Systems? An EmpiricalStudyFromTheStatusQuoBiasAndİnertiaPerspectives.Computers in Human Behavior 65: 189-200.
 • Liao, S.. (2009). TheRelationshipamong Knowledge Management, Organizational Learning, andOrganizationalPerformance. International Journal Of Business and Management, 4, 4.
 • Liao, S. And Wu, C.. (2010). SystemPerspective Of Knowledge Management, Organizational Learning, AndOrganizationalİnnovation. ExpertSystemswith Applications 37: 1096–1103.
 • Liao, S., Feib, W., and Liu, C.. (2008). RelationshipsBetween Knowledge İnertia, Organizational Learning AndOrganizationİnnovation. Technovation 28: 183–195.
 • Mehdibeigi, N., Dehghani, M., And Yaghoubi, N. M.. (2016). Customer Knowledge Management andOrganization’sEffectiveness: explainingthemediator role of OrganizationalAgility. Procedia - SocialandBehavioralSciences 230: 94 – 103.
 • Putten, M., Zeelenberg, M. And Dijk, E.. (2013). How ConsumersDealWithMissedDiscounts: TransactionDecoupling, Action OrientationAndİnactionİnertia. Journal of EconomicPsychology 38: 104–110.
 • Sekman, M.. (2007). Kişisel Ataleti Yenmek. Alfa Basım Yayım Dağıtım, Melisa Matbaacılık, 12. Basım, İstanbul.
 • Selvi, Ö.. (2012). Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi Ve Halkla İlişkile. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3, Mart.
 • Shin, H., Lee, J. And Kim, D., Rhim, H.. (2015). Strategic Agility Of Korean Small AndMedium Enterprises AndİtsİnfluenceOnoperationalAndFirmPerformance”, Int. J.ProductionEconomics168: 181–196.
 • Soysal, A.. (2010). Atalet: Etkin Yönetim İçin Kişisel Ve Örgütsel Düzeyde Bir Analiz. Çimento İşveren, Mayıs, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale243.pdf,(06.04.2017).
 • Sull, D.. (2010). Competing Through OrganizationalAgility. McKinseyQuarterly, 1: 48-56.
 • Tonta, Y.. (2004). Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları.Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu, 21-24 Ekim, Ankara.
 • Tsai, C.. (2007). OrganizationalChangeandOrganizationalInertia. Doctoralstudent, Graduate School of Management, I-ShouUniversity. No.1, Sec. 1, SyuechengRd.,DashuTownship, KaohsiungCounty 840, Taiwan (R.O.C.).
 • Xie, X., Fang, L., Zeng, S., And Huo, J.. (2016). How Does Knowledge İnertiaAffectFirms Product İnnovation?. Journal of Business Research 69: 1615–1620.
 • Yılmaz, H.. (2014). Bilgi Liderliğinin İşletme Performansı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 1.
 • Yılmaz, M.. (2011). Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 46: 313-332, Erzurum.
 • Zain, M., ROSE, R.C., Abdullah, I. And Masrom, M.. (2005).
 • TheRelationshipBetweenİnformationTechnologyAcceptanceAndOrganizationalAgility İn Malaysia. Information & Management 42: 829–839.
 • http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-agility.html, Erişim Tarihi: 04.04.2017.
 • http://www.changewise.biz/?page_id=635, Erişim Tarihi: 04.04.2017.
 • http://www.management-issues.com/opinion/6116/the-keys-to-organisational-agility/, Erişim Tarihi: 04.04.2017.
 • http://www.management-issues.com/opinion/6116/the-keys-to-organisational-agility/, Erişim Tarihi: 04.04.2017
 • http://www.nedirnedemek.com/atalet-nedir-atalet-ne-demek,Erişim Tarihi: 29.12.2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail BAKAN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Buket SEZER
Ülke: Turkey


Yazar: Ceylan KARA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf334311, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {117 - 138}, doi = {}, title = {Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Bakan, İsmail and Sezer, Buket and Kara, Ceylan} }
APA Bakan, İ , Sezer, B , Kara, C . (2017). Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 117-138 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/30884/334311
MLA Bakan, İ , Sezer, B , Kara, C . "Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 117-138 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/30884/334311>
Chicago Bakan, İ , Sezer, B , Kara, C . "Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 117-138
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi AU - İsmail Bakan , Buket Sezer , Ceylan Kara Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 138 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi %A İsmail Bakan , Buket Sezer , Ceylan Kara %T Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Bakan, İsmail , Sezer, Buket , Kara, Ceylan . "Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Ağustos 2017): 117-138 .
AMA Bakan İ , Sezer B , Kara C . Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 117-138.
Vancouver Bakan İ , Sezer B , Kara C . Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 117-138.