Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 69 - 82 2019-06-29

BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ

Meltem KILIÇ [1] , Bilge GÜLER [2]


Bu çalışmada, 2013-2018 yılları arasında Borsa İstanbul’a (BIST) kayıtlı lojistik firmalarının karlılığını etkileyen faktörler panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu kapsamda karlılık göstergesi olarak aktif karlılık oranı kullanılırken, karlılığı etkileyen faktör olarak cari oran, alacak devir hızı, kaldıraç oranı ve aktif büyüklük kullanılmıştır. Analiz sonucunda, alacak devir hızının aktif karlılığı pozitif, kaldıraç oranı ve aktif büyüklüğün negatif etkilediğine ulaşılmıştır. Ayrıca, cari oranın aktif karlılık üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Karlılık, Lojistik, Panel Veri Analizi
 • Agha, H. and Mphil, M. (2014), “Impact of Working Capital Management on Profirability”, European Scientific Journal, Volume:10, No:1, pp.374-381.
 • Al-Jafari, M.K. and Al-Samman, H. (2015). “Determinants of Profitability: Evidence From Industrial Companies Listed on Muscat Securities Market”, Review of European Studies, Volüme:7, No:11, pp.303-311.
 • Apan, M. and İslamoğlu, M. (2018). “Determining the Impact of Financial Characteristics on Firm Profitability: An Empirical Analysis on Borsa Istanbul Energy Firms”, Wseas Transactions on Business and Economics, Volume:15, pp.547-559.
 • Aygün, M. (2012). “Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı:2, ss.215-223.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed.) United Kingdom: John Wiley&Sons.
 • Bayraktutan, Y. ve Özbilgin, M. (2015). “Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri”, Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, ss.95-112.
 • Breush, T.S. and Pagan, A.R. (1980). “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, Volume:47, Sayı:1, pp.239-253.
 • Cenker, g. (2006). Türkiye Ekonomisinin Gelişmesinde Lojistiğin Rolü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Coşkun, En. Ve Kök D. (2011). “Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11(Özel Sayı), ss.75-85.
 • CSCMP, https://cscmp.org/CSCMP/Academia/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921, (10.06.2019).
 • Çakır, H.M. ve Küçükkaplan, İ. (2012). “İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de işlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi İçin Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt:53, ss.69-85.
 • Çekerol, G.S. ve Kurnaz, N. (2011). “Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:25, ss.47-59.
 • Çevik, S. ve Kaya, S. (2010). “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (SWOT) Analizi”, İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülteni, 2010 Kasım-Sektörel, 22-28.
 • Dashi, K. (2018). “Financial Profitability of Firms and its Determining Factors. (Case of rhe Trade Sector, Vlore Region, Albania)”, Economica, Volume:14, No:4, pp.619-630.
 • Demirci, N.Ş. (2017). “İmalat Sanayi Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri: TCMB Sektör Bilançolarıyla Panel Veri Analizi (1996-2015)”. Ege Akademik Bakış, Cilt:17, Sayı:3, ss.381-394.
 • Doğan, M. ve Topal, Y. (2016). “Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: BIST’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss.53-64.
 • Eicker, F. (1967). “Limit Theoremd for Regressions with Unequal and Dependent Errors”, In Proceedings of the fifth Berkeley Symposium in Mathematical Statistics and Probability, Ed. Lecam, L. And Neyman, J. 59-82. Berkeley: University of California Press.
 • Erkan, B. (2014). “Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD), Cilt:1, ss.45-65.
 • Goddard, J., Tavakoli, M. and Wilson, J.O.S. (2005). “Determinants of Profitability in European Manufacturing and Services: Evidence From a Dynamic Panel Model”, Applied Financial Economics, Volume:15, pp.1269-1282.
 • Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, (5rd ed.) New York: Prentice-Hall International, Inc.
 • Hausman, J. (1978). “Specification Test in Econometrics”, Econometrica, Volume:46, No:6, pp.1251-1271.
 • Huber, P.J. (1967). “The Behavior of Maximum Likelihood Estimates Under Non-Standard Conditions” In Proceedings of the fifth Berkeley Symposium in Mathematical Statistics and Probability, 1:221-233 Berkeley, Ca: University of California Press.
 • Karadeniz, E. Ve İskenderoğlu, Ö. (2011). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.65-75.
 • Kocaman, M., Altemur, N., Aldemir, S. ve Karaca, S.S. (2016). “Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Cilt:13, Sayı:35, ss.320-332.
 • Korkmaz, Ö. ve Karaca, S.S. (2014). “Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BIST İmalat Sanayi Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, Cilt:14, No:1, ss.21-29.
 • Öz, Y. ve Güngör, B. (2007). “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, ss.319-332.
 • Tatoğlu, Y.F. (2012). “Panel Veri Ekonometrisi, (1. Baskı), İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Tunç, H. ve Kaya, M. (2016). “Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış Ticaretin Rolü Üzerine Bir Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:7, Sayı:14, ss.58-65.
 • White, H. (1980). “A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test For Heteroskedasticity”, Econometrica, Volume:48, pp.817-838.
 • Yapraklı, T. Ş. ve Ünalan, M. (2017). “Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye’nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:31, Sayı:3, ss.589-606.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8978-9076
Yazar: Meltem KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5361-8304
Yazar: Bilge GÜLER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf579588, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {69 - 82}, doi = {}, title = {BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Meltem and Güler, Bilge} }
APA Kılıç, M , Güler, B . (2019). BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 69-82 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/48189/579588
MLA Kılıç, M , Güler, B . "BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 69-82 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/48189/579588>
Chicago Kılıç, M , Güler, B . "BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 69-82
RIS TY - JOUR T1 - BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ AU - Meltem Kılıç , Bilge Güler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 82 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ %A Meltem Kılıç , Bilge Güler %T BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Meltem , Güler, Bilge . "BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 69-82 .
AMA Kılıç M , Güler B . BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 69-82.
Vancouver Kılıç M , Güler B . BORSA İSTANBUL’A (BIST) KAYITLI LOJİSTİK FİRMALARININ KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 69-82.