Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 127 - 152 2015-10-05

TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Ahmet İLHAN [1] , Ercan İNCE [2]

328 724

Organisations of today must track all the changes closely in order to comply with changing environment, the existing competition and to keep their existence. Thus, the organisations don’t need only the strife of their managers, but also the skills and creativeness of all employees. In this aspect, when the organisations are restructured to compete efficiently and productively, they focused on teams that are better ways for utilising the skills of the employees. For this purpose, teamworks are one of the most important steps taken in this direction. In parallel with this, in recent years there has been a fast increase in the number of organisations that practice teamwork. In order for them to get advantages in this competitive environment, they need to benefit from the teams comprised of employees with different skills. Besides, teamwork is important for the employees in terms of making innovations and creating synergy. In our day, teams have become the main assets of the organisations in organisation of works. In this study, it was tried to specify the reasons why teamwork is important for an organisation, its phases, types; and in the practice part of this study, it was tried to determine the tendencies of the students to the teamwork by utilising all the three factors that has been developed to measure the efficient teamwork at Gaziantep University

Günümüz işletmeleri dünyada hızla değişen ortama, var olan rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek ve varlığını sürdürüp ayakta kalabilmek için değişimleri yakından takip etmek zorundadırlar. Bunun için de işletmeler, sadece yöneticilerin ve işletmecilerin çabasına değil tüm çalışanların yeteneklerine ve yaratıcılıklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan işletmeler etkin ve verimli bir şekilde rekabet edebilmek için yeniden yapılandırıldıklarında çalışanların yeteneklerini kullanmak için daha iyi bir yol olarak takımlara yöneldiler. Bu amaçla takım çalışmaları işletmelerde giderek yaygınlaşan bu yönde atılmış önemli adımlardan biridir. Buna bağlı olarak son yıllarda takım çalışmasını uygulayan örgütlerin sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Bu rekabet koşullarında işletmelerin avantaj elde edebilmeleri, çalışanların yaratıcılıklarını geliştirebilmek ve bunlardan faydalanmak için de farklı yetenek ve becerilere sahip kişilerden oluşan takımlardan yararlanmaları gerekmektedir. Bununla birlikte takım çalışması, uygun iş koşullarında çalışanların yenilik yapması konusunda ve sinerji yaratması bakımından önemlidir. Artık günümüzde takımlar giderek çalışmaları organize etmek için çağdaş firmaların başlıca araçları haline gelmişlerdir. Bu çalışmada; takım çalışmasının bir işletme için neden önemli olduğu, takım çalışmasının yararları, aşamaları, türleri ile araştırmanın uygulama kısmında Gaziantep Üniversitesinde etkili takım çalışmasını ölçmek için geliştirilen faktörlerden üçü kullanılarak öğrencilerin takım çalışmasına olan eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Takım Kavramı, Takım Çalışması, Takım Etkinliği, Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler

 • AKBULUT, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, 1.Baskı, İstanbul: İdeal Kültür&Yayıncılık.
 • AKIN, A. (2005). Takım Kariyer Modeli İle Proje Takımlarında Kariyer Geliştirme, Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, sayı:25, Temmuz- Aralık:1-18.
 • ALTUNIŞIK, R. , COŞKUN, R. , BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • BAHADIRLI, L.S. (2010). "Reklam Ajanslarında Takım Çalışması:Takım Etkinliğine Yönelik Alan Araştırması", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BARANSEL, A. (1974). Örgütsel Etkinlik ve Ölçümü, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul, 3(2):61-74.
 • BATERMAN, B. , WİLSON, C.F. ve BİNGHAM, D. (2002). Team Effectiveness Developmentof an Audit Questionnaire, Journal of Management Development, 21 (3):215-226.
 • BARUTÇUGİL, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • BOONE, L.E. ve KURTZ, D.L. (2013). Contemporary Business, 14.Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • BONİ, A.A. ve WEİNGART, L. (2012). Building Teams in Entrepreneurial Companies, Journal of Biotechnology, 18(2):31-37.
 • BRIGGS, R,S. , CHEEK, M.J.(1986). The Role of Factor Analysis in the Development and Education of Personality Scales, Journal of Personality, 54(1):106-148.
 • COHEN, S.G. ve BAILEY, D.E. (1997). What Makes Teams Work: Groups Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite, Journal of Management, 23(3):239-290.
 • ÇETİN, C. (2009). Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması, Yayın No 55, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • DIRKS, K. (2000). Trust in Leadership and Team Performance: Evidence From NCAA Basketball, Journal of Applied Psychology, 85(6):1004-1012.
 • DURMUŞ, B., YURTKORU, E. & ÇİNKO, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, İstanbul: Beta Basım.
 • EBY, L.T. ve DOBBİNS, G.H. (1997). Collectivistic Orientation in Teams: An Individual and Group-Level Analysis", Volume 18:275-295.
 • EREN, E. ve GÜNDÜZ, H. (2002). İş Çevresinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, sayı 5:65-84.
 • EREN, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 13.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • GARCİA-MARIN, J.A. ve ZARATE-MARTINEZ, E. (2007). A Thoretical Review of Knowledge Management and Teamworking in the Organizations, International Journal of Management and Science Engineering Management, 2(4):278-288.
 • GÖKÇEGÖZ, F. (2003). Etkili Takım Çalışması, Polis Bilimleri Dergisi, 2(7- 8):259-274.
 • GÜÇLÜ, N. (2001). Zaman Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 25:87-106.
 • GÜNEY, S. (2012). Örgütsel Davranış, 2.Baskı, İstanbul: Nobel Basımevi. HUBER,R.K. , EGGENHOFER, P.M. , RÖMER, J. , SEBASTIAN, S. ve
 • TITZE, K. (2007). Effects of Individual and Team Characteristics on the Performance of Small Networked Teams, The International C2 Journal, Special Issue, 1(1):113-144.
 • İNCE, M. , BEDÜK, A. ve AYDOĞAN, E. (2004). Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 11:423-446.
 • KATZENBACH, J.R. ve SMITH, D. K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating The High-Performance Organization, Harward Business Press:Boston, Massachusetts.
 • KEÇECİOĞLU, T. (2005). Takım Oluşturmak, 2.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • KÜÇÜK, F. (2008). Kurumlarda Takım Çalışmasının Yenilik (İnovasyon) Üzerine Etkileri, Kamu-İş Dergisi, 10(1):168-182.
 • KÜÇÜKALTAN, D. , KARALAR, S. ve KESKİN, G. (2013). Etkili Zaman Yönetimi Uygulamalarında Yöneticileri Engelleyen Zaman Tuzakları: Edirne İl Merkezindeki Tekstil Fabrikalarında Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24):65-73.
 • LEKIC, S. , BOGETIC, S. ve RANDIC, D. (2011). The Influence of Teams and Team Work on Competitiveness of Enterprises, I.International Symposium Engineering Management And Competitiveness 2011, June 24-25, Zrenjanin, Serbia, ss.167-172.
 • MEALIEA, L. ve BALTAZAR, R. (2005). A Strategic Guide for Building Effective Teams, Public Personnel Management, 34(2):141-160.
 • ÖZDAMAR, K. (2004). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • ÖZDEVECİOĞLU, M. (1999). Örgütsel Etkinlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erciyes Üniversitesi, sayı 8:401-411.
 • ÖZLER, D.E. ve KOPARAN, E. (2006). Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak, sayı 8:1-29.
 • RALPH LEWIS ASSOCIATES, Teamworking, www.ralphlewis@co.uk, 24 sayfa.
 • ROBBINS, S.P. ve JUDGE, T.A. (2009). Organizational Behavior, 13th Edition, Pearson Prentice Hall: New Jersey, USA.
 • ROSS, J.A. (2007). Make Your Good Team Great, Managing Teams For High Performance Harward Management Update, Harward Business School Publishing Corporation
 • SARIN, S. ve MCDERMOTT, C. (2003). The Effect of Team Leader
 • Characteristics on Learning, Knowledge Application, and
 • Performance of Cross-Functional New Product Development Teams,
 • Decisions Sciences, Fall, USA, 34(4):707-739.
 • SEKERAN, U.(1976)., Research Methods for Business, USA: Von Hoffman Press.
 • STAICULESCU, A.R. ve MINA, S. (2009). Building Confilict Competent Teams Creating High Performance in Organizational Behavior, The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, Romania, pp.502-509.
 • YILMAZ, A. ve ASLAN, S. (2002). Örgütsel Zaman Yönetimi, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, 3(1):25-46.
 • YILMAZER, A. (2011). Takım Esaslı Performans Ölçme Sistemlerinin
 • Uygulanmasına Etkili Olan Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir
 • İnceleme", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(2):114-124.
 • ZEHİR, C. ve ÖZŞAHİN, M. (2008). Takım Yönetimi ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler: Savunma Sanayinde Ar-Ge Yapan Takımlar Üzerinde Bir Saha Araştırması", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2):266- 279.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet İLHAN

Yazar: Ercan İNCE

Bibtex @ { ksuiibf125993, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {127 - 152}, doi = {}, title = {TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {İNCE, Ercan and İLHAN, Ahmet} }
APA İLHAN, A , İNCE, E . (2015). TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 127-152. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125993
MLA İLHAN, A , İNCE, E . "TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 127-152 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125993>
Chicago İLHAN, A , İNCE, E . "TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 127-152
RIS TY - JOUR T1 - TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA AU - Ahmet İLHAN , Ercan İNCE Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 152 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA %A Ahmet İLHAN , Ercan İNCE %T TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD İLHAN, Ahmet , İNCE, Ercan . "TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 127-152.