Yazım Kuralları

1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma, araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve çözümleri içeren ücretsiz ve “hakemli” bir dergidir. Dergi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

 

2) Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca makale ile birlikte yazar(lar) tarafından http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/ linkinden makale gönderimi sırasında telif hakkı devir formunun da doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Yazım şablonu içi tıklayınız.


3) Makaleler metin, tablo, şekil ve kaynak kısımları ile birlikte toplam 2500 kelimeden az, 7500 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8–20 sayfa aralığında olması) incelemeye alınmasının ön koşuludur. Makaleler; Microsoft Word programında, kenarlardan (alt, üst, sağ, sol) 3 cm. boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve 1 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır.

 

4) Makalenin ilk sayfasında; makalenin başlığının ilk harfleri büyük, sola hizalı ve koyu olarak verilmelidir. Bunun altına ise yazarların isimleri ve soy isimleri küçük harflerle ve koyu, unvan ve kurumları, orcid bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık olarak sayfanın altına yazılmalıdır. İsimlerden sonra makale hangi dilde yazılmışsa (Türkçe veya İngilizce) önce o dilde en fazla 150 kelimeden oluşan öz (abstract), altında ise diğer dilde (İngilizce veya Türkçe) yazılan en fazla 150 kelime­den oluşan ikinci öz (abstract),verilmelidir. Türkçe ve İngilizce dilde hazırlanacak özler makalenin amacını, uygulanan metotları, bulguları ve sonuçları açıklamalıdır. Özlerin altında yer alan  anahtar kelimeler ise Türkçe ve İngilizce olarak makalenin içeriğini en iyi anla­tan; en az 3, en çok 9 anahtar kelime (key words)  olarak verilmelidir.

 

5) Makalenin ikinci sayfasından başlayacak metinler için paragraf satır aralıkları 12nk olmalı, girinti olmamalı ve paragraflar arasında "enter" ile boşluk bırakılmamalıdır.. Metin içinde yer alacak ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalı, koyu ve sola bitişik olarak yazılmalıdır.

 

6) Tablo, grafik ve şekiller metnin içerisinde yer almalı ve bunlara ortala olarak başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde; kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller sayfa içerisinde dikey olarak verilmelidir. Tam sayfa olan tablo ve şekiller sayfaya yatay olarak yerleştirilebilir. Denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlere verilecek sıra numaraları parantez içinde ve denklemin sağına yerleştirilmelidir. Tüm tablolarınız pencereye otomatik sığdırılmış olmalıdır. Tablo içi metin ve sayılarda ise Times New Roman 10 Punto (duruma göre 9 olabilir) paragraf araları önce 3nk, sonra 3nk, satır araları 12nk olmalıdır. Eserde yer alacak her türlü şekil, grafik, harita ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. 

 

7) Açıklama gerektiren durumlar için hazırlanan dipnotlar metnin içinde numaralandırılmalı ve atıf yapılan sayfada yer almalıdır. Dipnotlar 9 punto ile satır aralıksız Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.

 

8) Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki göndermelerde ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

a)      Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Tarı, 2012: 98)

Kaynakçada: Tarı, R. (2012), Ekonometri, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Metin içinde: (Büberkökü, 2016: 7)

Kaynakçada: Büberkökü, Ö. (2016). Uluslararası sermaye hareketliliğinin incelenmesi: Yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15). 281-298.

 b)      İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Daron ve Robinson2013: 4)

Kaynakçada: Acemoğlu, D. & Robinson, J. (2013). Ulusların Düşüşü. (Çev. Faruk Rasim Velioğlu). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Metin içinde: (İyidoğan ve Erkam, 2013:7)

Kaynakçada: İyidoğan,, P. V., & Erkam, S. (2013). İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15). 39-48.

c)      İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Dornbusch vd., 2016: 131)

Kaynakçada: Dornbusch, R., Fischer,  S., Startz, R. (2016). Makro İktisat. (Çev. Salih Ak), İstanbul: Literatür Yayınları.

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

d)      Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Turan, 2017: 17)

Kaynakçada: Turan, İ. (Der.) (2017). Küreselleşme ve Radikal İslam, Maarif Mektepleri, Ankara.

e)      Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (DOĞAKA, 2017: 12)

Kaynakçada: DOĞAKA (2017), Hatay İli Sosyal Görünüm Raporu, DOĞAKA, Hatay.

f)       İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)

Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.

g)      Elektronik ortamdan yapılan atıflarr:

i) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Hiro, 2015)

Kaynakçada: Hiro, Philip (1988) “Politics Lebanon: Lebanase Voting Again”, IPS World News, http:www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).

ii) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmış ise, metin içinde sitenin genel adresi, kaynakçada alt adresleri de kapsayan genel bağlantı adresi, bağlantı tarihi ile birlikte verilmelidir.

Metin içinde: (dogaka.gov.tr, 2017)

Kaynakçada: http://www.dogaka.gov.tr/harita/Harita2/lisansmap2.html (10.06.2018).

h)      Metin içinde verilecek ek açıklamalar dipnot olarak ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

 


9) Yazarlar, kısa mesleki öz geçmişlerini, iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile varsa e-posta adreslerini bildirmelidirler. Öz geçmiş bilgileri, yazarın kurum adresini, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını içermeli ve yaklaşık 30-40 kelimeden oluşmalıdır.

 

10) Yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayımlanan veya yayımlanmayan eserler iade edilmez.

 

11) Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Yayımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, bu karar konusunda da bilgilendirilmektedir.

12) İ.İ.B.F. Dergisi'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. İ.İ.B.F. Dergisi'e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

· Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

· Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

· Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

· Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

· Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

· Yazar(lar)ın yayınlanmış, baskıda veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma İ.İ.B.F. Dergisi'e gönderilemez.

· Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


13) İ.İ.B.F. Dergisinde editör, hakem ve yazarlar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberlerinde belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.

Not: TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki yazım kurallarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Başkanlığı, Avşar Kampüsü-Kahramanmaraş

Son Güncelleme Zamanı: 19.04.2024 10:30:39