Research Article
PDF BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 71 - 87, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1134970

Abstract

Bilgi toplumuna dönüşüm hedefinde bilgi ve iletişim teknolojisi çok önemli ve güncel bir konuma sahiptir. Zamanımız dinamik rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri geliştirecekleri stratejilere bağlı olup, güvenli bilgilere ihtiyaç duyduklarında erişmeleri ve bunları işletmenin içindeki ve dışında bulunan birimlerine ulaştırabilmeleri de oldukça önemlidir. Bu bağlamda örgüt için hayati derecede önemli olan bilgi akışının etkili bir şekilde sağlanmasında bilişim teknolojilerinin önemi rolü vardır. Bu çalışmada, Türkiye’deki işletmelerde 2021 yılı BT kullanımı araştırması, işletmelerin bilgisayar, internet ve diğer bilişim teknolojilerini kullanım durumları, teknolojik yeterlilik ve uyumları hakkında bilgi toplamak, karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. TUİK tarafından yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre, girişimlerin internet erişim oranları (%95,3) oldukça yüksek olup bu oran çalışan sayısı arttıkça artmaktadır. İşletmelerin web sitesi olanların oranı %49,4 olup bunların çoğunluğu (%98) web sitesini mal ve hizmetleri hakkında bilgi ve fiyat listelerini sunmak üzere kullanılmaktadır.

References

 • Akdede, S. H. ve Turan, A. H. (2008). Bilişim Sistemlerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(4), 1-28.
 • Aydıner, A.S. ve Tatoğlu, E. (2019). Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1), 59-73.
 • Çopur, F. B. (2015). “Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Başarı Faktörleri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dulkadir, B. ve Akkoyun, B. (2013). Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Gaziantep İlinde Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(1), 72-90.
 • Dulkadir, B. ve Özdemir, L. (2015). “Bilişim Teknolojisi Kullanımının Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Tr1 Bölgesi Hazır Giyim İşletmelerinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Elibol, H. (2005).Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, 13(1), 155-162.
 • Ghasemi, M., Shafeiepour V., Aslani, M. and Elham, Barvayeh (2011).The impact of Informatio Technology (IT) on modern accounting systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 112-116.
 • Güleş, H.K. (2002). Sanayi İşletmelerinde Bilişim Sistemleri Kullanımı: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniversitesi. İİBF Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 2(3), 92-114.
 • Güleş, H.K., Bülbül, H. ve Çağlayan, V. (2003). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 3(6), 61-83
 • Mercader, J. R., Meroño, A.L. ve Cerdan, Ramón Sabater-Sánchez, (2006).Information technology and learning: Their relationship and impact on organisational performance in small businesses. International Journal of Information Management, 26(1), 16-29.
 • Özdemir, L. ve Dulkadir, B., (2017). Demografik Nitelikler İtibariyle İşletmelerde Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 1-12.
 • Rad, T.S., Gülmez, Y.S., Gökbudak, F. ve Yılmaz, E.K. (2016). KOBİ’lerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Erdemli Örneği. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 59-69.
 • Şahin, Ş. (2014). Bilişim Sistemleri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 43-56.
 • Şahinli, M.A. (2013).Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Türkiye. Turkish Studies Uluslararası Türkçe veya Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi Dergisi, 8(9), 2323-2330.
 • Tekin, M., Zerenler, M. ve Bilge, A. (2005). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129.
 • Turunç, Ö. (2016). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 225-247.
 • Wikipedia (2021). Türkiyede Bilişim Teknolojisi Eğitimi, https://tr.wikipedia.org/wiki /T%C3%BCrkiye%27de_bili%C5%9Fim_teknolojisi_e%C4%9Fitimi

Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 71 - 87, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1134970

Abstract

References

 • Akdede, S. H. ve Turan, A. H. (2008). Bilişim Sistemlerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(4), 1-28.
 • Aydıner, A.S. ve Tatoğlu, E. (2019). Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1), 59-73.
 • Çopur, F. B. (2015). “Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Başarı Faktörleri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dulkadir, B. ve Akkoyun, B. (2013). Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Gaziantep İlinde Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(1), 72-90.
 • Dulkadir, B. ve Özdemir, L. (2015). “Bilişim Teknolojisi Kullanımının Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Tr1 Bölgesi Hazır Giyim İşletmelerinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Elibol, H. (2005).Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, 13(1), 155-162.
 • Ghasemi, M., Shafeiepour V., Aslani, M. and Elham, Barvayeh (2011).The impact of Informatio Technology (IT) on modern accounting systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 112-116.
 • Güleş, H.K. (2002). Sanayi İşletmelerinde Bilişim Sistemleri Kullanımı: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniversitesi. İİBF Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 2(3), 92-114.
 • Güleş, H.K., Bülbül, H. ve Çağlayan, V. (2003). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 3(6), 61-83
 • Mercader, J. R., Meroño, A.L. ve Cerdan, Ramón Sabater-Sánchez, (2006).Information technology and learning: Their relationship and impact on organisational performance in small businesses. International Journal of Information Management, 26(1), 16-29.
 • Özdemir, L. ve Dulkadir, B., (2017). Demografik Nitelikler İtibariyle İşletmelerde Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 1-12.
 • Rad, T.S., Gülmez, Y.S., Gökbudak, F. ve Yılmaz, E.K. (2016). KOBİ’lerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Erdemli Örneği. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 59-69.
 • Şahin, Ş. (2014). Bilişim Sistemleri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 43-56.
 • Şahinli, M.A. (2013).Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Türkiye. Turkish Studies Uluslararası Türkçe veya Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi Dergisi, 8(9), 2323-2330.
 • Tekin, M., Zerenler, M. ve Bilge, A. (2005). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129.
 • Turunç, Ö. (2016). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 225-247.
 • Wikipedia (2021). Türkiyede Bilişim Teknolojisi Eğitimi, https://tr.wikipedia.org/wiki /T%C3%BCrkiye%27de_bili%C5%9Fim_teknolojisi_e%C4%9Fitimi

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet KARAHAN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0402-0020
Türkiye


Nuray BÜRKEK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0005-790X
Türkiye

Publication Date August 16, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1134970, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {1}, pages = {71 - 87}, doi = {10.47147/ksuiibf.1134970}, title = {TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Karahan, Mehmet and Bürkek, Nuray} }
APA Karahan, M. & Bürkek, N. (2022). TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 71-87 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1134970
MLA Karahan, M. , Bürkek, N. "TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 71-87 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/72192/1134970>
Chicago Karahan, M. , Bürkek, N. "TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 71-87
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - MehmetKarahan, NurayBürkek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1134970 DO - 10.47147/ksuiibf.1134970 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 87 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1134970 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1134970 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Mehmet Karahan , Nuray Bürkek %T TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 1 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1134970 %U 10.47147/ksuiibf.1134970
ISNAD Karahan, Mehmet , Bürkek, Nuray . "TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (August 2022): 71-87 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1134970
AMA Karahan M. , Bürkek N. TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 71-87.
Vancouver Karahan M. , Bürkek N. TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 71-87.
IEEE M. Karahan and N. Bürkek , "TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 71-87, Aug. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1134970