Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 67 - 77, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399

Öz

Herhangi bir ekonomide cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığının bir araya gelmesi durumuna üçüz açık denir. Bu makale, üçüz açık hipotezinin bilimsel bir uygulamasını ve 1985-2019 döneminde Türkiye'de üçüz açık bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi analiz edilmektedir. Bu çalışmada cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı arasındaki ilişkileri belirlemek için ARDL modeli, sınır testi, Hata Düzeltme Modeli ve Toda-Yamamoto Testi uygulanmıştır. Üçüz açık hipotez testi için, sınır testinin sonuçları %10'luk istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlar, ARDL modelinin her birinin ve doğrulanan hata düzeltme modelinin üç açık arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını gösterdiğini göstermiştir. Toda-Yamamoto Testi sonuçlarına göre, bütçe açığı- tasarruf-yatırım açığı ve cari açık arasında bir ilişkinin varlığından söz edildiği gibi, istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Üçüz açığın bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ADRL modeli ve hata düzeltme modeli sonuçlarına gore ise; ekonomik büyümenin cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı görülmektedir

Kaynakça

 • Ahmed, S. (2019) “İkiz Açıklar Hipotezi: Yemen Üzerine Bir İnceleme” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akın, F. (2013). Cari İşlemler Açığın Oluşumu ve Finansmanı, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (3) Bildiriler Kitabı, Ankara, 1-24.
 • Alkswani, M. A. (2000, 26-29 October). The Twin Deficits Phenomenon in PetroleuEconomy: Evidence from Saudi Arabia, Presented at the Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF), Amman, Jordan. Son erişim tarihi 15 nisan 2020 http://www.mafhoum.com/press2/79E15.pdf
 • Altiner, A., Bozkurt, E. (2019). Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge Scholars Publishing. Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987) “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-
 • İpek, E., & Kizilgöl, Ö. A. (2016). Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açik / Triple Deficit in Turkish Economy. Ege Akademik Bakis, 16(3), 425. ‏ Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors” Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-254.
 • Kamacı, A. & Kara, S.Ş. (2019). Üçüz Açık Hipotezi: 1974-2015 Yılları Arası Türkiye Örneği. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi / Cilt: 4 Sayı: 8.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001) “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships” Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Saçık, S. Y., & Alagöz, M. (2010). TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU VE BORÇLANMA İLE İLİŞKİSİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. ‏ Şen, E. (2007). İkiz Açıklar İlişkisi (Türkiye Analizi: 1983-2005 Dönemi), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. ve Abdullah, K. (2007). Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması. (2. Baskı), Ankara: Orion Kitabevi, 38-39.
 • Spectral Methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 • Toda, Y. H. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Auto regressions With Possibly Integrated Process, Journal of Econometrics, 66: 225–250.
 • ÜNSAL, E. M. (2001). Makro İktisat, 4. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. ‏ Yaşar, S. (2014). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: Ampirik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 67 - 77, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399

Öz

The condition, in which the current account deficit, the budget deficit, and the saving-investment deficit come together in any economy, is called the triple deficit. This paper presents a scientific application of the triple deficit hypothesis and an appreciation of the relationship among the triple deficit components and the economic growth in Turkey within the period 1985-2019. This paper, ARDL model, bounds test, Error Correction Model and Toda-Yamamoto Test were applied to determine the relationships among the current account deficit, the budget deficit, and the saving-investment deficit. For the triple deficit hypothesis test, the results of the bounds test were significant at a statistical significance of 10%. The results showed that each of the ARDL model and the error correction Model confirmed is the presence of a long-term relationship between the three deficits. As the results of the Toda-Yamamoto Test clarified the existence of a relation tends from the budget deficit and the saving-investment deficit to the current account deficit with a statistical significance at 1%. For the appreciation of the relation among the components of the triple deficit and the economic growth, the results of ADRL model and error correction model pointed out to a long-term relationship among the current account deficit, the budget deficit of the economic growth.

Kaynakça

 • Ahmed, S. (2019) “İkiz Açıklar Hipotezi: Yemen Üzerine Bir İnceleme” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akın, F. (2013). Cari İşlemler Açığın Oluşumu ve Finansmanı, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (3) Bildiriler Kitabı, Ankara, 1-24.
 • Alkswani, M. A. (2000, 26-29 October). The Twin Deficits Phenomenon in PetroleuEconomy: Evidence from Saudi Arabia, Presented at the Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF), Amman, Jordan. Son erişim tarihi 15 nisan 2020 http://www.mafhoum.com/press2/79E15.pdf
 • Altiner, A., Bozkurt, E. (2019). Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge Scholars Publishing. Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987) “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-
 • İpek, E., & Kizilgöl, Ö. A. (2016). Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açik / Triple Deficit in Turkish Economy. Ege Akademik Bakis, 16(3), 425. ‏ Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors” Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-254.
 • Kamacı, A. & Kara, S.Ş. (2019). Üçüz Açık Hipotezi: 1974-2015 Yılları Arası Türkiye Örneği. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi / Cilt: 4 Sayı: 8.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001) “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships” Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Saçık, S. Y., & Alagöz, M. (2010). TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU VE BORÇLANMA İLE İLİŞKİSİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. ‏ Şen, E. (2007). İkiz Açıklar İlişkisi (Türkiye Analizi: 1983-2005 Dönemi), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. ve Abdullah, K. (2007). Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması. (2. Baskı), Ankara: Orion Kitabevi, 38-39.
 • Spectral Methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 • Toda, Y. H. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Auto regressions With Possibly Integrated Process, Journal of Econometrics, 66: 225–250.
 • ÜNSAL, E. M. (2001). Makro İktisat, 4. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. ‏ Yaşar, S. (2014). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: Ampirik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hayrettin KESGİNGÖZ> (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
0000-0002-5143-4891
Türkiye


Suleiman H. M. AHMED Bu kişi benim
Taiz University
0000-0003-1978-8179
Yemen

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf1036399, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, number = {2}, pages = {67 - 77}, doi = {10.47147/ksuiibf.1036399}, title = {THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY}, key = {cite}, author = {Kesgingöz, Hayrettin and Ahmed, Suleiman H. M.} }
APA Kesgingöz, H. & Ahmed, S. H. M. (2021). THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 67-77 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1036399
MLA Kesgingöz, H. , Ahmed, S. H. M. "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2021 ): 67-77 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/67736/1036399>
Chicago Kesgingöz, H. , Ahmed, S. H. M. "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2021 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY AU - Hayrettin Kesgingöz , Suleiman H. M. Ahmed Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 DO - 10.47147/ksuiibf.1036399 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY %A Hayrettin Kesgingöz , Suleiman H. M. Ahmed %T THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 11 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 %U 10.47147/ksuiibf.1036399
ISNAD Kesgingöz, Hayrettin , Ahmed, Suleiman H. M. . "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2021): 67-77 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399
AMA Kesgingöz H. , Ahmed S. H. M. THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(2): 67-77.
Vancouver Kesgingöz H. , Ahmed S. H. M. THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(2): 67-77.
IEEE H. Kesgingöz ve S. H. M. Ahmed , "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 67-77, Ara. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.1036399