Year 2013, Volume 3 , Issue 2, Pages 25 - 44 2013-06-01

Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi

Hasan Güner BERKANT [1] , Muhammed CÖMERT [2]


The main purpose of this research is to investigate the news about education reported in daily newspapers. Document analysis which is one of the qualitative research methods was used. The research was conducted by documental analysis of four of daily newspapers which were pressed between the dates of 17th April 2013 and 6th May 2013. At the end of the study it is determined that, the newspapers mostly includes the news about education such as secondary education, university, university entrance examination, 4+4+4 system and the news mostly belong to newspaper reporters. Most of the news stem from Minister of National Education. It is additionally determined that, the newspapers have various and comprehensive resources for the news and although the newspapers regularly include news about education, they don’t involve news about education on some days of week and the amounts of the news about education are relatively inadequate.
Bu çalışmanın genel amacı, günlük gazetelerdeki eğitimle ilgili haberlerin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 17.04.2012 ve 06.05.2012 tarihleri arasında günlük olarak basımı yapılan dört gazetenin içerik analizi ile incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda gazetelerin, eğitimle ilgili haberlerinde çoğunlukla ortaöğretim, üniversite, üniversite sınavı ve sınav sistemi, 4+4+4 sistemini konu aldıkları, muhabir haberlerinin çoğunlukta olduğu, haberlerin çoğunun bilgi kaynağının Milli Eğitim Bakanı olduğu, ayrıca haber konularında kapsam ve kaynak çeşitliliği bulunduğu, eğitim haberlerine belli oranlarda yer verildiği belirlenmiş olmasına karşın, haftanın bazı günlerinde eğitim haberlerine yer verilmediği ve eğitimle ilgili haber miktarının göreceli olarak yetersiz olduğu da belirlenmiştir.
 • AĞIN, E. (2008), Alternatif medya ve halk eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKYÜZ, Y. (2013), Türk eğitim tarihi M.Ö.1000 – M.S. 2013. Ankara: PegemA.
 • ALTYNBEKOVA, D. (2010), Media education in Kazakh secondary schools and the role of media products in foreign language learning. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ARSLAN, A. (2004a), Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-12.
 • ARSLAN, A. (2004b), Günümüz Türkiye’sinde medya gerçeği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • BAYRAM, F. (2008), Gazete okurlarının okuma motivasyonları ve doyumları üzerine bir kullanımlar ve doyumlar araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1), 321–336.
 • BOUTWELL, W. D. (1958), Education for the age of communication. The English Journal, 47(3).
 • CLINTON, K., PURUSHOTMA, R., ROBISON, A. J. ve WEIGEL, M. (2006), Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21 st century. MacArthur Foundation Publication, 1(1), 1-59.
 • CORTÉS, C. E. (2000), The children are watching: How the media teach about diversity. Multicultural education series. Teachers College Press: New York.
 • ÇELİK, D. ve UYSAL, M. (2012), Köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 285-306.
 • DeROCHE, E. F., SULLIVAN, B. L. ve GARRETT, S. D. (1999), Character matters: Using newspapers to teach character. Strategies for teachers, activities for parents. Newspaper in Education Resource Guide.
 • DEVECİ, H. (2005), Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımı, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(3), 159-166.
 • DEVECİ, H. (2007), Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 4174
 • ERKILIÇ, T. A. (2006), Medya ve eğitim ilişkisi üzerine bir araştırma. http://www. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/218.doc adresinden 22.05.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • ERKILIÇ, T. A. (2007), Eğitimle ilgili yazıların Eskişehir yerel gazetelerinde dağılımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 157-1
 • ERKILIÇ, T. A. (2008), Eğitimle ilgili yazılara ilişkin yerel basın üzerinde yapılan bir çözümleme. Yordam Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 223-234.
 • GEDİK, H. (2010), Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 97-118.
 • GILBERT, L. C. ve FEDOROV, A. (2004), A model for media education research in Russia and the US. Educational Media International, 41(2), 157-162.
 • GÖKÇE, N. (2009), Çevre eğitiminde gazetelerden yararlanma. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(6), 251-265.
 • GÖKTÜRK, G. (2001), Medyanın çocuk eğitimindeki rolü ve Türkiye çocuk dergisi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • JENKINS, H. (2009), Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. The MIT Press.
 • KARASAR, N. (2012), Bilimsel araştırma yöntemi (23. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KAVAK, N., TUFAN, Y. ve DEMİRELLİ, H. (2006), Fen-teknoloji okuryazarlığı ve informal fen eğitimi: gazetelerin potansiyel rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 17-28.
 • KAYA, R. (1999), Türkiye’de 1980 sonrası medyanın gelişimi ve ideoloji gereksinimi. www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/kaya.htm adresinden 18.05.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • KEJANLIOĞLU, D. B. (2004,. Türkiye’de medyanın dönüşümü (1.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • KIZILDAĞ, S. (2001), Pop müzikten popüler kültüre medya çocukları. İstanbul: Şehir Yayınları.
 • KÖSE-ÖZAY, E. (2008), Gazete haberlerinin biyoloji eğitiminde kullanımı. Kurumsal Eğitimbilim, 1(2), 84-91.
 • LEE, B. ve PADGETT, G. (2000), Evaluating the effectiveness of a mass media ethics course. Journalism and Mass Communication Educator, 55(2), 27
 • MACIONIS, J. J. (1997), Sociology. New Jersey: Prentice Hall.
 • MEB (2008), İlköğretim 4-8. sınıf öğretim programlarının öğrenme-öğretme sürecinde gazete kupürlerinden yararlanma. Ankara: http://ttkb.meb.gov.tr adresinden 24.02.2013 tarihinde erişilmiştir. MEB (2009), Ortaöğretim kurumları yönetmeliği. http:mevzuat.meb.gov.tr/ html/27305_0.html adresinden 02.03.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • NALÇAOĞLU, H. (2003), Medya ve toplum. İstanbul: İletişim Vakfı Yayınları
 • NEYDİM, N. (2004), Popüler çocuk kitapları ve medyasının çocuk kültürüne etkilerine sosyolojik gerçeklikler açısından bakış. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 57, 76-80.
 • OKTAY, A. (1987), Toplumsal değişme ve basın – 1960-1986 Türk basını üzerine uygulamalı bir çalışma. İstanbul: Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları (B/F/S), Tuba Matbaası.
 • ÖZDURDU, R. (2011), Medyada sahiplik ve yoğunlaşma, oluşturduğu sorunlar ve şeffaflığın sağlanması. Uzmanlık tezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara.
 • PATTON, M. Q. (1987), How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • TANRIÖVER, H. T. ve EYÜBOĞLU, A. (2000), Popüler kültür ürünlerinde kadın istihdamını etkileyebilecek öğeler. Ankara: KSSGM Yayınları.
 • TDK (2013), Türkçe sözlük. http://www.tdk .gov.tr adresinden 16.03.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • TOMAL, N., KARADENİZ, C. ve DEMİRKAYA, H. (2008), Gazete haberlerinin coğrafya öğretimindeki önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 73-85.
 • TORUK, İ. (2008), Üniversite gençliğinin medya kullanma alışkanlıkları üzerine bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 475-488.
 • ÜNLÜER, G. ve YAŞAR, Ş. (2012), Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 43-57.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ( Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILMAZ, N. (2007), Bilgi toplumunda okul ve medya ilişkisi: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (1981), http://www.yok.gov.tr/ content/view/1002/ adresinden 25.05.2012 tarihinde erişilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hasan Güner BERKANT

Author: Muhammed CÖMERT

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { ksuiibf125930, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {25 - 44}, doi = {}, title = {Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Berkant, Hasan Güner and Cömert, Muhammed} }
APA Berkant, H , Cömert, M . (2013). Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 25-44 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125930
MLA Berkant, H , Cömert, M . "Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 25-44 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/10267/125930>
Chicago Berkant, H , Cömert, M . "Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2013 ): 25-44
RIS TY - JOUR T1 - Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi AU - Hasan Güner Berkant , Muhammed Cömert Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 44 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi %A Hasan Güner Berkant , Muhammed Cömert %T Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi %D 2013 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Berkant, Hasan Güner , Cömert, Muhammed . "Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (June 2013): 25-44 .
AMA Berkant H , Cömert M . Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 25-44.
Vancouver Berkant H , Cömert M . Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 3(2): 25-44.
IEEE H. Berkant and M. Cömert , "Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 25-44, Jun. 2013

Authors of the Article
Hasan Güner BERKANT [1]
Muhammed CÖMERT [2]