Research Article
BibTex RIS Cite

Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 47 - 69, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1115339

Abstract

Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin örgütsel sapma davranışlarına ve işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kahramanmaraş ilinde Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde çalışan 266 sağlık çalışanına psikolojik iyi oluş ölçeği, örgütsel sapma davranışları ve işten ayrılma niyeti ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 21 (Sttistical Package for the Social Sciennes) paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında analiz işlemine geçilmeden önce normal dağılım testi uygulanmış ve parametrik testlerin kullanımına karar verilmiştir. Sayı-yüzdelik hesaplama, frekans analizi, güvenirlik analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans (anova) analizi testi, pearson korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; hemşirelerde psikolojik iyi oluşun örgütsel sapma davranışları ve işten ayrılma niyetini istatiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmanın literatüre yeni bir katkısı ise psikolojik iyi oluşun örgütsel sapma davranışlarını anlamlı bir şekilde ve negatif yönde etkilediği bulgusudur. Örgütsel sapma davranışları ve alt boyutlarının da işten ayrılma niyetini istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.

References

  • Aksu, N., 2017. "Örgüt Temelli Benlik Saygısının Psikolojik İyi Oluşa Etkisinde İstismarcı Yönetimin Rolü". Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
  • Appelbaum, S.H., Iaconı, G.D. Ve Matousek, A., 2007. “Positive And Negative Deviant Workplace Behaviors:Causes, Impacts, And Solution”, Corporate Governance:The İnternational Journal Of Business İn Society, 7(5), 586-598.
  • Beder, N., 2019. “ Psikolojik İyi Oluşun İş Tatmininde Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: İstanbul İli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Cenkseven, F., 2004. “Üniversite Öğrencilerinde Öznel Ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
  • Çelik, S., 2008. “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 47 - 69, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1115339

Abstract

References

  • Aksu, N., 2017. "Örgüt Temelli Benlik Saygısının Psikolojik İyi Oluşa Etkisinde İstismarcı Yönetimin Rolü". Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
  • Appelbaum, S.H., Iaconı, G.D. Ve Matousek, A., 2007. “Positive And Negative Deviant Workplace Behaviors:Causes, Impacts, And Solution”, Corporate Governance:The İnternational Journal Of Business İn Society, 7(5), 586-598.
  • Beder, N., 2019. “ Psikolojik İyi Oluşun İş Tatmininde Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: İstanbul İli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Cenkseven, F., 2004. “Üniversite Öğrencilerinde Öznel Ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
  • Çelik, S., 2008. “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Tuba Yalçın 0000-0003-4090-9481

Mustafa Macit 0000-0002-5672-5161

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Yalçın, T., & Macit, M. (2022). Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 47-69. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1115339
AMA Yalçın T, Macit M. Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2022;12(2):47-69. doi:10.47147/ksuiibf.1115339
Chicago Yalçın, Tuba, and Mustafa Macit. “Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no. 2 (December 2022): 47-69. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1115339.
EndNote Yalçın T, Macit M (December 1, 2022) Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 2 47–69.
IEEE T. Yalçın and M. Macit, “Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 47–69, 2022, doi: 10.47147/ksuiibf.1115339.
ISNAD Yalçın, Tuba - Macit, Mustafa. “Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/2 (December 2022), 47-69. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1115339.
JAMA Yalçın T, Macit M. Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12:47–69.
MLA Yalçın, Tuba and Mustafa Macit. “Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 47-69, doi:10.47147/ksuiibf.1115339.
Vancouver Yalçın T, Macit M. Psikolojik İyi Oluşun Örgütsel Sapma Davranışları Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;12(2):47-69.