Research Article
BibTex RIS Cite

ÖRGÜTSEL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’Nİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Year 2024, Volume: 14 Issue: 1, 1 - 14, 28.06.2024
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1407109

Abstract

Bu çalışma, Vogus and Sutcliffe (2007, 2012) tarafından geliştirilen ve Weick and Sutcliffe (2015) tarafından güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi’nden örgütsel farkındalık alanyazınına uyarlanan Örgütsel Farkındalık Ölçeği’ni Türkçe alanyazına tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. İlgili ölçeğin Türkçeye çevrilmesinin ardından dil ve içerik uygunluğu uzman görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma 738 katılımcıya uygulanmış ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,926 olarak saptanmıştır. Analiz sonucuna göre Türkçeye uyarlanan ölçeğin, Örgütsel Farkındalık Ölçeği’nin tek faktörlü yapısını doğruladığı görülmektedir. Bu ölçek, işletmelerin temel etkinliğini ölçmede beş prensipli mekanizması ile en kısa yol olma özelliğini göstermektedir. Ayrıca ölçek, belirsizlik ve rekabet gibi tüm çevresel koşullarda organizasyonel gelişim için bir yol haritası sunmaktadır.

Ethical Statement

Makalenin bütün aşamalarında bilimsel etiğe ve akademik kurallara riayet ettiğimi, çalışmada doğrudan veya dolaylı olarak kullandığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, yazımda dergi yazım kılavuzuna uygun davranıldığını taahhüt ederim.

Supporting Institution

Anadolu Birleştirici Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi olan işletmeler aracılığı ile veri toplama sürecine destek vermiştir.

Thanks

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi editör ve makalemi inceleyecek hakemlere kıymetli değerlendirmeleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

References

 • Bandalos, D. L., & Finney, S. J. (2010). Factor analysis: exploratory and confirmatory. G. R. Hancock, & R. O.
 • Mueller (Dü) içinde, The reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences (s. 93-114). New York, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315755649.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum (9 b.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları (4. Baskı). (4 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Eroğlu, A. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Ş. Kalaycı, Dü.) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Fiol, C. M., & O'Connor, E. J. (2003). Waking up! mindfulness in the face of bandwagons. The Academy of Management Review, 28(1), 54-70. https://doi.org/10.2307/30040689.
 • Gencel, İ. E., & Candan, D. G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 55-68. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2211.
 • Hoy, W. K., Gage, C. Q., & Tarter, C. J. (2004). Theoretical and empirical foundations of mindful schools. W. K.
 • Hoy, & C. Miskel (Dü) içinde, Educational administration, policy and reform: research and measurement (s. 305-335). Greenwich: Information Age Publishing.
 • Hoy, W. K., Gage, C. Q., & Tarter, C. J. (2006). School mindfulness and faculty trust: necessary conditions for each other? Educational Administration Quarterly, 42(2), 236-255. https://doi.org/10.1177/0013161X04273844.
 • Huck , S. W. (2012). Reading statistics and research. Boston: Pearson.
 • Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237. https://doi.org/10.17860/efd.08969
 • Kemani, M., Grimby-Ekman, A., Lundgren, J., Sullivan, M., & Lundberg, M. (2019). Factor structure and internal consistency of a Swedish version of the pain catastrophizing scale. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 63(2), 259-266. https://doi.org/10.1111/aas.13246
 • Kerlinger, F. N. (1973). Foundation of behavioural research. New York: HRW - Holt, Rinehart and Winston.
 • Kline, R. (2009). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Langer, E. J. (1993). A mindful education. Educational Psychologist Journal, 28(1), 43-50. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2801_4
 • Liu-Thompkins, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of Advertising Research, 43, 207-216. https://doi.org/10.1017/S0021849903030204
 • Magnano, P., Platania, S., Ramaci, T., & Santisi, G. (2017). Validation of the Italian version of the mindfulness organizing scale (mos) in organizational contexts. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology Journal, 24(1), 45-64. https://doi.org/10.4473/TPM24.1.3
 • McKinniss, S. A. (2015). Case studies of organizational mindfulness and shared governance. Ohio: The Ohio State University Graduate Program in Educational Policy and Leadership, Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Morgeson, F. P., & Hofmann, D. A. (1999). The structure of collective constructs: implications for multilevel research and theory development. Academy of Management Review (24), 249-265. https://doi.org/10.2307/259081
 • Ndubisi, N. O. (2012). Mindfulness, reliability, pre-emptive conflict handling, customer orientation and outcomes in Malaysia's healthcare sector. Journal of Business Research (65), 537-546. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.019
 • Parker, S. L., Jimmieson , N. L., Walsh, A. J., & Loakes, J. L. (2015). Trait resilience fosters adaptive coping when control opportunities are high: implications for the motivating potential of active work. Journal of Business and Psychology, 30(3), 583-604. https://doi.org/10.1007/s10869-014-9383-4
 • Pirson, M., Langer, E., Bodner, T., & Zilcha-Mano, S. (2012). The development and validation of the langer mindfulness scale–enabling a socio-cognitive perspective in mindfulness in organizational contexts. Fordham University Schools of Business Research Paper, 1-54.
 • Ray, J. L., Baker, L. T., & Plowman, D. A. (2011). Organizational mindfulness in business schools. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 188-203. https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr188
 • Scherer, R. F., Wiebe, F. A., Luther, D. C., & Adams, J. S. (1988). Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnarie. Psychological Report, 62(3), 763-770. https://doi.org/10.2466/pr0.1988.62.3.763
 • Sheedy, E. A., Griffin, B., & Barbour, J. P. (2017). A framework and measure for examining risk climate in financial institutions. Journal of Business and Psychology, 32(1), 101-116. https://doi.org/10.1007/s10869-015-9424-7
 • Tabachnick, B. G., & Fidell , L. S. (2014). Using multivariate statistics. USA: Pearson Education Limited.
 • Vogus, T. J. (2011). Mindful organizing establishing and extending the foundations of highly reliable performance. G. M. Spreitzer, & K. S. Cameron (Dü) içinde, The oxford handbook of positive organizational scholarship (s. 664-676). New York: Oxford University Press.
 • Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). The safety organizing scale: development and validation of a behavioral measure of safety culture in hospital nursing units. Medical Care, 45(1), 46-54. https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000244635.61178.7a
 • Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2012). Organizational mindfulness and mindful organizing: a reconciliation and path forward. Academy of Management Learning and Education, 11(4), 722-735. https://doi.org/10.5465/amle.2011.0002C.
 • Weick, K. E., & Putnam, T. (2006). Organizing for mindfulness eastern wisdom and western knowledge. Journal of Management, 15 (3), 275-287. https://doi.org/10.1177/1056492606291202
 • Weick, K. E., & Sutcliffe , K. M. (2015). Managing the unexpected: sustained performance in a complex world (3 b.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Press.
 • Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2001). Managing the unexpected. assuring high performance in an age of complexity. San Francisco: CA:Jossey-Bass.
 • Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainity. San Francisco: CA: Jossey-Bass.
 • Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (1999). Organizing for high reliability: processes of collective mindfulness. (R. S. Sutton, B. V. Shaw, & B. M. Shaw, Dü) Research in Organizational Behaviour, 81-123.
 • Zhao, H., Liu, W., Li, J., & Yu, X. (2019). Leader–member exchange, organizational identification and knowledge hiding: the moderating role of relative leader–member exchange. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 834–848. https://doi.org/10.1002/job.2359 .

ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH

Year 2024, Volume: 14 Issue: 1, 1 - 14, 28.06.2024
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1407109

Abstract

This study aims to introduce the scale of organizational mindfulness to Turkish literature which was developed by Vogus and Sutcliffe (2007, 2012) and adapted to organizational mindfulness literature from Highly Reliable Organizations Theory by Weick and Sutcliffe (2015). In this context, validity and reliability analyzes were performed. After the translation of the related scale into Turkish, the suitability of language and content was evaluated according to expert opinions. The survey was applied to 738 people and the internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.926. As a result of the analysis, it is seen that the scale adapted to Turkish validates the single factor structure of organizational mindfulness scale. This scale shows the feature of being the shortest way with its five-principle mechanism in measuring the basic efficiency of enterprises. Also, the scale provides a roadmap for organizational development in all environmental conditions such as uncertainty and competition.

References

 • Bandalos, D. L., & Finney, S. J. (2010). Factor analysis: exploratory and confirmatory. G. R. Hancock, & R. O.
 • Mueller (Dü) içinde, The reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences (s. 93-114). New York, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315755649.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum (9 b.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları (4. Baskı). (4 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Eroğlu, A. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Ş. Kalaycı, Dü.) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Fiol, C. M., & O'Connor, E. J. (2003). Waking up! mindfulness in the face of bandwagons. The Academy of Management Review, 28(1), 54-70. https://doi.org/10.2307/30040689.
 • Gencel, İ. E., & Candan, D. G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 55-68. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2211.
 • Hoy, W. K., Gage, C. Q., & Tarter, C. J. (2004). Theoretical and empirical foundations of mindful schools. W. K.
 • Hoy, & C. Miskel (Dü) içinde, Educational administration, policy and reform: research and measurement (s. 305-335). Greenwich: Information Age Publishing.
 • Hoy, W. K., Gage, C. Q., & Tarter, C. J. (2006). School mindfulness and faculty trust: necessary conditions for each other? Educational Administration Quarterly, 42(2), 236-255. https://doi.org/10.1177/0013161X04273844.
 • Huck , S. W. (2012). Reading statistics and research. Boston: Pearson.
 • Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237. https://doi.org/10.17860/efd.08969
 • Kemani, M., Grimby-Ekman, A., Lundgren, J., Sullivan, M., & Lundberg, M. (2019). Factor structure and internal consistency of a Swedish version of the pain catastrophizing scale. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 63(2), 259-266. https://doi.org/10.1111/aas.13246
 • Kerlinger, F. N. (1973). Foundation of behavioural research. New York: HRW - Holt, Rinehart and Winston.
 • Kline, R. (2009). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Langer, E. J. (1993). A mindful education. Educational Psychologist Journal, 28(1), 43-50. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2801_4
 • Liu-Thompkins, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of Advertising Research, 43, 207-216. https://doi.org/10.1017/S0021849903030204
 • Magnano, P., Platania, S., Ramaci, T., & Santisi, G. (2017). Validation of the Italian version of the mindfulness organizing scale (mos) in organizational contexts. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology Journal, 24(1), 45-64. https://doi.org/10.4473/TPM24.1.3
 • McKinniss, S. A. (2015). Case studies of organizational mindfulness and shared governance. Ohio: The Ohio State University Graduate Program in Educational Policy and Leadership, Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Morgeson, F. P., & Hofmann, D. A. (1999). The structure of collective constructs: implications for multilevel research and theory development. Academy of Management Review (24), 249-265. https://doi.org/10.2307/259081
 • Ndubisi, N. O. (2012). Mindfulness, reliability, pre-emptive conflict handling, customer orientation and outcomes in Malaysia's healthcare sector. Journal of Business Research (65), 537-546. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.019
 • Parker, S. L., Jimmieson , N. L., Walsh, A. J., & Loakes, J. L. (2015). Trait resilience fosters adaptive coping when control opportunities are high: implications for the motivating potential of active work. Journal of Business and Psychology, 30(3), 583-604. https://doi.org/10.1007/s10869-014-9383-4
 • Pirson, M., Langer, E., Bodner, T., & Zilcha-Mano, S. (2012). The development and validation of the langer mindfulness scale–enabling a socio-cognitive perspective in mindfulness in organizational contexts. Fordham University Schools of Business Research Paper, 1-54.
 • Ray, J. L., Baker, L. T., & Plowman, D. A. (2011). Organizational mindfulness in business schools. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 188-203. https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr188
 • Scherer, R. F., Wiebe, F. A., Luther, D. C., & Adams, J. S. (1988). Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnarie. Psychological Report, 62(3), 763-770. https://doi.org/10.2466/pr0.1988.62.3.763
 • Sheedy, E. A., Griffin, B., & Barbour, J. P. (2017). A framework and measure for examining risk climate in financial institutions. Journal of Business and Psychology, 32(1), 101-116. https://doi.org/10.1007/s10869-015-9424-7
 • Tabachnick, B. G., & Fidell , L. S. (2014). Using multivariate statistics. USA: Pearson Education Limited.
 • Vogus, T. J. (2011). Mindful organizing establishing and extending the foundations of highly reliable performance. G. M. Spreitzer, & K. S. Cameron (Dü) içinde, The oxford handbook of positive organizational scholarship (s. 664-676). New York: Oxford University Press.
 • Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). The safety organizing scale: development and validation of a behavioral measure of safety culture in hospital nursing units. Medical Care, 45(1), 46-54. https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000244635.61178.7a
 • Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2012). Organizational mindfulness and mindful organizing: a reconciliation and path forward. Academy of Management Learning and Education, 11(4), 722-735. https://doi.org/10.5465/amle.2011.0002C.
 • Weick, K. E., & Putnam, T. (2006). Organizing for mindfulness eastern wisdom and western knowledge. Journal of Management, 15 (3), 275-287. https://doi.org/10.1177/1056492606291202
 • Weick, K. E., & Sutcliffe , K. M. (2015). Managing the unexpected: sustained performance in a complex world (3 b.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Press.
 • Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2001). Managing the unexpected. assuring high performance in an age of complexity. San Francisco: CA:Jossey-Bass.
 • Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainity. San Francisco: CA: Jossey-Bass.
 • Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (1999). Organizing for high reliability: processes of collective mindfulness. (R. S. Sutton, B. V. Shaw, & B. M. Shaw, Dü) Research in Organizational Behaviour, 81-123.
 • Zhao, H., Liu, W., Li, J., & Yu, X. (2019). Leader–member exchange, organizational identification and knowledge hiding: the moderating role of relative leader–member exchange. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 834–848. https://doi.org/10.1002/job.2359 .
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Organisational Behaviour
Journal Section Makaleler
Authors

Canan Koçer Durmaz 0000-0002-0931-663X

Murat Selim Selvi 0000-0002-9114-3183

Publication Date June 28, 2024
Submission Date December 20, 2023
Acceptance Date May 10, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 14 Issue: 1

Cite

APA Koçer Durmaz, C., & Selvi, M. S. (2024). ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-14. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1407109
AMA Koçer Durmaz C, Selvi MS. ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. June 2024;14(1):1-14. doi:10.47147/ksuiibf.1407109
Chicago Koçer Durmaz, Canan, and Murat Selim Selvi. “ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, no. 1 (June 2024): 1-14. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1407109.
EndNote Koçer Durmaz C, Selvi MS (June 1, 2024) ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 1 1–14.
IEEE C. Koçer Durmaz and M. S. Selvi, “ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.47147/ksuiibf.1407109.
ISNAD Koçer Durmaz, Canan - Selvi, Murat Selim. “ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/1 (June 2024), 1-14. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1407109.
JAMA Koçer Durmaz C, Selvi MS. ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024;14:1–14.
MLA Koçer Durmaz, Canan and Murat Selim Selvi. “ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 1-14, doi:10.47147/ksuiibf.1407109.
Vancouver Koçer Durmaz C, Selvi MS. ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL MINDFULNESS SCALE INTO TURKISH. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024;14(1):1-14.