Research Article
BibTex RIS Cite

DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ

Year 2024, Volume: 14 Issue: 1, 15 - 26, 28.06.2024
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1469029

Abstract

Depremler, doğal afetler arasında özellikle yıkıcı etkilere sahip olmalarıyla bilinir ve bu etkiler sadece anlık hasarlarla sınırlı kalmaz; ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar uzun vadede toplumları derinden etkileyebilir. Bu çalışma, özellikle Türkiye'nin bir bölgesinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından ortaya çıkan ekonomik ve sosyal etkileri inceler. Deprem, bölgesel ve ulusal ekonomi üzerinde derin etkiler bırakmış, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ihracat ve ithalat rakamları üzerinde önemli değişikliklere neden olmuş ve geniş çaplı sosyal sonuçlara yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, depremin hemen öncesinde ve sonrasında yaşanan ekonomik değişimleri belgelemek, sosyal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve deprem sonrası göç hareketlerini analiz etmektir. Araştırma hem nicel hem de nitel veriler kullanılarak yapılmıştır; bölge ekonomisi, demografi ve sosyal yapısı hakkında detaylı bir ön analiz sunulmuş, deprem sonrası durum ise mevcut resmi raporlar ve istatistikler desteklenmiştir. Bulgular, depremin ekonomik yapı üzerindeki etkilerini, özellikle GSYH ve dış ticaret dengesindeki değişimleri ortaya koymakta, ayrıca sosyal yapıda ve insanların yaşam koşullarında meydana gelen değişiklikleri ifade etmektedir. Bu çalışmanın kapsamı doğal afetler sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara yönelik politika önermeleri içermektedir.

References

 • Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Fırat, M. (2022). Deprem ve toplumsal etkileri. Tezkire Dergisi, (80), 47-72.
 • Gürer, G. (2023). Türkiye’de yaşanan büyük ölçekli depremler ve ekonomik kriz dönemlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar üzerindeki etkisinin incelenmesi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 9(2), 96-114.
 • (https://istatistik.yok.gov.tr/, Erişim Tarihi 05.04.2024).
 • Marangoz, M. & İzci, Ç. (2023). Doğal afetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler bağlamında girişimciler açısından değerlendirilmesi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 24(52), 1-30.
 • Özbey, Ö. & Bayraktar, B. (2023). 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin Türkiye’deki makroekonomik etkisi. Balıkesir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Özbilgin, M. Erbil, C. Şimşek Demirbağ, K. Demirbağ, O. vd. (2023). Afet yönetiminde sorumluluğun yeniden inşası: deprem, sosyal dramalar, sosyal politikalar. Sosyal Mucit Academic Review, 4(1), 71-112. https://doi.org/10.54733/smar.1253256.
 • Özsalman, E. & Yıldırım, U. T. (2024). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin dış ticaret üzerindeki etkileri: 11 il örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 15(1 -Deprem Özel Sayısı-), 598-617. https://doi.org/10.54688/ayd.1411837.
 • Sabırsız, E. & Şöhret, M. (2024). 6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki makroekonomik, sosyal ve çevresel etkileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 15(1 -Deprem Özel Sayısı-), 571-597. https://doi.org/10.54688/ayd.1390984.
 • Şahin, D. & Zengin Demirbilek, E. (2023). Doğal afet ve kriz yönetiminde sosyal medyanın etkisi: kahramanmaraş merkezli deprem felaketi üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (51), 322-333. https://doi.org/10.52642/susbed.1289335
 • Şeker, B. D. (2023). Doğal afetlerin göç üzerindeki etkileri: Depremler ve Türkiye. Göç Dergisi, 10(2), 173–187. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875.
 • Şen, S. (2023). Kahramanmaraş depremlerinin ekonomiye etkisi. Diplomasi ve Strateji Dergisi, 4(1), 1-55.
 • Tetik, N. & Albulut, İ. İ. (2023). 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ekonomik ve finansal etkileri: İhracat üzerinden bir inceleme. Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (ss.93-103), Gaziantep: ÖZGÜR.
 • Tetik, N. & Öner, A. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin bölgede yer alan Kobiler üzerindeki olası ekonomik ve finansal etkileri. Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler (ss.83-92), Gaziantep: Özgür Yayınları.
 • TİM. (2024). İhracat rakamları. 8 Nisan 2024, https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.
 • Tiryaki Yenilmez, D. (2023). Deprem ve göç ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Akademik Düşünce Dergisi (7), 39-52. https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1282303.
 • TÜİK. (2024). Ülke içi Göç. 7 Nisan 2024, https://nip.tuik.gov.tr/?value=UlkeIciGoc.
 • TÜİK. (2024). Dış ticaret istatistikleri. 6 Nisan 2024, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Subat-2024-53527.
 • Yılmaz, K. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik etkisi, (9 Nisan 2024), https://sarkac.org/2023/02/6-subat-2023-kahramanmaras-depremlerinin-ekonomik-etkisi/.
Year 2024, Volume: 14 Issue: 1, 15 - 26, 28.06.2024
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1469029

Abstract

References

 • Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Fırat, M. (2022). Deprem ve toplumsal etkileri. Tezkire Dergisi, (80), 47-72.
 • Gürer, G. (2023). Türkiye’de yaşanan büyük ölçekli depremler ve ekonomik kriz dönemlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar üzerindeki etkisinin incelenmesi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 9(2), 96-114.
 • (https://istatistik.yok.gov.tr/, Erişim Tarihi 05.04.2024).
 • Marangoz, M. & İzci, Ç. (2023). Doğal afetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler bağlamında girişimciler açısından değerlendirilmesi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 24(52), 1-30.
 • Özbey, Ö. & Bayraktar, B. (2023). 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin Türkiye’deki makroekonomik etkisi. Balıkesir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Özbilgin, M. Erbil, C. Şimşek Demirbağ, K. Demirbağ, O. vd. (2023). Afet yönetiminde sorumluluğun yeniden inşası: deprem, sosyal dramalar, sosyal politikalar. Sosyal Mucit Academic Review, 4(1), 71-112. https://doi.org/10.54733/smar.1253256.
 • Özsalman, E. & Yıldırım, U. T. (2024). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin dış ticaret üzerindeki etkileri: 11 il örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 15(1 -Deprem Özel Sayısı-), 598-617. https://doi.org/10.54688/ayd.1411837.
 • Sabırsız, E. & Şöhret, M. (2024). 6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki makroekonomik, sosyal ve çevresel etkileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 15(1 -Deprem Özel Sayısı-), 571-597. https://doi.org/10.54688/ayd.1390984.
 • Şahin, D. & Zengin Demirbilek, E. (2023). Doğal afet ve kriz yönetiminde sosyal medyanın etkisi: kahramanmaraş merkezli deprem felaketi üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (51), 322-333. https://doi.org/10.52642/susbed.1289335
 • Şeker, B. D. (2023). Doğal afetlerin göç üzerindeki etkileri: Depremler ve Türkiye. Göç Dergisi, 10(2), 173–187. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875.
 • Şen, S. (2023). Kahramanmaraş depremlerinin ekonomiye etkisi. Diplomasi ve Strateji Dergisi, 4(1), 1-55.
 • Tetik, N. & Albulut, İ. İ. (2023). 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ekonomik ve finansal etkileri: İhracat üzerinden bir inceleme. Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler (ss.93-103), Gaziantep: ÖZGÜR.
 • Tetik, N. & Öner, A. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin bölgede yer alan Kobiler üzerindeki olası ekonomik ve finansal etkileri. Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler (ss.83-92), Gaziantep: Özgür Yayınları.
 • TİM. (2024). İhracat rakamları. 8 Nisan 2024, https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.
 • Tiryaki Yenilmez, D. (2023). Deprem ve göç ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Akademik Düşünce Dergisi (7), 39-52. https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1282303.
 • TÜİK. (2024). Ülke içi Göç. 7 Nisan 2024, https://nip.tuik.gov.tr/?value=UlkeIciGoc.
 • TÜİK. (2024). Dış ticaret istatistikleri. 6 Nisan 2024, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Subat-2024-53527.
 • Yılmaz, K. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik etkisi, (9 Nisan 2024), https://sarkac.org/2023/02/6-subat-2023-kahramanmaras-depremlerinin-ekonomik-etkisi/.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Macroeconomics (Other)
Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Furkan Özdemir 0009-0003-4383-0346

Cem Engin 0000-0003-4812-6887

Publication Date June 28, 2024
Submission Date April 16, 2024
Acceptance Date May 10, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 14 Issue: 1

Cite

APA Özdemir, A. F., & Engin, C. (2024). DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 15-26. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1469029
AMA Özdemir AF, Engin C. DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. June 2024;14(1):15-26. doi:10.47147/ksuiibf.1469029
Chicago Özdemir, Ahmet Furkan, and Cem Engin. “DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK Ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, no. 1 (June 2024): 15-26. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1469029.
EndNote Özdemir AF, Engin C (June 1, 2024) DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 1 15–26.
IEEE A. F. Özdemir and C. Engin, “DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 15–26, 2024, doi: 10.47147/ksuiibf.1469029.
ISNAD Özdemir, Ahmet Furkan - Engin, Cem. “DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK Ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/1 (June 2024), 15-26. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1469029.
JAMA Özdemir AF, Engin C. DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024;14:15–26.
MLA Özdemir, Ahmet Furkan and Cem Engin. “DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK Ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 15-26, doi:10.47147/ksuiibf.1469029.
Vancouver Özdemir AF, Engin C. DEPREMİN SOSYAL, EKONOMİK ve İÇ GÖÇE ETKİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024;14(1):15-26.