Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE INCREASING IMPORTANCE OF BASIC NEEDS DURING THE PANDEMIC PERIOD: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 1, 51 - 70, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1135341

Öz

With the declaration of the Covid-19 pandemic, there has been a radical change in people's lives. It is aimed to design on the designs related to this study. It is important that research social distances deduce from the social thing, the fundamental effort to prioritize and the emergence of goals. The research was conducted through a semi-structured interview form with 48 administrative staff working at state universities in the Western Mediterranean and involved in the rotating – remote – flexible working practice. According to the findings, the participants were able to provide motivation by meeting the physiological needs in the first step in Maslow's Hierarchy of Needs during the pandemic period, which was an effect on their minds. On the other hand, the desires of the employees for socialization indicate that they can be motivated even by being able to come together as before. The way to re-establish the motivation of the employees will be possible by firstly turning to these needs.

Kaynakça

 • Akbaş Tuna, A. ve Türkmendağ, Z. (2020). COVID-19 Pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3) s. 3246-3260.
 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara: A.Ü.E.F. Yayını, No 111
 • Bonacini, L., Gallo, G. ve Scicchitano, S. (2020). All That Glitters is not Gold. Effects of Working From Home on Income Inequalitiy at The Time of COVID-19. GLO Discussion Paper, No 541, Global Labor Organization (GLO), Essen.
 • Bouziri, H., Smith, D. R., Descatha, A., Dab, W. ve Jean, K. (2020). Workingfromhome in The Time of Covid-19: How To Best Preserve Occupational Health?, Occupational and Environmental Medicine, 1(1)
 • Brief P. A. ve Aldag, R. J. (1976). The Instrinsic-Extrinsic Dichotomy: Toward Conceptual Clarity, Academy of Management Review, s. 496-500
 • Chen, H.C. (2012). The Feasibility Study of Teleworking, Department of Business Management, National Sun Yat-Sen University, Master Thesis.
 • Çebi, E. (2020). COVID-19 Salgını döneminde “normal” ve “yeni normal” yaşam üzerine bir araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 582-593.
 • Çoban, G. S. (2021). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleştirme Basamağında Gizil Yetenekler, European Journal of Educational & Social Sciences, 6(1), 111-118
 • Dündar, S.; Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s. 105-119
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım
 • Ergül, H. F. (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), s. 67-79
 • Fındıkçı, İ. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gözüm, P. ve Karaçor, S. (2017). Mobbing Algısı ile Motivasyon İlişkisi: Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(20), s.497-515
 • Güncel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 10/12/2021
 • Hallin, H. (2020). Home-Based Telework During The Covid-19 Pandemic, Master Program in Work Life Science.
 • Leonard. H. N., Beauvais, L. L. ve School, W. R. (1999). Work Motivation: The Incorporation of Self-Concept-Based Processes, Human Relations, 52(8), s. 969-974.
 • Lundy, O. ve Cowling, A. (1996). Strategic Human Resource Management, Boston: International Thomson Business Pres.
 • Maslow, A.H. (1943). “A theory of human motivation”. Psychological Review, 50(4), s.370-396
 • Mottaz, J. C. (1985). The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction, The Sociological Quarterly, 26(3), s.365-385
 • Mustajab, D., Bauw, A., Irawan, A., Rasyid A., Aldrin Akbar, M. ve Amin Hamid, M. (2020). Covid-19 Pandemic: What are The Challenges and Opportunities For E-Leadership?. Fiscaoeconomia, 4(2), s.483-497.
 • Osterloh, M. ve Frey, B. (2000) Motivation, Knowledge Transform and Organizational Forms, Organization Science, 11(5), s. 538-550
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi, Journal of Qafqaz University, 24, s. 146-153
 • Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: İnci Erdem, İstanbul: Nobel Yayın
 • Sabuncoğlu, Z. ve Tüz, M. (2005). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktuel Basım
 • Sağlık Bakanlığı, COVID-19 bilgilendirme sayfası https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66493/p.html Erişim Tarihi: 28/01/2021
 • Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı, Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf Erişim Tarihi: 29/01/2021
 • Serinikli, N. (2021). “COVID-19 salgın sürecinde örgütsel değişim: uzaktan/evden çalışma modeli.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288.
 • Sönmez. R. V. (2020). COVID-19 kaygisinin iş gören performansi ve motivasyonu üzerine etkisi: hizmet sektöründe bir araştirma, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), s.154-175
 • Sürekli, D. ve Tevruz, S. (1997). Davranış Düzeltme’de Güdü Teorilerinin Katkısı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi içinde, Editör: Suna Tevruz, 2. Baskı, Ankara: Şelale Matbaası.
 • Tetik, S. (2019). Kamu Örgütlerinde Sosyalleşmenin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İhsaniye İlçesinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1779-1791.
 • Tuncer, D.; Doğan, Y. A. ve Varoğlu, D. (2008) Genel İşletmecilik Bilgileri, 2. Baskı, Ankara:Siyasal Yayınları
 • Tunçer, P. (2013). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon, Sayıştay Dergisi, 88, s.87-107
 • Walsh, P. R. (2011). Creating a “Values” Chain For Sustainable Development in Developing Nations: Where Maslow Meets Porter. Environment, Development and Sustainability, 13(4), s. 789-805.
 • Wiersma, U. J. (1992). The Effects of Extrinsic Rewards in Intrinsic Motivation: A Meta Analysis”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65(2), s. 101-114
 • Yılmaz, B. ve Sağlam, M. (2021). COVID-19 Algılanan Stres ve Tehdidinin, Çalışanların İş Yaşam Dengesi ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), s. 518-538
 • Young, P. T. (1996). Motivation and Emotion: A Survey Of The Determinants of Human and Animal Activity, 3th Edition, New York: Wiley.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 1, 51 - 70, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1135341

Öz

Covid-19 pandemisi ilanı ile birlikte insanların yaşamında köklü bir değişiklik yaşanmıştır. Bu çalışma ile çalışma yaşamında meydana gelen değişimlerin motivasyon üzerindeki etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma sosyal mesafe önlemlerinin sosyal varlık olan insana etkileri, insanın temel ihtiyaçlarını yeniden önceleme çabası ve motivasyonlarının değişimini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Araştırma, Batı Akdeniz’de yer alan devlet üniversitelerinde görev yapan, dönüşümlü – uzaktan – esnek çalışma uygulamasında yer almış 48 idari personel ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılmıştır. Bulgulara göre katılımcılar zihinlerinde etki olarak yer eden pandemi döneminde Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisinde birinci basamakta yer alan fizyolojik ihtiyaçları karşılayarak motivasyonlarını sağlayabilmişlerdir. Aynı zamanda üçüncü basamakta yer alan sevgi ve ait olma ihtiyacına verilen önemde de artış görülmektedir. Bu doğrultuda çalışanlar dönüşümlü – esnek – uzaktan çalışma sonrasında ise motivasyonlarını işyerlerine dönmeleri ile sağlayabileceklerini ifade ederek ait olma ihtiyacını yansıtmaktadırlar. Diğer taraftan çalışanların sosyalleşme konusundaki arzuları, onların eskisi gibi bir araya gelebilmeyle dahi motive olabileceklerini anlatmaktadır. Çalışanların motivasyonlarını yeniden oluşturabilmenin yolu öncelikle bu ihtiyaçlara yönelmekle mümkün olabilecektir.

Kaynakça

 • Akbaş Tuna, A. ve Türkmendağ, Z. (2020). COVID-19 Pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3) s. 3246-3260.
 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara: A.Ü.E.F. Yayını, No 111
 • Bonacini, L., Gallo, G. ve Scicchitano, S. (2020). All That Glitters is not Gold. Effects of Working From Home on Income Inequalitiy at The Time of COVID-19. GLO Discussion Paper, No 541, Global Labor Organization (GLO), Essen.
 • Bouziri, H., Smith, D. R., Descatha, A., Dab, W. ve Jean, K. (2020). Workingfromhome in The Time of Covid-19: How To Best Preserve Occupational Health?, Occupational and Environmental Medicine, 1(1)
 • Brief P. A. ve Aldag, R. J. (1976). The Instrinsic-Extrinsic Dichotomy: Toward Conceptual Clarity, Academy of Management Review, s. 496-500
 • Chen, H.C. (2012). The Feasibility Study of Teleworking, Department of Business Management, National Sun Yat-Sen University, Master Thesis.
 • Çebi, E. (2020). COVID-19 Salgını döneminde “normal” ve “yeni normal” yaşam üzerine bir araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 582-593.
 • Çoban, G. S. (2021). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleştirme Basamağında Gizil Yetenekler, European Journal of Educational & Social Sciences, 6(1), 111-118
 • Dündar, S.; Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s. 105-119
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım
 • Ergül, H. F. (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), s. 67-79
 • Fındıkçı, İ. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gözüm, P. ve Karaçor, S. (2017). Mobbing Algısı ile Motivasyon İlişkisi: Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(20), s.497-515
 • Güncel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 10/12/2021
 • Hallin, H. (2020). Home-Based Telework During The Covid-19 Pandemic, Master Program in Work Life Science.
 • Leonard. H. N., Beauvais, L. L. ve School, W. R. (1999). Work Motivation: The Incorporation of Self-Concept-Based Processes, Human Relations, 52(8), s. 969-974.
 • Lundy, O. ve Cowling, A. (1996). Strategic Human Resource Management, Boston: International Thomson Business Pres.
 • Maslow, A.H. (1943). “A theory of human motivation”. Psychological Review, 50(4), s.370-396
 • Mottaz, J. C. (1985). The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction, The Sociological Quarterly, 26(3), s.365-385
 • Mustajab, D., Bauw, A., Irawan, A., Rasyid A., Aldrin Akbar, M. ve Amin Hamid, M. (2020). Covid-19 Pandemic: What are The Challenges and Opportunities For E-Leadership?. Fiscaoeconomia, 4(2), s.483-497.
 • Osterloh, M. ve Frey, B. (2000) Motivation, Knowledge Transform and Organizational Forms, Organization Science, 11(5), s. 538-550
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi, Journal of Qafqaz University, 24, s. 146-153
 • Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: İnci Erdem, İstanbul: Nobel Yayın
 • Sabuncoğlu, Z. ve Tüz, M. (2005). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktuel Basım
 • Sağlık Bakanlığı, COVID-19 bilgilendirme sayfası https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66493/p.html Erişim Tarihi: 28/01/2021
 • Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı, Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf Erişim Tarihi: 29/01/2021
 • Serinikli, N. (2021). “COVID-19 salgın sürecinde örgütsel değişim: uzaktan/evden çalışma modeli.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 277-288.
 • Sönmez. R. V. (2020). COVID-19 kaygisinin iş gören performansi ve motivasyonu üzerine etkisi: hizmet sektöründe bir araştirma, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), s.154-175
 • Sürekli, D. ve Tevruz, S. (1997). Davranış Düzeltme’de Güdü Teorilerinin Katkısı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi içinde, Editör: Suna Tevruz, 2. Baskı, Ankara: Şelale Matbaası.
 • Tetik, S. (2019). Kamu Örgütlerinde Sosyalleşmenin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İhsaniye İlçesinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1779-1791.
 • Tuncer, D.; Doğan, Y. A. ve Varoğlu, D. (2008) Genel İşletmecilik Bilgileri, 2. Baskı, Ankara:Siyasal Yayınları
 • Tunçer, P. (2013). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon, Sayıştay Dergisi, 88, s.87-107
 • Walsh, P. R. (2011). Creating a “Values” Chain For Sustainable Development in Developing Nations: Where Maslow Meets Porter. Environment, Development and Sustainability, 13(4), s. 789-805.
 • Wiersma, U. J. (1992). The Effects of Extrinsic Rewards in Intrinsic Motivation: A Meta Analysis”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65(2), s. 101-114
 • Yılmaz, B. ve Sağlam, M. (2021). COVID-19 Algılanan Stres ve Tehdidinin, Çalışanların İş Yaşam Dengesi ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), s. 518-538
 • Young, P. T. (1996). Motivation and Emotion: A Survey Of The Determinants of Human and Animal Activity, 3th Edition, New York: Wiley.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu ÖZKANAN
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MYO
0000-0003-2166-7827
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 16 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf1135341, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {1}, pages = {51 - 70}, doi = {10.47147/ksuiibf.1135341}, title = {PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Özkanan, Arzu} }
APA Özkanan, A. (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 51-70 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1135341
MLA Özkanan, A. "PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 51-70 <https://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/72192/1135341>
Chicago Özkanan, A. "PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 51-70
RIS TY - JOUR T1 - PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME AU - ArzuÖzkanan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1135341 DO - 10.47147/ksuiibf.1135341 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 70 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1135341 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1135341 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME %A Arzu Özkanan %T PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 1 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1135341 %U 10.47147/ksuiibf.1135341
ISNAD Özkanan, Arzu . "PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Ağustos 2022): 51-70 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1135341
AMA Özkanan A. PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 51-70.
Vancouver Özkanan A. PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 51-70.
IEEE A. Özkanan , "PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 51-70, Ağu. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1135341