Research Article
PDF BibTex RIS Cite

REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 71 - 86, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1201173

Abstract

Ülkeler arasındaki rekabet, son dönemde ülke boyutunu aşmış, bölgelerin ve özellikle kentlerin taşıdıkları potansiyellerin farkına varmaları ülkelerle yarışır pozisyonlara erişmelerini, markalaşarak ön plana çıkmalarını sağlamıştır. Bu rekabet durumunun, bölgesel anlamda kentlere yansıması ve kentleri harekete geçiren dinamiklerinin bürokratik ve yerel kademeler tarafından yeterince algılanmaya başlamasıyla, yeni ve sistematik değişimin de kapısı aralanmıştır. Bu bağlamda, rekabet edebilir bir potansiyele sahip olan TRA1 Düzey 2 bölgesinin gelişime ve değişime en açık kenti konumunda olan Erzincan, sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullarla büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ulaşım koşullarının elverişliliği, büyük kentlerle olan bağlantı noktalarına yakınlığı, ticari açıdan bazı avantajlara sahip olması, kentin gelişimi ve markalaşması yönündeki temel argümanların yeterli olduğunu göstermektedir. Kentin yerel dinamiklerinin son zamanlarda yeni bir yapılanma içinde olması, beledi birçok faaliyete ev sahipliği yapmasıyla, değişimi, kentin modern yüzünde görmek mümkündür. Yine bölgesel kalkınma örgütleri ve yerel kuruluşların çalışmaları, Erzincan’ın bölgede cazibe merkezi haline gelmesi konusundaki gelişimini hızlandırmaktadır.
Çalışmada, Erzincan kentinin rekabet edilebilirlik açısından markalaşma olgusunun, kentin sosyo-kültürel hayatına yansımaları ve bu imkânlarını ne ölçüde geliştirebileceği, marka olma sürecinde kentte yürütülen faaliyetler ve bu sürece sağlanabilecek bilimsel ve dinamik desteklerin neler olabileceği ortaya konulmaktadır. Çalışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılmakta olup, ayrıca Erzincan ili çeşitli verileri ışığında analiz edilmektedir.

References

 • Ak, Duygu ve Yetkin, Hayal (2013), “Kentlerin Markalaşması: İzmir Bir Marka Kent Mi?”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ss. 688-700.
 • Aladağ, Ömer Faruk, “Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler”, Alıntı: http://www.fka.gov.tr, 10.07.2016.
 • Albayrak, Ayşe Nur ve Erkut, Gülden (2010), “Türkiye’de Bölgesel Rekabet Gücü”. Megaronjournal, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 137-148.
 • Arda, Mehmet (2009), Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi, EDAM ve Deloitte Ortak Yayını.
 • Avcılar, Mutlu Yüksel ve Kara, Ergün (2015), “Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, ss. 76-94.
 • Çukurçayır, Mehmet Akif ve Sağır, Hayriye (2013), “Bölgesel Çekim Merkezi Olarak Konya’nın Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ss. 665-678.
 • Erzincan Belediyesi, Alıntı: https://erzincan.bel.tr/, 03.11.2022.
 • Fırat Kalkınma Ajansı, https://fka.gov.tr/, 02.11.2022.
 • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2013, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2013_gyue.pdf, 08.07.2016.
 • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2021, https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi, 03.11.2022.
 • http://emlakkulisi.com/turkiyenin-en-yasinilir-kenti-ankara/46116, 10.07.2022.
 • http://www.izto.org.tr/portals/0/pusuladergisi/2009/05-06/5.pdf, 10.07.2022.
 • https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/hesaplananKentArastirmasiSorgula.do, 10.07.2022.
 • İmre, Ahmet N. (1993), “Rekabet Edebilirlik ve Yönetim Stratejisi Üzerine”, Yönetim Dergisi, 16, ss. 9-12.
 • Kahraman, Emrah (2015), Yerel Yönetim Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Erzincan İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Kaypak, Şafak (2013), “Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği)”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, ss. 202-221.
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (2015), Erzincan Sosyal Yapı Analizi, https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/a74f4-sosyal-yapi-analizi-erzincan.pdf, 10.02.2022.
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Planı, (2014-2023), Mevcut Durum Analizi (2014-2023). Türkiye: KUDAKA, https://kudaka.ka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kudaka_bolge_plani_2014_2023.pdf, 10.02.2022.
 • Özdemir, Şuayip ve Karaca, Yusuf (2009), “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, ss. 113-134.
 • Sakarya, A. (2011), TRA1 (Erzurum-Erzincan- Bayburt) Bölgesi Mekânsal Stratejik Plan Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şiranlı, Yusuf Turan (2015), Kentsel Yerleşim Alanlarında Fiziki Planlama Memnuniyetinin Araştırılması: Erzincan Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2014), Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı: Türkiye: T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), İl Göstergeleri: Seçilmiş Göstergelerle Erzincan, Alıntı: http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ERZINCAN.pdf, 12.06.2022.
 • Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK), (2010), İller Arası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010, Alıntı: http://www.mirket.net/urak/wp-content/uploads/2014/04/URAK_IllerarasiRekabetcilikendeksi2009-2010.pdf, 10.07.2016.
 • Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK), (2018), İller Arası Rekabetçilik Endeksi-2018, http://www.urak.org/wp-content/uploads/2019/05/URAK_%C4%B0RE_2018-2.pdf, 02.11.2022.
 • Vural, Beste Burcu (2010), Şehir Markası Yaratma Süreci ve Edirne Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yaşar, Berat Ersan (2013), Kent ve Bölge Markalaşması, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: KUDAKA.
 • Yılmaz, Ali Sırrı ve Yücel, Nurcan (2016), “Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, ss. 61-78.

Year 2022, Volume: 12 Issue: 2, 71 - 86, 30.12.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1201173

Abstract

References

 • Ak, Duygu ve Yetkin, Hayal (2013), “Kentlerin Markalaşması: İzmir Bir Marka Kent Mi?”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ss. 688-700.
 • Aladağ, Ömer Faruk, “Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler”, Alıntı: http://www.fka.gov.tr, 10.07.2016.
 • Albayrak, Ayşe Nur ve Erkut, Gülden (2010), “Türkiye’de Bölgesel Rekabet Gücü”. Megaronjournal, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 137-148.
 • Arda, Mehmet (2009), Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi, EDAM ve Deloitte Ortak Yayını.
 • Avcılar, Mutlu Yüksel ve Kara, Ergün (2015), “Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, ss. 76-94.
 • Çukurçayır, Mehmet Akif ve Sağır, Hayriye (2013), “Bölgesel Çekim Merkezi Olarak Konya’nın Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, ss. 665-678.
 • Erzincan Belediyesi, Alıntı: https://erzincan.bel.tr/, 03.11.2022.
 • Fırat Kalkınma Ajansı, https://fka.gov.tr/, 02.11.2022.
 • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2013, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2013_gyue.pdf, 08.07.2016.
 • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2021, https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi, 03.11.2022.
 • http://emlakkulisi.com/turkiyenin-en-yasinilir-kenti-ankara/46116, 10.07.2022.
 • http://www.izto.org.tr/portals/0/pusuladergisi/2009/05-06/5.pdf, 10.07.2022.
 • https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/hesaplananKentArastirmasiSorgula.do, 10.07.2022.
 • İmre, Ahmet N. (1993), “Rekabet Edebilirlik ve Yönetim Stratejisi Üzerine”, Yönetim Dergisi, 16, ss. 9-12.
 • Kahraman, Emrah (2015), Yerel Yönetim Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Erzincan İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Kaypak, Şafak (2013), “Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği)”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, ss. 202-221.
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (2015), Erzincan Sosyal Yapı Analizi, https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/a74f4-sosyal-yapi-analizi-erzincan.pdf, 10.02.2022.
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Planı, (2014-2023), Mevcut Durum Analizi (2014-2023). Türkiye: KUDAKA, https://kudaka.ka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kudaka_bolge_plani_2014_2023.pdf, 10.02.2022.
 • Özdemir, Şuayip ve Karaca, Yusuf (2009), “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, ss. 113-134.
 • Sakarya, A. (2011), TRA1 (Erzurum-Erzincan- Bayburt) Bölgesi Mekânsal Stratejik Plan Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şiranlı, Yusuf Turan (2015), Kentsel Yerleşim Alanlarında Fiziki Planlama Memnuniyetinin Araştırılması: Erzincan Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2014), Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı: Türkiye: T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), İl Göstergeleri: Seçilmiş Göstergelerle Erzincan, Alıntı: http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ERZINCAN.pdf, 12.06.2022.
 • Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK), (2010), İller Arası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010, Alıntı: http://www.mirket.net/urak/wp-content/uploads/2014/04/URAK_IllerarasiRekabetcilikendeksi2009-2010.pdf, 10.07.2016.
 • Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK), (2018), İller Arası Rekabetçilik Endeksi-2018, http://www.urak.org/wp-content/uploads/2019/05/URAK_%C4%B0RE_2018-2.pdf, 02.11.2022.
 • Vural, Beste Burcu (2010), Şehir Markası Yaratma Süreci ve Edirne Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yaşar, Berat Ersan (2013), Kent ve Bölge Markalaşması, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: KUDAKA.
 • Yılmaz, Ali Sırrı ve Yücel, Nurcan (2016), “Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, ss. 61-78.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yeter AVŞAR
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ
0000-0001-7190-7150
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1201173, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {71 - 86}, doi = {10.47147/ksuiibf.1201173}, title = {REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Avşar, Yeter} }
APA Avşar, Y. (2022). REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 71-86 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1201173
MLA Avşar, Y. "REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 71-86 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/74569/1201173>
Chicago Avşar, Y. "REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 71-86
RIS TY - JOUR T1 - REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ AU - YeterAvşar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1201173 DO - 10.47147/ksuiibf.1201173 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 86 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1201173 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1201173 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ %A Yeter Avşar %T REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1201173 %U 10.47147/ksuiibf.1201173
ISNAD Avşar, Yeter . "REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 2 (December 2022): 71-86 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1201173
AMA Avşar Y. REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 71-86.
Vancouver Avşar Y. REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 71-86.
IEEE Y. Avşar , "REKABET EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 71-86, Dec. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1201173