Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 87 - 98 2018-06-27

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

Selami GÜNEY [1]


Sermaye hareketlerinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan çok uluslu işletmeler için en büyük sorunların başında bulundukları ülkelerin farklılığı nedeniyle ülkelerin muhasebe uygulamalarına uyumda yaşadıkları sorunlardır.

Ayrıca borsalara kote olan ve bu borsalarda işlem yapan yatırımcıların yatırım yaptıkları işletmeler hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilerin en kısa ve zahmetsiz yoldan sağlanması isteği muhasebe uygulamalarında bir yeknesaklık sağlama zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu amaçla yapılan çalışmalar neticesinde Uluslar arası muhasebe standartları(UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) denilen ve Türkiye’de de Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak kabul edilen standartlar ortaya çıkmıştır.

Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde muhasebe kültürü ve o kültürün standartlarla etkileşimi, ikinci bölümde muhasebenin küreselleşmesinde uluslar arası şirketlerin etkileri, üçüncü bölümde küreselleşen muhasebe ve standartlar, dördüncü ve son bölümde ise uluslar arası muhasebe standartlarının oluşum süreci, amacı ve uluslar arası finansal raporlama standartlarının özellikleri üzerinde durulmuştur.

Kültür, Tekdüzen, Standart
 • BAŞPINAR Ahmet, “Türkiye’de Ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”,Maliye Dergisi,Sayı:146,Mayıs-Ağustos 2004.
 • BEKCİ İsmail ve BİTLİSLİ Ferhat, “Muhasebe- Kültür Değerlerinin Analizi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”, C. Ü. iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012.
 • ÇANKAYA Fikret, “Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 127–148.
 • ÇANKAYA Fikret ve AYDOĞAN Ertan, “Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Muhasebe Standartlarının Uyumu”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; 11(1):299-326.
 • ÇANKAYA Fikret ve DİNÇ Engin, “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2012, C.17, S.1, s.81-102.
 • DİNCER Banu, “Uluslararası Muhasebe Harmonizasyonu ve Çevresel Faktörler”,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi,Cilt:9,Sayı:33,Ocak 2010,135-141.
 • ELİTAŞ Cemal,YILDIZ Feyyaz ve ÜÇ Mustafa, “Muhasebe Biliminin Çevresi: Anglo Sakson Ve Kıta Avrupa Karşılaştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 2 : 1–18 (2011).
 • GÜNEY Selami,YİĞİTER YÜKSEL Şule,KORKMAZ Murat ve CEYLAN Nesrin, “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Muhasebe Standartlarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumlaştırılmasında Gelinen Son Nokta”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 5 Sayı : 10 Aralık 2012.
 • KAYA İdil, “Global Muhasebe Standartları”,İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,Yayın No:21-22 (Ekim 1999,Mart 2000).
 • KOCAMAZ Hilal, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Dünyada ve Türkiye’de Oluşum Ve Gelişim Süreci”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı:2,Yıl:2012,105-120.
 • Parlakkaya Raif, “Muhasebede Uluslararası Uyum ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Muhasebe Uyumlaştırma Çalışmaları”,Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Cilt:7,2004,119-139.
 • USUL Hayrettin ve KIYMIK Hakkı, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010/2, Sayı:12.
 • TERZİ Serkan, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Finansal Raporlama ve Uluslararası Muhasebe Standartlar ile Uyumlaştırma Çalışmaları”,Dayanışma Dergisi,Sayı:105,Mayıs 2009.
 • UZAY Şaban, “Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi”,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2007.
 • YILMAZ Baki, “Muhasebe Standartlarının Oluşumu ve Uygulanma Alanı”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Cilt:7,Sayı:13,2007,139-155.
 • Aydoğan Ertan, “Uluslararası Muhasebe Standartları Uyumlaştırılması ve Ülkelerin Uyumlaştırma Derecelerine İlişkin Bir Uygulama”,Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi,Trabzon,2007.
 • BERBEROĞLU Başak, “Uluslararası Muhasebe Standartları İle Ülkemizdeki Muhasebe Standartları Uygulamalarının Karşılaştırılması”,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi,Antalya,2002.
 • GÜVEMLİ Batuhan, “Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Çeşitli Ülkelerin Muhasebe Kültürleri İle Etkileşimi ve Türkiye Örneği”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Doktora Tezi,İstanbul,2008.
 • KÖTÜOĞLU Şükriye Gül, “ Uluslararası Muhasebe Standartları Paralelinde Türkiye ve Amerikan Muhasebe Standartları’nın Bazı Standartlarda Karşılaştırılması”,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi,Gaziantep,2008.
 • ŞENOL Hasan, “Ulusal ve Uluslar Arası Muhasebe Standartlarına Göre Varlıkların Değerlemesi: SM ve SMMM’lerin Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi,Isparta,2005.
 • ŞENSOY Hatice Belgin, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi İle Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Durumu” , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,Ankara,2008.
 • USTA Hale, “Muhasebe Mesleği İle İlgili Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’deki Düzenlemeler ile Karşılaştırılması”,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Master Tezi,Ankara,2007.
 • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Faaliyet Raporu.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selami GÜNEY (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf437867, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {87 - 98}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Güney, Selami} }
APA Güney, S . (2018). ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 87-98 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437867
MLA Güney, S . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 87-98 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/37890/437867>
Chicago Güney, S . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 87-98
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ AU - Selami Güney Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 98 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ %A Selami Güney %T ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Güney, Selami . "ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 87-98 .
AMA Güney S . ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 87-98.
Vancouver Güney S . ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSAL MUHASEBE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 87-98.