Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 101 - 124 2017-12-30

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Mustafa TAŞLIYAN [1] , Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU [2] , Alican AFŞAR [3]


Bu çalışmanın amacı, farklılıklar yönetimi algılarının, öğrencilerin akademik performansları üzerinde etkioluşturan bir unsur olup olmadığını tespit etmektir Bu bağlamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 362 öğrenciye anket uygulanmıştır. Kavramların, alan yazını incelendikten sonra literatür kısmı oluşturulmuş, araştırmanın verileri anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş olupsonuçlar tablolar halinde açıklanmıştır.

                Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, “farklılığın yönetimi” algılamalarının öğrencilerin akademik performansı ile düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahip olduğuortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre “farklılıkların yönetimi algısı ile öğrencilerin akademik performansı arasında anlamlı bir ilişkiolduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farklılıkların Yönetimi, Ayrımcılık Algısı, Üniversite

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ, AYRIMCILIK ALGISI, ÜNİVERSİTE
 • AKSU, N., (2008). Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi Ve Bir Uygulama. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı.
 • ANTHONY, WİLLİAM P., KACMER, K.M. AND PERREWE, P.L., (2002). Human Resource Management A Strategic Approach (4th Edition). Usa: South-Western/Thomson Learning
 • ASHKANASY, N. M., HARTEL, C. E. J., ve DAUS, C. S., (2002). DiversityAndEmotion: The New Frontiers İn OrganizationalBehaviorResearch. Journal Of Management. 28(3):307-338.
 • AYDOĞAN, İ.,(2012). “TheExistence Of Favoritism İn Organizations,” AfricanJournal Of Business Management 6(12): 4577–4586.
 • BARUTÇUGİL, Ġ., (2007). Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • BARUTÇUGĠL, Ġ.(2011). Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi. İstanbul:Kariyer Yayınları.
 • BEGEÇ, S.,(2004). “Farklılıkların Yönetimi Ve Genel Kurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Merkezinde Yapılan Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.
 • BERGEN, VON.W. C., SOPER, B. & FOSTER, T., (2002). UnintendedNegativeEffects Of Diversity Management. PuplicPersonnel Management. Yaz Dönemi. 32(2).
 • BİLGİN, L., (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi. R. Geylan (Editör). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • BUDAK, G.,(2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 521s.
 • DEMİR, M.,(2011). “İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği,” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8(1): 760-784
 • DEMİREL, Y.,(2011). “İşyerinde Ayrımcılık: Kavramsal Bir İnceleme,” Tisk Akademi 11: 66-87
 • DERELİ, B., (2007). İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi. Beta Yayıncılık.
 • DİVERSİTY ANNUAL REPORT.,(2000). http://www.İmf.Org/External/Np/Div/2000/ Adresinden İndirilmiştir (Erişim Tarihi: 14.11.2016).
 • DOĞAN, S., vd. (2015). “Farklılıkların Yönetimi İle Öğrenen Okul Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2.
 • FİSKE, S. T.,(1998). “Stereotyping, Prejudice, AndDiscrimination,” D. T. Gilbert, S. T. Fiske, Ve G. Lindzey (Derl..), Handbook Of SocialPsychology4 (2): 357-41, New York: Mcgraw-Hill.
 • GÜMÜS, M., (2009). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi. Mkm Yayıncılık. Bursa.
 • HELVACIOGLU, N., (2007). Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi. Doktora Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • ILO.,(1958). Discrimination (EmploymentAndOccupation) Convention. Declaration On FundamentalPrinciplesAndRights At Work. No. 111
 • İNCE, M., VD. (2015). “Örgütlerde Sınırlandırıcı Ya da Sürükleyici Güç Olarak Farklılıkların Yönetimi” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 12
 • JACKSON, E. VE JOSHİ, A., (2009). Örgütlerde Uluslararası Çeşitlilik Yararlı Bir Kavram Mı? Editörler: NeilAnderson, Deniz Önes, Handan Kepir Sinangil, CheckalingamViswesvaran. Endüstri, _S Ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı. Cilt:2.
 • KWON, I.,(2006). “EndogenousFavoritism İn Organizations, Topics İn TheoreticalEconomics,” The B.E. Journal Of TheoreticalEconomics 6 (1): 1-24
 • MESSMER, M., BOGARDUS, A., AND ISBELL, C., (2007). Human Resource Management. Usa:Wiley&SonsCo.
 • ÖZKAYA, M.O., KOCAKOÇ. & KARA, E., (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları Ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi. Sayı:13. Sayfa: 76–96.
 • SEVDE KUL İNTERNET SİTESİ, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017, http://www.p005.net/analiz/korelasyon-analizi
 • SÜRGEVİL, O., (2010). Çalışma Yaşamında Farklılıkların Yönetimi. Nobel Yayıncılık. 1. Basım. İstanbul.
 • SÜRGEVİL, O. Ve BUDAK, G., (2008). İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:4, Sayfa Sayısı: 65-96.
 • THOMAS, A.D. VE ELY, J.R., (1996). MakingDifferencesMatter A New ParadigmForManagingDiversity. Harvard Business Review.
 • TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8 (1-2): 74-76
 • TURPÇU, M., (2004). Avrupa Birliği Hukuku’nda İşyerinde Ayrımcılık, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • TÜRK DİL KURUMU İNTERNET SİTESİ, Erişim Tarihi: 02.07.2017, http://www.tdk.gov.tr
 • TÜRKER, N., (1997). Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz Ve Cinsiyet Ayrımı. Anatolia
 • ULUSOY, E., (2007). Örgütlerde İşgücü Çeşitliliği Ve İnsan Kaynaklarına Yönelik Ayrımcılık Uygulamaları: Ankara’da Faaliyet Gösteren 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABİLİTY OFFİCE., (2005). Diversity Management:Expert IdentifiedLeadingPracticesAndAgency Examples. Report ToTheRankingMinorityMember, Committee On Homeland Security AndGovernmentalAffairs. U.S. Senate. Gao- 05-90(Www.Gao.Gov/Cgiin/Getrpt?Gao-05-90).
 • ÜNALP, A., (2007). Küresel İşletmeler Ve Küresel İşletmelerde Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Farklılıkların Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Programı.
 • WOOD, S., J. BRACKEN VE K. NİVEN.,(2013). “DiscriminationAndWell-Being İn Organizations:TestingTheDifferentialPowerAndOrganizationalJusticeTheories Of WorkplaceAggression,” Journal Of Business Ethics115: 617- 634.
 • YALÇIN, N., (2008). Muhasebe Meslek Mensubu Kadınların Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Nedeni İle Yaşadığı Mesleki Sorunlar Ve İstanbul İli Saha Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • YETKİN, S., (2016). “İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi: Giresun İlindeFaaliyet Gösteren Tekstil İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme” Çağ Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa TAŞLIYAN
Country: Turkey


Author: Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
Country: Turkey


Author: Alican AFŞAR

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372923, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {101 - 124}, doi = {}, title = {FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Taşlıyan, Mustafa and Çi̇çekli̇oğlu, Hüseyin and Afşar, Alican} }
APA Taşlıyan, M , Çi̇çekli̇oğlu, H , Afşar, A . (2017). FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 101-124 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372923
MLA Taşlıyan, M , Çi̇çekli̇oğlu, H , Afşar, A . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 101-124 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372923>
Chicago Taşlıyan, M , Çi̇çekli̇oğlu, H , Afşar, A . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 101-124
RIS TY - JOUR T1 - FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Mustafa Taşlıyan , Hüseyin Çi̇çekli̇oğlu , Alican Afşar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 124 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Mustafa Taşlıyan , Hüseyin Çi̇çekli̇oğlu , Alican Afşar %T FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Taşlıyan, Mustafa , Çi̇çekli̇oğlu, Hüseyin , Afşar, Alican . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 101-124 .
AMA Taşlıyan M , Çi̇çekli̇oğlu H , Afşar A . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 101-124.
Vancouver Taşlıyan M , Çi̇çekli̇oğlu H , Afşar A . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 101-124.
IEEE M. Taşlıyan , H. Çi̇çekli̇oğlu and A. Afşar , "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 101-124, Dec. 2017