Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 66 2017-08-12

Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Abdullah SOYSAL [1] , Sermed DOĞAN [2] , Tuğba BAYNAL [3]


Günümüz piyasasında hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdüren örgüt sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumda örgütler arasında rekabet de ivme kazanmaktadır. Soyut çıktıları olan hizmet sektöründe bu rekabet ortamı işletmeleri ciddi sıkıntılara sokmuştur. Bilhassa özel sağlık kurumlarının rekabet ortamında ayakta kalabilmek için hasta tatminini ve tekrar tercih edilebilirliği artırması gerekmektedir. Bütün bunların sağlanabilmesi için kurumun sunduğu hizmet kalitesi büyük önem arz etmektedir. Bu aşamada gündeme “MüşteriİlişkileriYönetimi” kavramıgelmektedir.Bu kavramıbenimseyensağlıkkurumları, hem hizmet esnasında hem de hizmet sonrası kontrollerde müşterilerin istek ve beklentileri göz önüne almaya başlamışlardır. Müşteri merkezli kurum yönetim stratejileri geliştirmişler ve halkla ilişkiler birimlerini daha etkin hale getirmişlerdir. Böylece müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamayı amaçlamışlardır. Müşteri memnuniyeti ve sadakati ile birlikte; sağlık kurumlarında oluşan maliyet minimizasyonu ve verimlilik maksimizasyonu ile Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin önemisektör tarafından kabul edilmiştir.

                Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe müşteri ilişkileri yönetiminin gelişimini ölçmektir. Belirtilen amaç ve önem doğrultusundasağlık kurumlarının müşteri ilişkileri yönetimi kavramına yaklaşımının ölçülebileceği en uygun örneklem grubunun özel sağlık kurumlarının hizmet alıcıları olduğuna karar verilmiştir. Bu yüzden uygulama sahası olarak Kayseri İlinde bulunan özel sağlık kurumları seçilmiştir. Çalışmada müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, amacı, faydaları, süreci ve müşteri ilişkileri yönetiminin ortaya çıkma nedenleri incelenmiştir. Son bölümde ise Kayseri İlinde özel sağlık kurumları hizmet alıcıları üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda sağlık kurumlarının müşterileri olan hizmet alıcılarının memnuniyet düzeylerini en çok hizmet sunumu ve insan kaynakları(doktor, hemşire ve diğer personel) konusunda yapılan iyileştirmelerin etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Alıcıları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sağlık Kurumları

hizmet alıcıları, müşteri ilişkileri yönetimi, sağlık kurumları
 • Baklan, B., (2011). Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarında Sistem Başarı Ölçütlerinin Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bişkin, F., (2011). Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Buttle, F., (2009). CustomerRelationship Management Conceptsand Technologies, ElsevierPress, Second Edition, USA.
 • Çakır, Ö., (2004). Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Evde Bakım Hizmetlerinde Uygulanmasına İlişkin Bir Organizasyon Modeli, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çerçevik, F.Ç., (2016). Müşteri İlişkileri Yönetiminde İş Zekâsı Ve Özel Bankacılıkta Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Çobanoğlu, V., (2012). Kamu Hastanelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Drushinin J. ve Kallunki S., (2012). CustomerRelationship Management in A TourismCompany, Tampere University of AppliedSciences, TampereenAmmattıkorkeakoulu, Bachelor’sThesis, Finland.
 • Ergunda H.İ., Müşteri İlişkileri Yönetimi, http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/ , Erişim Tarihi: 04/05/2017.
 • Hadiş, H., (2016). Bankacılık Sektöründe Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaçaman, M., (2016). Sağlık Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetine Yönelik Bir Alan Araştırması, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kırım, A., CRM: Çok Konuşulan Ama Az Bilinen Bir Kavram, http://danismend.com/kategori/altkategori/crm-hakkinda/ Erişim Tarihi: 04.05.2017.
 • Kırım, A., (2001). Strateji ve Birebir Pazarlama CRM, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Korkmaz, Ö., (2010). Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Önemi: Bir Hastane Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Laketa, M.,Sanader, D., Laketa, L. ve Misic, Z., (2015). CustomerRelatıonshıp Management: ConceptAndImportanceForBankıngSector, UTMS Journal of Economics, 6(2):241–254.
 • Mohammed, A.A. ve Rashid B.B., (2012). CustomerRelationship Management (CRM) in Hotel Industry: A frameworkProposal on theRelationshipamong CRM Dimensions, Marketing Capabilitiesand Hotel Performance, International Review of Management and Marketing, 2(4): 220-230.
 • Rahımı, R., (2013). Örgüt Kültürü Perspektifi İle Otelcilik Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi: JurysInn Zincir Otelleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Tassembedo, A., (2016). Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatine Etkileri: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Uygulama, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Torabi, H., (2014). Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tuna, M., (2016). Sigortacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ulucan, N.C., (2016). Online Satış Platformlarında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Performansa Etkisi Üzerinde Sosyal Medya Kullanımının Rolü: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi (Sosyal CRM), Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yalın, A., (2014). Müşteri İlişkileri Yönetiminde Kültür Faktörü ve Sağlık Alanında Bir Uygulama, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yurdakul, M., (2002). Yeni Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)'İn Sektörel Bazda Uygulanabilirliği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7:1-11.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah SOYSAL
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sermed DOĞAN
Ülke: Turkey


Yazar: Tuğba BAYNAL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf334303, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {39 - 66}, doi = {}, title = {Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi}, key = {cite}, author = {Soysal, Abdullah and Doğan, Sermed and Baynal, Tuğba} }
APA Soysal, A , Doğan, S , Baynal, T . (2017). Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 39-66 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/30884/334303
MLA Soysal, A , Doğan, S , Baynal, T . "Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 39-66 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/30884/334303>
Chicago Soysal, A , Doğan, S , Baynal, T . "Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 39-66
RIS TY - JOUR T1 - Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi AU - Abdullah Soysal , Sermed Doğan , Tuğba Baynal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 66 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi %A Abdullah Soysal , Sermed Doğan , Tuğba Baynal %T Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Soysal, Abdullah , Doğan, Sermed , Baynal, Tuğba . "Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Ağustos 2017): 39-66 .
AMA Soysal A , Doğan S , Baynal T . Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 39-66.
Vancouver Soysal A , Doğan S , Baynal T . Özel Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 39-66.