Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 103 - 114 2020-12-30

ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Ahmet Melih EYİTMİŞ [1] , Cemre YILDIZ [2] , Abdurrahman DURMUŞ [3]


Rekabet ortamının geliştiği küreselleşen dünyada, hizmet kalitesi iyileştirme çalışmalarının önemi artmakta nitelikli insana ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerin uzun süre varlıklarını koruyabilme ve var olan piyasada rekabetçi konumlarını sürdürebilmek insan gücüne bağlıdır. İşletmeler insan kaynakları stratejileri geliştirmek, çalışanları motive edebilmek, öz yeterliliğini arttırmak ve çalışma yaşam kalitelerini iyileştirmek başarının anahtarıdır. Yeni alanlarının oluşmasıyla motivasyon, çalışma yaşam kalitesi ve öz yeterlilik dinamik bir yapıya sahiptir. Yapılan nicel çalışmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma da öz yeterlilik ve çalışma yaşam kalitesinin motivasyon üzerinde etkisi Regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Her iki değişkeninde motivasyon üzerinde doğru yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Motivasyon, Öz yeterlilik, Çalışma Yaşam kalitesi
 • Aba, Gökhan (2009), “İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyon İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya,
 • Bakan, İsmail Doğan, İnci F., ve Oğuz, Makbule (2017), “Çalışanların Motivasyonları Üzerinde Örgütsel Bağlılık Mı Mesleki Bağlılık Mı Daha Etkili?”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt:9, Sayı: 2 ss.73
 • Balkanlıoğlu, Emine Ö., (2009), “Çalışma Yaşam Kalitesinin Çalışanlar Üzerine Etkisi: Bir Alan Çalışması”, , Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Osmaniye.
 • Bandura, Albert (1982), “Self-Efficacy Mechanism Human Agency”, American Psychologist, Cilt: 37, Sayı:2, ss.122–147.
 • Bandura, Albert (1989), “Human Agency İn Social Cognitive Theory”, American Psychologist, Cilt:44, Sayı:9 ss.1175– 1184.
 • Bandura, Albert (1994), “Self-Efficacy”, New York: Academic Press. Cilt:4, ss.71-81.
 • Batmaz, Şeyma (2002), “Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Başarıya Etkisi”, Cilt:41, Sayı:491 ss.45-48.
 • Çeltek, Evrim (2003), “Motivasyon Yönetimi”, İşgüç Dergisi,Cilt:6, Sayı:1, ss.8-17.
 • Çiçek, Dursun (2005), “Örgütlerde Motivasyon Ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Danna , Karen Ve Griffin Ricky W., (1999), “Health And Well-Being İn The Workplace: A Review And Synthesis Of The Literature”, Journal Of Management, Cilt:25, Sayı:3, Ss.357-384.
 • Eren, Arif Selim, (2018), "Anketlerin Veri Girişlerinin Kolay Bir Şekilde Yapılmasını Sağlayan Bilgisayar Tabanlı Bir Yöntemin Tanıtımı", Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, Cilt: 4, Sayı: 8, ss. 76-83.
 • Ergül, Fazlı H., (2005), “Motivasyon Ve Motivasyon Teknikleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:14 ss.67-79.
 • Kaleli, Fatma (2016), “Özyeterlilik ile Akademik Başarıya Güdülenme Arasındaki İlişki Ortaokul Öğrencileri Örneği”, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kayış, Aliye (2018), “Güvenilirlik Analizi”, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Dinamik Akademi, Ankara.
 • Kılıç, Recep ve Keklik, Belma (2012), “Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İibf Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, ss.151-154.
 • Martel, Jean P., ve Dupuis, Gılles (2006), “Quality Of Work Life: Theoretical And Methodological Problems, And Presentation Of A New Model And Measuring Instrument”, Social Indicators Research,Cilt:77, Sayı:2 ss.333-368.
 • Mottaz, Cilliford J., (1985), “The Relative İmportance Of İntrinsic And Extrinsic Rewards As Determinants Of Work Satisfaction”, The Sociological Quarterly, Cilt:26, Sayı:3, ss.365–385
 • Nunnally, Jum C. (1978), “Psichometrik Theory”, (2. Ed.) New York: Mcgraw-Hill
 • Ölçer, Ferit (2005), “Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz-Aralık, ss.1- 26.
 • Örücü, Edip Yumuşak, Sedat ve Bozkır, Yasin (2006), “Kalite Yönetimi Çerçevesince Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini Ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, ss.39–51.
 • Özaslan, Gökhan (2010), “Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Sherer, Mark ve Maddux, James E., (1982), “The Self Efficacy Scale: Construction And Validation”, Psychological Reports, Cilt:51, Sayı:2, ss.663-671
 • Sırgy, Joseph M., Davıd, Efraty Phıllıp, Sıegel And Dong-Jın Lee (2001), “A New Measure Of Qualıty Of Work Lıfe (Qwl) Based On Need Satısfactıon And Spıllover Theorıes”, Social Indicators Research Cilt:55, Sayı:3,ss.241–302.
 • Solmuş, Tarık (2000), “İş Yaşamında Kalite Ve Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Program” Türk Psikoloji Bülteni, Cilt:11, Sayı:18 ss.38.
 • Taşlıyan, Mustafa, Eyitmiş, Melih A., ve Gündoğdu Enise ( 2014), “Y Kuşağı İş Yaşamından Ne Bekliyor”, KSU İİBF Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, ss.21
 • Yıldırım, Fatma ve İlhan, İnci (2010), “Genel Öz yeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt:21, Sayı:4, ss.301-308.
 • Yılmaz Ali K., Öncü, Erman ve Alemdağ, Ceyhun (2014), “Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon Ve Akademik Öz yeterlikleri” Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, ss.23–35.
 • Yüzen, Abdulkadir (2016), “Meslek Kararı Verme Öz yeterliliğinin Artırılmasına Yönelik Multimedya Tasarımı”, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1236-7689
Author: Ahmet Melih EYİTMİŞ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1826-1105
Author: Cemre YILDIZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9477-4506
Author: Abdurrahman DURMUŞ
Institution: Özel Sektör Yönetici
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf796584, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {103 - 114}, doi = {10.47147/ksuiibf.796584}, title = {ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Eyitmiş, Ahmet Melih and Yıldız, Cemre and Durmuş, Abdurrahman} }
APA Eyitmiş, A , Yıldız, C , Durmuş, A . (2020). ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 103-114 . DOI: 10.47147/ksuiibf.796584
MLA Eyitmiş, A , Yıldız, C , Durmuş, A . "ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 103-114 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/59132/796584>
Chicago Eyitmiş, A , Yıldız, C , Durmuş, A . "ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 103-114
RIS TY - JOUR T1 - ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ AU - Ahmet Melih Eyitmiş , Cemre Yıldız , Abdurrahman Durmuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.796584 DO - 10.47147/ksuiibf.796584 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 114 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.796584 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.796584 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ %A Ahmet Melih Eyitmiş , Cemre Yıldız , Abdurrahman Durmuş %T ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.796584 %U 10.47147/ksuiibf.796584
ISNAD Eyitmiş, Ahmet Melih , Yıldız, Cemre , Durmuş, Abdurrahman . "ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (December 2020): 103-114 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.796584
AMA Eyitmiş A , Yıldız C , Durmuş A . ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 103-114.
Vancouver Eyitmiş A , Yıldız C , Durmuş A . ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 103-114.
IEEE A. Eyitmiş , C. Yıldız and A. Durmuş , "ÖZ YETERLİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 103-114, Dec. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.796584