Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 93 - 110 2019-12-28

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ

Nurettin KOCA [1] , Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI [2] , Yusuf AKPINAR [3]


Bu çalışma, Muhasebe ve Vergi Bölümünde okuyan öğrencilerin bölüm ve mesleğe ilişkin bakış açılarına, mesleki beklentilerine olan stajın etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi meslek yüksekokullarında Muhasebe ve Vergi Bölümünde eğitim alan 415 öğrenciye uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizi SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında stajın, öğrencilerin bölüm ve mesleğe bakış açısında ve mesleki beklentileri üzerinde anlamlı düşük bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Eğitim, Muhasebe Eğitimi, Staj
 • AIA ve AAA, (American Institute of Accountants and American Accounting Association, Committee on Accounting Personnel and Committee on Faculty Residency and Internship Programs) 1955. Statement of standards and responsibilities under public accounting internship programs. The Accounting Review 30 (2): 206-210.
 • AECC, (Accounting Education Change Commission) 1990, Position statement number one: Objectives of education for accountants. http://www2.aaahq.org/aecc/pdf/position/pos1.pdf (Erişim:11.08.2017)
 • Akın, O, Onat, O.K., (2015), Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Demografik Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8(15), ss. 297-312
 • Altınay A.T., 2016, Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 5, Sayı: 7, ss. 2144-2150
 • Atmaca, M., Çoşgun, N., (2014), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), ss. 167-184
 • Beard, D.F., (1998). The status of internship / cooperative education experiences in accounting education. Journal of Accounting Education, Vol.16, 3/4, ss. 507-516.
 • Beck J.E. ve Halim H., (2008) “Undergraduate Internships in Accounting: What and How do Singapore Interns Learn from Experience?” Accounting Education: an international journal Vol. 17, No. 2, ss. 151–172
 • Chan, D. W. (2003). Hardiness and its role in the stres-burnout relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, (19(, pp.280-285.
 • Coco, M. (2000) Internships: A Try Before You Buy Arrangement,S.A.M. Advanced Management Journal, 65(2), pp. 41–45
 • Çakır, N., Canbaz, S., Gümüş, S., (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uzunköprü MYO Örneği, Uluslarası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 2 (1).
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (2), ss. 153-169.
 • Dabate C.P., Youndt M.A. ve Wenzel K.E., (2009) “Making the Most of an Internship: An Empirical Study of Internship Satisfaction” Academy of Management Learning & Education, 2009, Vol. 8, No. 4, ss. 527–539
 • Deppe, S.S., Clark, S., (1991), Emerging Competencies for ThePractice of Accounting, Journal of Accounting Education, Vol. 9., s.260 Dinç, E., (2008). Meslek seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu – Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(2), 90-106.
 • Demir, B., (2015), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 4(3), Makale No: 10, ISSN: 2146-9199, s.77
 • Gökçen, G. (2007). Genel Muhasebe- İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları, 1.Basım, Beta Basım, İstanbul,
 • Göktürk, İ.E., Aktaş, M.A., Göktürk, Ü., (2013). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının Eğitim Sürecinde;Uygulama Açısından Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Electronic Journal of Vocational Colleges,UMYOS Özel Sayı.
 • Hatunoğlu, Z., (2006), “Muhasebe Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojisinden Yararlanma Oranlarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, ss.171-188.
 • Hatunoğlu Z. ve Kıllı M., 2014, “Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması” Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 228-241
 • Karaağaçlı, M., (2002). Mesleki Eğitim ve Teknoloji Eğitiminde Özel ÖğretimYöntemleri, Nobel Yayınları
 • Kaya, U. ve Daştan, A. (2004). Türkiye'de Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Öğrenci-Öğretici ve Uygulayıcılar Açısından Değerlendirilmesi XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19-23 Mayıs 2004.
 • Karacan S. ve Karacan E., 2004, Meslek Yüksekokullarında (MYO) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma: Kalite ve Verimlilik İçin İş Yerleri – MYO İşbirliğinin Gereği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2004 / 2: 168-184
 • Kaya, A., 2014. Meslek Yüksekokulunda öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ondokuz Mayis University Journal of Faculty of Education), 2 (33), 349-356
 • KAYA, Y., 2019. Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartlarını Karşılama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma. World of Accounting Science, 21(2), ss. 482-507
 • Muhamad, R., Yahya, Y., Shahimi, S., Mahzan, N., 2009, Undergraduate Internship Attachment in Accounting: The Interns Perspective, International Education Studies Vol.2, No.4.
 • Shao Jun., (2002). Professor of Statistics, University of Wisconsin Madison. Verified email at Journal of the American Statistical Association 97 (457), pp.,193-200,
 • Tektaş N., Yayla A., Sarıkaş A., Polat Z., Tektaş M., Ceviz N.Ö., (2016), Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 36 ss.310-318
 • Thompson, J.H., (2011) “A Comparatıve Empirical Analysis of Characteristics Associated with Accounting Internships” International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 1 No.1; July 2011 ss:54-68
 • YÖK, “Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9 (1), 117-118
 • Zaif, F.ve Karapınar, A. (2002). Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(3), 111-134. IAESB, www.ifac.org.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3309-9428
Yazar: Nurettin KOCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3938-4147
Yazar: Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1613-265X
Yazar: Yusuf AKPINAR
Kurum: Adıyaman Üniversetis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf657434, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {93 - 110}, doi = {}, title = {MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Koca, Nurettin and Güngör Karyağdı, Nazan and Akpınar, Yusuf} }
APA Koca, N , Güngör Karyağdı, N , Akpınar, Y . (2019). MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 93-110 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657434
MLA Koca, N , Güngör Karyağdı, N , Akpınar, Y . "MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 93-110 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/657434>
Chicago Koca, N , Güngör Karyağdı, N , Akpınar, Y . "MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 93-110
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ AU - Nurettin Koca , Nazan Güngör Karyağdı , Yusuf Akpınar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 110 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ %A Nurettin Koca , Nazan Güngör Karyağdı , Yusuf Akpınar %T MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Koca, Nurettin , Güngör Karyağdı, Nazan , Akpınar, Yusuf . "MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 93-110 .
AMA Koca N , Güngör Karyağdı N , Akpınar Y . MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 93-110.
Vancouver Koca N , Güngör Karyağdı N , Akpınar Y . MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜME VE MESLEĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI VE MESLEKİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ STAJIN ETKİSİ: KSÜ, BEÜ VE ADYÜ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 93-110.