Research Article
BibTex RIS Cite

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Year 2023, Volume: 13 Issue: 2, 47 - 60, 30.12.2023
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1401990

Abstract

Bu çalışmanın amacı 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarını etkileyip etkilemediğini tespit etmektir. Çalışmada inşaat sektöründe faaliyet gösteren 28 şirketin 2022/6 ve 2023/6 dönemlerine ait finansal performans göstergeleri kullanılmıştır. Firmaların deprem sonrasındaki performans göstergelerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi aşamasında T-Testinden (Bağımlı Örneklem- Wilcoxon İşaretli Sıralar) faydalanılmıştır. Araştırmada likidite oranı , PD/DD’i ve aktif karlılık oranı (ROA) ortalamalarının deprem öncesine göre depremden sonra artış gösterdiği ve deprem öncesi ve sonrasındaki ortalamalardaki bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Diğer taraftan deprem sonrası aktif devir hızı, öz kaynak karlılığı ve net kar marjı finansal oranlarının ortalamalarında, depremden önceki ortalamalara nazaran istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular , deprem sonrasında inşaat sektöründe kısmi düzeyde bir gelişim olduğunu göstermektedir.

References

 • AFAD, (2014) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara
 • Akkuş, Hilmi Tunahan ve Kışlalıoğlu, Varol (2023), “Investigating The Effects Of Natural Disasters On The Stock Market On A Sectoral Basis: The Case Of 2023 Kahramanmaraş/Türkiye Earthquake”, International Journal of Business and Economic Studies, Cilt.5, Sayı:2, ss. 141-151.
 • Altun, Fatih (2018).” Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme”, Sosyal Çalışma Dergisi, Cilt.2, Sayı:1, ss. 1-15.
 • Atabay, Esra ve Kamilçelebi, Öztürk Ayşegül (2023),” Depremlerin Şirketlerin Finansal Durumları Üzerindeki Etkisi: 1999 ve 2011 Depremlerinden Hareketle 2023 Depremi” Sosyal, İnsan Ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar,ss. 1191-1225.
 • Bardakçı, Hasan ve Demirtaş, Furkan (2023),” Doğal Afetlerin Dış Ticarete Etkisi: 2023 Türkiye Depremleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Avrasya Dosyası Dergisi Cilt .14, Sayı 1, ss. 183-204
 • Demirgil, Hakan (2014). “Parametrik Olmayan (Non-Parametric) Hipotez Testleri”. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ed. Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Doruk, Ömer Tuğsal (2022) “COVID-19’un Finansal Performansa Etkisi: Gıda Sektörü Firmaları İçin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Cilt.22, Sayı: 66, ss.67-82.
 • Düzer, Murat & Önce Saime (2017), “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Finansal Performans: Bist’te İşlem Gören Şirketler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz.”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt., Sayı:2, ss.637-648.
 • Eroğlu, Abdullah (2014). “Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerin Varsayımları”. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ed. Şeref Kalaycı. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ersoy, Mete ve Orçun, Çağatay (2022), “COVID-19 Pandemisi Etkisinde Entropi Tabanlı TOPSIS ile Finansal Performans Analizi: BIST Üzerinde Bir Uygulama.” İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, Cilt. 4, Sayı:2, ss. 32-55. Evci, Gökçen (2023),”6 Şubat 2023 Depremlerinin Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri: Bir Olay Çalışması”, 3. International Mediterranean Congress, Mersin, Türkiye.
 • https://mustafaotrar.net/istatistik/dagilimlarin-normalligi-ve-normalligin-test-edilmesi/ (05.10.2023).
 • https://www.dunya.com/ekonomi/bm-depremlerin-ardindan-gida-uretimi-yuzde-20den-fazla-dustu-haberi-690116 (10.10.2023).
 • https://www.fao.org/turkiye/news/detail-news/tr/c/1635813/ (10.10.2023).
 • https://www.haberturk.com/ihracat-subatta-geriledi-3570211-ekonomi#:~:text=Deprem (09.08.2023).
 • https://www.imsad.org/Haber/insaat-malzemeleri-sanayi-bilesik-endeksinde-depremin-etkileri hissedildi. (10.10.2023).
 • https://www.mahfiegilmez.com/2023/02/depremlerin-ekonomiye-etkisi.html (02.08.2023).
 • https://www.paraanaliz.com/2023/raporlar/insaat-sektorunde-gundemi-deprem-bolgesinin-yeniden-imari-belirliyor-g-57957/(10.10.2023).
 • https://www.paradergi.com.tr/finans/2023/02/15/gsyhdaki-kayip-icin-350- Genç Sertkaya, H., (2023) GSYH’daki kayıp için 350 milyar TL yatırıma ihtiyaç var (15.04.2023).
 • https://www.sbb.gov.tr/2023-kahramanmaras-ve-hatay-depremleri-raporu/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2023). 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu (03.08.2023).
 • Kanat, Ersin ve Tetik, Nevzat (2023), “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Bist (Borsa İstanbul) Üzerindeki Etkileri”, Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (113-123), Özgür Yayınları, Gaziantep.
 • Kara, Gizem ve Sezgin, Mete (2023),” Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Türkiye’nin Turizm Ekonomisi Üzerindeki Etkisi”, Deprem ve Turizm, 21.
 • Karamahmutoğlu, Kılıç Merve (2022),” Covid-19’un Sektörlerin Finansal Performansına Etkisinin Oran Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:95, ss. 35-56.
 • Kılıç, Merve (2019), “Borsa İstanbul Şirketlerinin Kapsamlı Gelir Raporlama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Cilt.14, Sayı:54, ss. 127-140.
 • Kırkağaç, Murat ve Karpuz, Esra (2023),”2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Bıst Banka ve Sigorta Piyasasına Etkisi Üzerine Bir Olay Çalışması Analizi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.13, Sayı:2, ss. 387-401.
 • Öndeş Turan ve Özkan Tuba (2021).,” Bütünleşik CRITIC-EDAS Yaklaşımıyla Covid-19 Pandemisinin Bilişim Sektörü Üzerindeki Finansal Performans Etkisi”,Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt.12,Sayı:2,ss. 506-522.
 • Paksoy, Ömer Burak ve Duran, Zafer (2023). “Otomotiv Sektörünün Covid-19 Sürecindeki Finansal Performansının CRITIC ve MOOSRA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Cilt.22, Sayı: 68, ss.227-248.
 • Say, Servet ve Doğan, Mesut (2023), “Depremlerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: 2023 Yılı Kahramanmaraş Depremi Örneği”, Social Sciences Research Journal, Cilt.12, Sayı:1, ss. 90-97.
 • Şahin, Şakir (2019), “Türkiye’de Afet Yönetimi ve 2023 Hedefleri”, Türk Deprem Araştırma Dergisi, Cilt.1, Sayı:2, ss. 180-196.
 • Şen, Selçuk (2023), "Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomiye Etkisi". Diplomasi ve Strateji Dergisi, Cilt.4, Sayı:1, ss. 1-55.
 • Tabachnick, Barbara G., Fidell, Linda ve Ullman Jodie (2013),” Using Multivariate Statistics” (6. Bs.), Pearson, Boston.
 • Tetik, Nevzat ve Akbulut, İlhan İlker (2023), ”6 Şubat 2023’te Yaşanan Depremin Ekonomik ve Finansal Etkileri: İhracat Üzerinden Bir İnceleme”, Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (93-103), Özgür Yayınları, Gaziantep.
 • Zeytinoğlu, Emin ve Önder, Şerife (2023),” Covid-19 Pandemisinin Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama”, The Journal of International Scientific Researches, Cilt. 8, Sayı:1, ss. 95-106.
Year 2023, Volume: 13 Issue: 2, 47 - 60, 30.12.2023
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1401990

Abstract

References

 • AFAD, (2014) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara
 • Akkuş, Hilmi Tunahan ve Kışlalıoğlu, Varol (2023), “Investigating The Effects Of Natural Disasters On The Stock Market On A Sectoral Basis: The Case Of 2023 Kahramanmaraş/Türkiye Earthquake”, International Journal of Business and Economic Studies, Cilt.5, Sayı:2, ss. 141-151.
 • Altun, Fatih (2018).” Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme”, Sosyal Çalışma Dergisi, Cilt.2, Sayı:1, ss. 1-15.
 • Atabay, Esra ve Kamilçelebi, Öztürk Ayşegül (2023),” Depremlerin Şirketlerin Finansal Durumları Üzerindeki Etkisi: 1999 ve 2011 Depremlerinden Hareketle 2023 Depremi” Sosyal, İnsan Ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar,ss. 1191-1225.
 • Bardakçı, Hasan ve Demirtaş, Furkan (2023),” Doğal Afetlerin Dış Ticarete Etkisi: 2023 Türkiye Depremleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Avrasya Dosyası Dergisi Cilt .14, Sayı 1, ss. 183-204
 • Demirgil, Hakan (2014). “Parametrik Olmayan (Non-Parametric) Hipotez Testleri”. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ed. Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Doruk, Ömer Tuğsal (2022) “COVID-19’un Finansal Performansa Etkisi: Gıda Sektörü Firmaları İçin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Cilt.22, Sayı: 66, ss.67-82.
 • Düzer, Murat & Önce Saime (2017), “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Finansal Performans: Bist’te İşlem Gören Şirketler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz.”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt., Sayı:2, ss.637-648.
 • Eroğlu, Abdullah (2014). “Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerin Varsayımları”. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ed. Şeref Kalaycı. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ersoy, Mete ve Orçun, Çağatay (2022), “COVID-19 Pandemisi Etkisinde Entropi Tabanlı TOPSIS ile Finansal Performans Analizi: BIST Üzerinde Bir Uygulama.” İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, Cilt. 4, Sayı:2, ss. 32-55. Evci, Gökçen (2023),”6 Şubat 2023 Depremlerinin Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri: Bir Olay Çalışması”, 3. International Mediterranean Congress, Mersin, Türkiye.
 • https://mustafaotrar.net/istatistik/dagilimlarin-normalligi-ve-normalligin-test-edilmesi/ (05.10.2023).
 • https://www.dunya.com/ekonomi/bm-depremlerin-ardindan-gida-uretimi-yuzde-20den-fazla-dustu-haberi-690116 (10.10.2023).
 • https://www.fao.org/turkiye/news/detail-news/tr/c/1635813/ (10.10.2023).
 • https://www.haberturk.com/ihracat-subatta-geriledi-3570211-ekonomi#:~:text=Deprem (09.08.2023).
 • https://www.imsad.org/Haber/insaat-malzemeleri-sanayi-bilesik-endeksinde-depremin-etkileri hissedildi. (10.10.2023).
 • https://www.mahfiegilmez.com/2023/02/depremlerin-ekonomiye-etkisi.html (02.08.2023).
 • https://www.paraanaliz.com/2023/raporlar/insaat-sektorunde-gundemi-deprem-bolgesinin-yeniden-imari-belirliyor-g-57957/(10.10.2023).
 • https://www.paradergi.com.tr/finans/2023/02/15/gsyhdaki-kayip-icin-350- Genç Sertkaya, H., (2023) GSYH’daki kayıp için 350 milyar TL yatırıma ihtiyaç var (15.04.2023).
 • https://www.sbb.gov.tr/2023-kahramanmaras-ve-hatay-depremleri-raporu/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2023). 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu (03.08.2023).
 • Kanat, Ersin ve Tetik, Nevzat (2023), “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Bist (Borsa İstanbul) Üzerindeki Etkileri”, Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (113-123), Özgür Yayınları, Gaziantep.
 • Kara, Gizem ve Sezgin, Mete (2023),” Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Türkiye’nin Turizm Ekonomisi Üzerindeki Etkisi”, Deprem ve Turizm, 21.
 • Karamahmutoğlu, Kılıç Merve (2022),” Covid-19’un Sektörlerin Finansal Performansına Etkisinin Oran Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:95, ss. 35-56.
 • Kılıç, Merve (2019), “Borsa İstanbul Şirketlerinin Kapsamlı Gelir Raporlama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Cilt.14, Sayı:54, ss. 127-140.
 • Kırkağaç, Murat ve Karpuz, Esra (2023),”2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Bıst Banka ve Sigorta Piyasasına Etkisi Üzerine Bir Olay Çalışması Analizi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.13, Sayı:2, ss. 387-401.
 • Öndeş Turan ve Özkan Tuba (2021).,” Bütünleşik CRITIC-EDAS Yaklaşımıyla Covid-19 Pandemisinin Bilişim Sektörü Üzerindeki Finansal Performans Etkisi”,Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt.12,Sayı:2,ss. 506-522.
 • Paksoy, Ömer Burak ve Duran, Zafer (2023). “Otomotiv Sektörünün Covid-19 Sürecindeki Finansal Performansının CRITIC ve MOOSRA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Cilt.22, Sayı: 68, ss.227-248.
 • Say, Servet ve Doğan, Mesut (2023), “Depremlerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: 2023 Yılı Kahramanmaraş Depremi Örneği”, Social Sciences Research Journal, Cilt.12, Sayı:1, ss. 90-97.
 • Şahin, Şakir (2019), “Türkiye’de Afet Yönetimi ve 2023 Hedefleri”, Türk Deprem Araştırma Dergisi, Cilt.1, Sayı:2, ss. 180-196.
 • Şen, Selçuk (2023), "Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomiye Etkisi". Diplomasi ve Strateji Dergisi, Cilt.4, Sayı:1, ss. 1-55.
 • Tabachnick, Barbara G., Fidell, Linda ve Ullman Jodie (2013),” Using Multivariate Statistics” (6. Bs.), Pearson, Boston.
 • Tetik, Nevzat ve Akbulut, İlhan İlker (2023), ”6 Şubat 2023’te Yaşanan Depremin Ekonomik ve Finansal Etkileri: İhracat Üzerinden Bir İnceleme”, Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (93-103), Özgür Yayınları, Gaziantep.
 • Zeytinoğlu, Emin ve Önder, Şerife (2023),” Covid-19 Pandemisinin Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama”, The Journal of International Scientific Researches, Cilt. 8, Sayı:1, ss. 95-106.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Government Accounting
Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Akgemci 0000-0003-0019-5664

Publication Date December 30, 2023
Submission Date December 8, 2023
Acceptance Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Akgemci, A. (2023). KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 47-60. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1401990
AMA Akgemci A. KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2023;13(2):47-60. doi:10.47147/ksuiibf.1401990
Chicago Akgemci, Ahmet. “KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no. 2 (December 2023): 47-60. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1401990.
EndNote Akgemci A (December 1, 2023) KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 2 47–60.
IEEE A. Akgemci, “KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 2, pp. 47–60, 2023, doi: 10.47147/ksuiibf.1401990.
ISNAD Akgemci, Ahmet. “KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/2 (December 2023), 47-60. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1401990.
JAMA Akgemci A. KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023;13:47–60.
MLA Akgemci, Ahmet. “KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 2, 2023, pp. 47-60, doi:10.47147/ksuiibf.1401990.
Vancouver Akgemci A. KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023;13(2):47-60.