Yazım Kuralları

1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma, araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve çözümleri içeren “hakemli” bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanır.

 

2) Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca makale ile birlikte yazar(lar) tarafından http://dergipark.gov.tr/ksusbd/ linkinden makale gönderimi sırasında telif hakkı devir formunun da doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

3) Makaleler metin, tablo, şekil ve kaynak kısımları ile birlikte toplam 2500 kelimeden az, 7500 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8–20 sayfa aralığında olması) incelemeye alınmasının ön koşuludur. Makaleler; Microsoft Word programında, kenarlardan (alt, üst, sağ, sol) 4,5 cm. boşluk bırakılarak, Cambria yazı tipinde, 10 punto ve 1 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır.

 

4) Makalenin ilk sayfasında; makalenin başlığı büyük harfle, sayfa ortalanarak ve koyu olarak verilmelidir. Bunun altına ise yazarların isimleri küçük, soyadları büyük harflerle ve koyu, unvan ve kurumları, orcid bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık olarak isimlerin altına yazılmalıdır. İsimlerden sonra makale hangi dilde yazılmışsa (Türkçe veya İngilizce) önce o dilde en fazla 100 kelimeden oluşan öz (abstract), altında ise diğer dilde (İngilizce veya Türkçe) yazılan en fazla 100 kelime­den oluşan ikinci öz (abstract),verilmelidir. Türkçe ve İngilizce dilde hazırlanacak özler makalenin amacını, uygulanan metotları, bulguları ve sonuçları açıklamalıdır. Özlerin altında yer alan  anahtar kelimeler ise Türkçe ve İngilizce olarak makalenin içeriğini en iyi anla­tan; en az 3, en çok 9 anahtar kelime (key words)  olarak verilmelidir.

 

5) Makalenin ikinci sayfasından başlayacak metnin içerisindeki her paragraftan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar içeriden başlamalıdır. Metin içinde yer alacak ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalı, koyu ve sola bitişik olarak yazılmalıdır.

 

6) Tablo, grafik ve şekiller metnin içerisinde yer almalı ve bunlara sola yanaşık başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar tabloların ve şekillerin üzerinde yer almalıdır. Tablo ve şekiller sayfa içerisinde dikey olarak verilmelidir. Tam sayfa olan tablo ve şekiller sayfaya yatay olarak yerleştirilebilir. Denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlere verilecek sıra numaraları parantez içinde ve denklemin sağına yerleştirilmelidir. Eserde yer alacak her türlü şekil, grafik, harita ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

 

7) Açıklama gerektiren durumlar için hazırlanan dipnotlar metnin içinde numaralandırılmalı ve atıf yapılan sayfada yer almalıdır. Dipnotlar 9 punto ile satır aralıksız Cambria yazı tipinde yazılmalıdır.

 

8) Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki göndermelerde ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

a)      Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Tarı, 2012:98)

Kaynakçada: Tarı, Recep (2012), Ekonometri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Metin içinde: (Büberkökü, 2016: 7)

Kaynakçada: Büberkökü, Önder (2016), “Uluslararasi Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi:Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt. 8, Sayı: 15, Haziran, ss. 281-298.

 b)      İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Daron ve Robinson2013:4)

Kaynakçada: Acemoğlu, Daron ve Robinson, James (2013), “Ulusların Düşüşü”, (Çev.     Faruk Rasim Velioğlu), Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul.

Metin içinde: (İyidoğan ve Erkam, 2013: 7)

Kaynakçada: İyidoğan,, Pelin Varol ve Erkam, Serkan (2013), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, Haziran, ss. 39-48.

c)      İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Dornbusch vd., 2016: 131)

Kaynakçada: Dornbusch, Rudiger - Fischer,  Stanley – Startz, Richard (2016), Makro İktisat, (Çev. Salih Ak), Literatür Yayınları, İstanbul.

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

d)      Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Turan, 2017: 17)

Kaynakçada: Turan, İbrahim (Der.) (2017), Küreselleşme ve Radikal İslam, Maarif Mektepleri, Ankara.

e)      Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (DOĞAKA, 2017: 12)

Kaynakçada: DOĞAKA (2017), Hatay İli Sosyal Görünüm Raporu, DOĞAKA, Hatay.

f)       İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)

Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.

g)      Elektronik ortamdan yapılan atıflarr:

i) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Hiro, 2015)

Kaynakçada: Hiro, Philip (1988) “Politics Lebanon: Lebanase Voting Again”, IPS World News, http:www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).

ii) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmış ise, metin içinde sitenin genel adresi, kaynakçada alt adresleri de kapsayan genel bağlantı adresi, bağlantı tarihi ile birlikte verilmelidir.

Metin içinde: (dogaka.gov.tr, 2017)

Kaynakçada: http://www.dogaka.gov.tr/harita/Harita2/lisansmap2.html (10.06.2018).

h)      Metin içinde verilecek ek açıklamalar dipnot olarak ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

 


9) Yazarlar, kısa mesleki öz geçmişlerini, iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile varsa e-posta adreslerini bildirmelidirler. Öz geçmiş bilgileri, yazarın kurum adresini, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını içermeli ve yaklaşık 30-40 kelimeden oluşmalıdır.

 

10) Yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayımlanan veya yayımlanmayan eserler iade edilmez.

 

11) Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Yayımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, bu karar konusunda da bilgilendirilmektedir.

Not: TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki yazım kurallarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Başkanlığı, Avşar Kampüsü-Kahramanmaraş