Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 37 - 60 2017-12-30

DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ

Enver GÜNAY [1] , Dilek ATILGAN [2] , Emine SERİN [3]


Göç, insanlık tarihinde yol açtığı sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlardan dolayı çok boyutlu incelenmesi gereken bir olgudur. Göç hareketleri uzun yıllar boyunca sadece göç eden bireyler ve grupları değil, aynı zamanda göç edilen yerde bulunan yerleşik toplulukları etkilediğinden dolayı dünyanın önemli siyasal, sosyal ve ekonomik konusu haline gelmiştir. Neden ve sonuçlarının yanında etkilediği ve etkilendiği toplumların yapısı bakımından ülkelerin ön gördükleri göç politikaları ve uygulamaları da tartışılması gereken bir durum halini almıştır.

Bu araştırmada göç olgusu farklı yöntemlerle ele alınarak negatif ve pozitif yönleri ortaya konulmuştur. Göçü doğuran nedenler incelenmiş, göç çeşitleri ve göçün etkileri ülkeler arasındaki farklılıklar göz ardı edilmeden analiz edilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de göç yönetimi ve göçmenlere karşı tutum ve göçmen hakları, politika ve kriterler incelenerek Türkiye’deki göç yönetimi ve göçmen hakları konusunda dünya ile bir karşılaştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Dünya’da göç, Göç Yönetimi
GÖÇ, DÜNYADA GÖÇ, GÖÇ YÖNETİMİ
 • Abadan-Unat, N.. (2002). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilge Üniversitesi Yayınları
 • Akbulut, G.. (2008). Göçler ve Göç çeşitleri, www.geograpy.blogcu.com
 • Akkaya, T.. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
 • Akıncı, B., Nergiz, A., ve Gedik, E..(2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç Ve Toplumsal Kabul, Göç Araştırmaları Dergisi(The Journal Of Migration Studıes), 1 (2): 58-83
 • Arslan, İ., Bozgeyik, Y., Ve Alancıoğlu, E.. (2017), Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği
 • Arslan, E.. (2017). Norveç nüfusunun yüzde 17’si göçmen, www.hürriyetgazatesi.com
 • Arwen. (2008). Dünyadaki Göçlerin Nedenleri, https://www.delinetciler.org
 • Aydoğanoğlu, E.. (2007). Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç ve Göçmen İstihdamı1, www.emekdunyası.net
 • Aksoy, Z.. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi: 5 (20): 294-295
 • Akan, Y. ve Arslan, E.. ( 2008). Göç Ekonomisi. Bursa: Ekin Basım Yayın
 • Bakırtaş, T. Ve Kandemir, O.. (2010). Gelişmekte Olan Ülkeler ve Beyin Göçü Türkiye Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3): 963
 • Başel, H.. (2007). Türkiye’de Nüfus Hareketleri ve İç Göçün Nedenleri, 1 (53): 515-542 dergipark.gov.tr/@halisbasel
 • BAŞEL, H.. (2003). Sosyal Politika Açısından İç Göçler Sivas’tan İstanbul’a Göç Örneği, 1 (56): 316-390 dergipark.gov.tr/@halisbasel
 • Bayraklı, C.. (2007).Dış Göçün Sosyo- Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutları’nda (İzmir) Yaşayan Bulgaristan Göçmenler Örneği, 1-174
 • Bülbül, S. Ve Köse, A.. (2010). Türkiye’de Bölgelerarası İç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39 (1 ): 75-94
 • Bozan, İ.. (2014). Türkiye’de İç Göç Hareketleri ve Göçün Eğitim Üzerinde Etkisi: Bir Durum Çalışması, 8
 • Çavuşoğlu, H.. (2006). Uluslar arası Göç Nedenleri, Tipleri, Türleri ve Göçmenler, www.balgoc.org
 • Danış, D.. (2017).Nüfus Meselelerine Demografik Bir Bakış Açısı Göçler, www.acikders.org
 • Demir. B.. (2012). Kanada Almanya'ya örnek oldu, www.m.dw.com.tr
 • Dellal. B.. (2016). Avustralya'nın yüzde 44'ü göçmen kökenli, www.gazetevatan.com
 • Demirhan, Y. ve Aslan, S.. (2015). Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Göç Yönetimi, 5 (9): 23-44
 • Demirkan, B.. (2011). Göç ve Göç Psikolojisi, www.tavsiyeediyorum.com
 • Dinçer. Z.P.. (2013). İklim Değişikliği ve Göç, www.yesilgazete.org
 • Dücan, E.. (2016). Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, ADANA, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (2): 3-6-8-14-17
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, (2001). Dünyada ve Türkiye’de Yasadışı Göç, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar, Hudut, İltica Dairesi Başkanlığı, www.egm.gov.tr
 • Eraldemir, Z.. (2013). Türkiye’de Göç Sorunu Göçlerin Sosyo- Ekonomik Yansımaları İskenderun- Dörtyol Örneği Yüksek lisan Tezi
 • Elitok, S.. (2015), 21. Yüzyılda Küresel Göç Eğilimleri, www.sabanciuniv.edu.tr
 • Ekonomik, Siyasi ve İnsani Açıdan Göç ve Mültecilik, (2015), Tüsiad, www.tusiad.org
 • Emin,N.M.. (2016).Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi, Seta, 53: 13
 • Güllüpınar, F.. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi- Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Göç alan ve Göç veren yerlerdeki oluşum, (2017).http://cografyabilgi.blogcu.com
 • Göçlerin nedenleri ve sonuçları, (2017), www.bilgiustam.com
 • Göçlerin nedenleri ve sonuçları, (2017), www.ders.net.com
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2015). Göç Tarihi, Göç İdaresi www.goc.gov.tr
 • Gök, G.O.. (2016). Kimin Güvenliği? Uluslararası Göç-Güvelik İlişkisi ve Uluslararası Örgütlerin Rolü, www.kosbed.kocaeli.edu.tr
 • Gökaçtı, M. A.. (2004). Nüfus Mübadelesi: Kayıp Bir Kuşağın Hikâyesi, İstanbul, İletişim Yayıncılık
 • Gül, K.O..(2007).Doğu Türkistan Türkiye Göç İdaresi, www.goc.gov.tr
 • Hoca. K.. (2015). Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler, www.kadirhoca.com
 • İçduygu, A.. (2015), Türkiye, Nereye Kadar Bir Göç Ülkesi, www.mirekoc.ku.edu.tr
 • İltica ve Göç Mevzuatı, (2017). www.goc.gov.tr
 • Kanada Göçmenlik Politikasında Adaylara Avantaj Sağlayacak Gelişmeler (2017), www.yurtdisinayerlesmek.com, Kanada’da Göçmenlik ,(2017). http://www.muratkandemir25.blogspot.com
 • Kandemir. M.. (2015). Kanada ve ABD göçmenlik politikalarının karşılaştırılması, www.canadaturk.com
 • Kandemir. M.. (2015). Kanada’nın değişen göçmen dokusu, www.canadaturk.com
 • Kaya, İ. ve Eren,Y.E.. (2015). Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Seta, 55: 58-59-60
 • Koca, M.. (2002). AB Ülkelerinde Göç, Mülteciler ve Yabancı Uyrukların İstihdamı Türk İdaresi Dergisi, www.tid.gov.tr
 • Kula, U.. (2009). Kişisel Güvenlik Bağlamında Türkiye’de Göç Sorunu ve Getirdikleri, www.umut.org.tr
 • Küresel Isınma, (2017), İklim Değişikliği Ve Türkiye’ye Etkileri Kocaeli su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü, www.isu.gov.tr
 • Koçak, Y. ve Terzi, E.. (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (3): 3-19
 • Mevsimlik göçlerin sebep ve sonuçları, (2017), www.arsivbelge.com
 • Naz, Y.. (2015). Türkiye’nin Uluslar Arası Göç Politikası Ve Uluslar Aras
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Enver GÜNAY
Country: Turkey


Author: Dilek ATILGAN
Country: Turkey


Author: Emine SERİN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372918, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {37 - 60}, doi = {}, title = {DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Günay, Enver and Atılgan, Dilek and Seri̇n, Emine} }
APA Günay, E , Atılgan, D , Seri̇n, E . (2017). DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 37-60 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372918
MLA Günay, E , Atılgan, D , Seri̇n, E . "DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 37-60 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372918>
Chicago Günay, E , Atılgan, D , Seri̇n, E . "DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 37-60
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ AU - Enver Günay , Dilek Atılgan , Emine Seri̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 60 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ %A Enver Günay , Dilek Atılgan , Emine Seri̇n %T DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Günay, Enver , Atılgan, Dilek , Seri̇n, Emine . "DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 37-60 .
AMA Günay E , Atılgan D , Seri̇n E . DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 37-60.
Vancouver Günay E , Atılgan D , Seri̇n E . DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 37-60.
IEEE E. Günay , D. Atılgan and E. Seri̇n , "DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 37-60, Dec. 2017