Research Article
PDF BibTex RIS Cite

THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 67 - 77, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399

Abstract

The condition, in which the current account deficit, the budget deficit, and the saving-investment deficit come together in any economy, is called the triple deficit. This paper presents a scientific application of the triple deficit hypothesis and an appreciation of the relationship among the triple deficit components and the economic growth in Turkey within the period 1985-2019.
This paper, ARDL model, bounds test, Error Correction Model and Toda-Yamamoto Test were applied to determine the relationships among the current account deficit, the budget deficit, and the saving-investment deficit. For the triple deficit hypothesis test, the results of the bounds test were significant at a statistical significance of 10%. The results showed that each of the ARDL model and the error correction Model confirmed is the presence of a long-term relationship between the three deficits. As the results of the Toda-Yamamoto Test clarified the existence of a relation tends from the budget deficit and the saving-investment deficit to the current account deficit with a statistical significance at 1%. For the appreciation of the relation among the components of the triple deficit and the economic growth, the results of ADRL model and error correction model pointed out to a long-term relationship among the current account deficit, the budget deficit of the economic growth.

References

 • Ahmed, S. (2019) “İkiz Açıklar Hipotezi: Yemen Üzerine Bir İnceleme” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akın, F. (2013). Cari İşlemler Açığın Oluşumu ve Finansmanı, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (3) Bildiriler Kitabı, Ankara, 1-24.
 • Alkswani, M. A. (2000, 26-29 October). The Twin Deficits Phenomenon in PetroleuEconomy: Evidence from Saudi Arabia, Presented at the Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF), Amman, Jordan. Son erişim tarihi 15 nisan 2020 http://www.mafhoum.com/press2/79E15.pdf
 • Altiner, A., Bozkurt, E. (2019). Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge Scholars Publishing. Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987) “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-
 • İpek, E., & Kizilgöl, Ö. A. (2016). Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açik / Triple Deficit in Turkish Economy. Ege Akademik Bakis, 16(3), 425. ‏ Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors” Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-254.
 • Kamacı, A. & Kara, S.Ş. (2019). Üçüz Açık Hipotezi: 1974-2015 Yılları Arası Türkiye Örneği. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi / Cilt: 4 Sayı: 8.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001) “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships” Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Saçık, S. Y., & Alagöz, M. (2010). TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU VE BORÇLANMA İLE İLİŞKİSİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. ‏ Şen, E. (2007). İkiz Açıklar İlişkisi (Türkiye Analizi: 1983-2005 Dönemi), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. ve Abdullah, K. (2007). Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması. (2. Baskı), Ankara: Orion Kitabevi, 38-39.
 • Spectral Methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 • Toda, Y. H. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Auto regressions With Possibly Integrated Process, Journal of Econometrics, 66: 225–250.
 • ÜNSAL, E. M. (2001). Makro İktisat, 4. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. ‏ Yaşar, S. (2014). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: Ampirik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 67 - 77, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399

Abstract

Herhangi bir ekonomide cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığının bir araya gelmesi durumuna üçüz açık denir. Bu makale, üçüz açık hipotezinin bilimsel bir uygulamasını ve 1985-2019 döneminde Türkiye'de üçüz açık bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi analiz edilmektedir.
Bu çalışmada cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı arasındaki ilişkileri belirlemek için ARDL modeli, sınır testi, Hata Düzeltme Modeli ve Toda-Yamamoto Testi uygulanmıştır. Üçüz açık hipotez testi için, sınır testinin sonuçları %10'luk istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlar, ARDL modelinin her birinin ve doğrulanan hata düzeltme modelinin üç açık arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını gösterdiğini göstermiştir. Toda-Yamamoto Testi sonuçlarına göre, bütçe açığı- tasarruf-yatırım açığı ve cari açık arasında bir ilişkinin varlığından söz edildiği gibi, istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Üçüz açığın bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ADRL modeli ve hata düzeltme modeli sonuçlarına gore ise; ekonomik büyümenin cari açık, bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı görülmektedir

References

 • Ahmed, S. (2019) “İkiz Açıklar Hipotezi: Yemen Üzerine Bir İnceleme” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akın, F. (2013). Cari İşlemler Açığın Oluşumu ve Finansmanı, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (3) Bildiriler Kitabı, Ankara, 1-24.
 • Alkswani, M. A. (2000, 26-29 October). The Twin Deficits Phenomenon in PetroleuEconomy: Evidence from Saudi Arabia, Presented at the Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF), Amman, Jordan. Son erişim tarihi 15 nisan 2020 http://www.mafhoum.com/press2/79E15.pdf
 • Altiner, A., Bozkurt, E. (2019). Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge Scholars Publishing. Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987) “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2): 251-276.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-
 • İpek, E., & Kizilgöl, Ö. A. (2016). Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açik / Triple Deficit in Turkish Economy. Ege Akademik Bakis, 16(3), 425. ‏ Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors” Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-254.
 • Kamacı, A. & Kara, S.Ş. (2019). Üçüz Açık Hipotezi: 1974-2015 Yılları Arası Türkiye Örneği. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi / Cilt: 4 Sayı: 8.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001) “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships” Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Saçık, S. Y., & Alagöz, M. (2010). TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU VE BORÇLANMA İLE İLİŞKİSİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. ‏ Şen, E. (2007). İkiz Açıklar İlişkisi (Türkiye Analizi: 1983-2005 Dönemi), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. ve Abdullah, K. (2007). Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması. (2. Baskı), Ankara: Orion Kitabevi, 38-39.
 • Spectral Methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 • Toda, Y. H. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Auto regressions With Possibly Integrated Process, Journal of Econometrics, 66: 225–250.
 • ÜNSAL, E. M. (2001). Makro İktisat, 4. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. ‏ Yaşar, S. (2014). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: Ampirik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Hayrettin KESGİNGÖZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
0000-0002-5143-4891
Türkiye


Suleiman H. M. AHMED
Taiz University
0000-0003-1978-8179
Yemen

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 11 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1036399, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2021}, volume = {11}, number = {2}, pages = {67 - 77}, doi = {10.47147/ksuiibf.1036399}, title = {THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY}, key = {cite}, author = {Kesgingöz, Hayrettin and Ahmed, Suleiman H. M.} }
APA Kesgingöz, H. & Ahmed, S. H. M. (2021). THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 67-77 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1036399
MLA Kesgingöz, H. , Ahmed, S. H. M. "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2021 ): 67-77 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/67736/1036399>
Chicago Kesgingöz, H. , Ahmed, S. H. M. "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2021 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY AU - HayrettinKesgingöz, Suleiman H. M.Ahmed Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 DO - 10.47147/ksuiibf.1036399 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY %A Hayrettin Kesgingöz , Suleiman H. M. Ahmed %T THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 11 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1036399 %U 10.47147/ksuiibf.1036399
ISNAD Kesgingöz, Hayrettin , Ahmed, Suleiman H. M. . "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 2 (December 2021): 67-77 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1036399
AMA Kesgingöz H. , Ahmed S. H. M. THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(2): 67-77.
Vancouver Kesgingöz H. , Ahmed S. H. M. THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 11(2): 67-77.
IEEE H. Kesgingöz and S. H. M. Ahmed , "THE TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 67-77, Dec. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.1036399