Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 139 - 156 2017-12-30

YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Murat SEZİK [1]


Türkiye göç hareketliliğinin yoğun olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu göç hareketliliğini emek göçleri, zorunlu göçler, mübadele göçleri olmak üzere çeşitlendirmek mümkündür. Bu göçler gerek iç gerekse dış kaynaklı olsun Türkiye’yi belli dönemlerde ciddi boyutlarda uğraştıran sorun alanlarından birisi olmuştur.

                Evrensel bir olay olarak değerlendirebileceğimiz göçler fakir bölgelerden daha zengin bölgelere, savaş ve kargaşanın yaşandığı yerlerden barış ve düzenin bulunduğu yerlere, sağlık ve eğitimi imkânlarının çok sınırlı olduğu yerlerden bu imkânların görece daha iyi olduğu yerlere doğru gerçekleşen bir olaydır.             

                Bu çalışmanın kapsamını yurt dışı kaynaklı zorunlu göçlerin ve özellikle Suriye kaynaklı yurt dışı zorunlu göçlerin kentler üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Bunlar, göçün istihdam ve kentsel işgücü, kentin fiziki dokusu ve kentin sosyo-kültürel yapısı üzerindeki etkileridir.

 Anahtar Kelimeler: Zorunlu Göç, Kentler, İstihdam, Gecekondu, Ayrışma 

ZORUNLU GÖÇ, KENTLER, İSTİHDAM, GECEKONDU, AYRIŞMA
 • Ağır, Osman ve Sezik, M.,(2015), “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), ss.95-122
 • Akalın, Ayşe E. (2014), “Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen kadınların Toplumsal ve İktisadi varoluş Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi
 • Aksoy, Zeynep (2012), “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.5(20),s.292-303
 • Bayraklı, Cemile (2007), Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutları’nda (İzmir) Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneği, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim DalI, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Behar, Cem (1996), Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’nin Nüfusu (1500-1927), Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları.
 • Bilgi, Levent (2006) “Türk Romanında Savaş Sonrası Anadolu’ya Zorunlu Göçler” Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul
 • Çağlayan, Savaş (2015), Suriye Savaşı ve Suriyeli Göçmenler, Sosyoloji Divanı Dergisi, S.3(6), s.193-208
 • Çalışkan Vedat, Cengiz Akbulak (2010), Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12.s.115-122.
 • Çolak, Filiz (2013), “Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göç hareketi”, Tarih Okulu Dergisi, S.14,s.113-145
 • Deniz, taşkın (2014), “Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.18. ss.175-204.
 • Dil, Kemal (2015), “Göç Olgusuna Göçmenlerin deneyimleri üzerinden Bakmak”, İdeal kent, Kent Araştırmaları Dergisi, s.15,s.150-169
 • Durugönül, Esma (1997), “Sosyal Değişme, Göç ve Sosyal Hareketler”, Toplum ve Göç,2. Ulusal Sosyoloji Kongresi, s. 95-100, Ankara: DİE
 • Emgili, Fahriye (2017), “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Hakkındaki Araştırmalara Bir Bakış”, Tarih ve Günce, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic I/1, ss. 29-54.
 • Erdal, İbrahim, (2007), “ Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci Ve Sosyo- Ekonomik Değişimdeki Rolleri” , International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007 Ankara.
 • Genç, E., (1996), Kentlileşme, Geleneksel-Modern Geriliminde Kimlikler, Uluslararası Sosyoji Kongresi, s.308-317, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları
 • Goularas, Gökçe Bayındır (2012), Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 2, ss,129-146 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçduygu, Ahmet, (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Report, European University Institue, Florance.
 • İnan, Canan Emek (2016) “Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme”, Göç Araştırmaları Dergisi, S.2(3),s.10-33
 • Orhan, Oytun (2015), “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri”, El Cezire Türk, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/suriyeli-siginmacilarin-turkiyeye-etkileri
 • Özcan, Nazlı Şenses (2015), “Düzensiz göç üzerine Bir İnceleme”, İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, S.15,s.22-39
 • Öztürk, Emrullah (2014), “Türk Asıllı Afgan Mültecilerinin 12 Eylül Dönemi’nde İskân Ve İstihdamı” T.C. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Pınar, Mehmet (2014), “1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler Ve Demokrat Parti’nin Göçmen Politikası”, www.atam.gov.tr.23.08.2017
 • Kamil, İbrahim (2016), “ Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gerçekleşen 1950-1951 Göçünün Nedenleri”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, S.5(2), s.31-65.
 • Kaygalak, Sevilay (2009), Kentin Mültecileri, Ankara: Dipnot Yayınevi
 • Şenışık, Pınar (2016), “1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi: Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Devlet Pratikleri Ve Dönüşen Kimlikler”, Studies Of The Ottaman Domain, S. 6(10), s.84-120.
 • Krişçi, Kemal (2014) “ Misafirliğin Ötesine Geçerken: Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Sınavı”,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
 • Şirin, N.Aslı (2014), “ 1989 Zorunlu Göçü ve Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu:Tekirdağ’daki Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 28 – 29 Nisan
 • Tekeli,İ. (2014), Göç ve Ötesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Toksöz,G.,vd.(2012), Irregular Labour Migration in Turkey and Situation of Migrant Workers in the Labour Market, Ankara: IOM Tümtaş, Mim Sertaç, Cem Ergun (2016), “Göçün Toplumsal Ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S..21(4), S.1347-1359.
 • Uguz, S., Bilgen,İ., vd., (2004) “Göç ve Göçün Ruhsal Sonuçları”, Ç.Ü. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, c:13, s: 3, ss. 383–391
 • Yalçın, Cemal (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yıldırımalp Sinem ve İslamoğlu Emel (2016), “İstihdamda Suriyeli Göçmen Kadın Olmak”,1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, 1. Cilt, s.449-463
 • Yükseker, Deniz (2015), “Kürtlerin Yerinden Edilmesi ve Sosyal Dışlanma: 1990’lardakiZorla Göçün Sonuçları”, Küreselleşme Çağında Göç, İstanbul: İletişim yayınları
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Murat SEZİK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372943, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {139 - 156}, doi = {}, title = {YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Sezi̇k, Murat} }
APA Sezi̇k, M . (2017). YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 139-156 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372943
MLA Sezi̇k, M . "YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 139-156 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372943>
Chicago Sezi̇k, M . "YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 139-156
RIS TY - JOUR T1 - YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Murat Sezi̇k Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 156 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Murat Sezi̇k %T YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Sezi̇k, Murat . "YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 139-156 .
AMA Sezi̇k M . YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 139-156.
Vancouver Sezi̇k M . YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 139-156.
IEEE M. Sezi̇k , "YURT DIŞI ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 139-156, Dec. 2017