Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 73 - 91 2019-12-28

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Abdullah SOYSAL [1] , Sultan AYDOĞAN [2] , Büşra NURDOĞAN [3]


Bu çalışma, Mersin Erdemli’de bulunan devlet hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ile ilişkisini araştırmak üzere yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erdemli Devlet Hastanesi’ndeki hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem seçimi yöntemiyle 79 hemşire oluşturmuştur. Verilerin analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Güvenirlilik analizi yapılan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ait Cronbach’s Alpha katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. İş Performansı Ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı ise 0.85 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi, spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hemşirelerdeki örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.
Vatandaşlık, Örgütsel Vatandaşlık, İş Performansı, Hemşireler, Citizenship, Organizational Citizenship, Jop Performance, Nurses
 • İçerli Leyla ve Yıldırım Mehmet Halit (2012), Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Yönetim ve Organizasyon Bilimleri Dergisi4(1).
 • Çınar Ömer (2013), Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Destek Ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Çıktılar Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü: Kahramanmaraş Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Tabancalı Erken ve Çakıroğlu Zeynep Kumru (2017), Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(1):392- 417.
 • Latham, C. L., Hogan, M. veRingl, K. (2008). Nurses Supporting Nurses, CreatingA Mentoring Program Foestaff Nurses To İmprove To Work Force Environment. NursadminQ, 32: 1,27-39.
 • Kaya, Şerife Didem (2013), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Türk İdare Dergisi, 476; 265-287.
 • AVCI Ahmet (2015), Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi Ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2); 11-26.
 • Sezgin Feridun (2005), Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1); 317-339.
 • Çınar Altıntaş Fatma (2006), Hizmet Çalışanları Olarak Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2); 81-90.
 • Organ, DW. (1988), Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, LexingtonBooks, Lexington, MA.
 • Kerse Gökhan ve Seçkin Zeliha (2017), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi22(3):839-853.
 • Palalar Alkan Deniz ve Arıkboğa F. Şebnem (2017), Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi 24(2):350-369.
 • Çavuş Mustafa Fedai ve Develi Alptekin (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkileri, TİSK Akademi 10(20):231-249.
 • Topçu Mustafa Kemal- Beğenirbaş Memduh- Turgut Ercan (2017), Örgütsel Sinizm, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve İş Tatmininin Bireysel İş Performansına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik İmalat Sanayide Bir Uygulama, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi 24(2):505-522.
 • Zehir Cemal ve Yavuz Ali (2017), Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi 18(2):97-115.
 • Kundak Züleyha- Üzel Taş Hanife- Keleş Anıl- Eğicioğlu Hanife (2014), Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon, Koca Tıp Dergisi 16(1):1-10.
 • Bingöl Dursun (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 5. Baskı
 • Kurt Esra (2013), Algılanan Sosyal Destek ve İş Performansı İlişkisinde İşe Bağlılığın Aracı Etkisi: Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yusuf, R. M., Hamid, N., Eliyana, A., Bahri, S., And Sudarisman, A. (2012), The Antecedents Of Employee’s Performance: Case Study Of Nickel Mining’s Company, Indonesia, Journal of Business and Management, 2(2);22-28.
 • Chen, C.V., Yuan, M., Cheng, J., And Seifert, R. (2016), Linking Transformational Leadership And Core Self-Evaluation To Job Performance: The Mediating Role Of Felt Accountability, North American Journal of Economics and Finance, 35; 234-246.
 • Gürbüz, Sait (2006), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki ilişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1);48-75.
 • Keleş Yasin ve Pelit Elbeyi (2009), Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2);24-45.
 • Gürbüz Sait ve Yüksel, Murad (2008), Çalışma Ortamında Duygusal Zekâ: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 92;174-190.
 • Demirel Yavuz ve Özçınar M.Faruk (2009),Örgütsel Vatandaşlık Davraşının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Farkli Sektörlere Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve Idari Bilmler Dergisi, 23(1); 129-145.
 • Altuntaş Serap ve Baykal Ülkü (2010), Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeğinin Hemşirelikte Geçerlik Güvenirliği, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13 (3), 7-16.
 • Oğuz Ebru (2011), Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3);377-403.
 • Çetin Fatih (2011), Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Açıklanmasında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Kişilik ve Örgüt Kültürünün Rolü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kaplan İrfan (2011), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Konya Emniyet Teşkilatı Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.
 • Çelik Mazlum ve Çıra Ahmet (2013), Örgütsel Vatandaşlık Davraşının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün Aracılık Rolü, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(1);11-20.
 • Demirel Y. ve Özçınar F. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerine Etkisi Farklı Sektörlere Yönelik Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi: 23(1), 129-145.
 • https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28175,memnuniyetcalistayisonucraporu061220182pdf.pdf?0 (19.11.2019).
 • http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/thd/ilgili-kuruluslar/uluslararasi-hemsirelik-kuruluslari/icn-international-council-of-nurses.aspx (19.11.2019).
 • https://sozluk.gov.tr/ (14.11.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0001-2188
Yazar: Abdullah SOYSAL
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-2103-6601
Yazar: Sultan AYDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7271-0867
Yazar: Büşra NURDOĞAN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksuiibf654698, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {73 - 91}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Soysal, Abdullah and Aydoğan, Sultan and Nurdoğan, Büşra} }
APA Soysal, A , Aydoğan, S , Nurdoğan, B . (2019). ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 73-91 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/654698
MLA Soysal, A , Aydoğan, S , Nurdoğan, B . "ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 73-91 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51188/654698>
Chicago Soysal, A , Aydoğan, S , Nurdoğan, B . "ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 73-91
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Abdullah Soysal , Sultan Aydoğan , Büşra Nurdoğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 91 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Abdullah Soysal , Sultan Aydoğan , Büşra Nurdoğan %T ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Soysal, Abdullah , Aydoğan, Sultan , Nurdoğan, Büşra . "ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 73-91 .
AMA Soysal A , Aydoğan S , Nurdoğan B . ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 73-91.
Vancouver Soysal A , Aydoğan S , Nurdoğan B . ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 73-91.